SFS 2014:641 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2014:641 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
140641.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 §, 7 kap. 1 och 2 §§ samt

8 kap. 1 och 2 §§ lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en
europeisk arresteringsorder ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 § Polismyndigheten ska biträda vid verkställighet av ett beslut om över-
lämnande. Om den som ska överlämnas är på fri fot, får han eller hon, om det
bedöms vara nödvändigt för att överlämnandet ska kunna genomföras, om-
händertas och tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

7 kap.

1 § Har rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande,
ska den ansvariga myndigheten i Sverige besluta om överförande av verkstäl-
ligheten av påföljden hit, om inte den utfärdande medlemsstaten motsätter sig
det.

Den ansvariga myndigheten får besluta att den eftersökte ska tas i förvar av

Polismyndigheten i avvaktan på ett beslut som sägs i första stycket. Den efter-
sökte får tas i förvar om det behövs för att verkställigheten av påföljden ska
kunna påbörjas i Sverige.

2 § När någon som har överlämnats från Sverige ska återföras i enlighet
med ett sådant villkor som avses i 3 kap. 2 §, ska den ansvariga myndigheten
i Sverige besluta om överförande av verkställigheten av påföljden hit.

Om återförandet sker innan den ansvariga myndigheten har fattat sitt be-

slut, får den myndigheten besluta att den som har återförts ska tas i förvar av
Polismyndigheten i avvaktan på beslutet. Den som har återförts får tas i förvar
om det behövs för att verkställigheten av påföljden ska kunna påbörjas i
Sverige.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:641

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:641

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

8 kap.

1 § Har överlämnande till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor
att den som överlämnas senare återförs till den andra staten, ska Polismyndig-
heten se till att den som har överlämnats återförs.

Om den som ska återföras är på fri fot, får han eller hon, om det bedöms

vara nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och
tas i förvar av Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

2 §

2 Begärs tillstånd till transport genom Sverige av någon som överlämnas

på grund av en arresteringsorder eller som utlämnas till en annan medlemsstat
i Europeiska unionen, Island eller Norge ska Polismyndigheten bevilja sådant
tillstånd och ange under vilka villkor transporten får ske.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det

är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i
förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst under 48 timmar.

Om en oplanerad mellanlandning sker i Sverige, får Polismyndigheten, om

det är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och
ta i förvar den som överlämnas eller utlämnas, dock längst till dess en begäran
om tillstånd till transport har prövats. Om tillstånd till transport inte begärs
inom 96 timmar från landningen, ska personen omedelbart friges.

Om tillstånd meddelas, gäller därefter bestämmelserna i andra stycket.

Tidsfristen ska räknas från det att tillstånd meddelats.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2011:1177.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.