SFS 2015:102 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder / SFS 2015:102 Lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder
150102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande
från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:1156) om över-

lämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder

2

dels att 7 kap. 2�8 §§ ska upphöra gälla,
dels att 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

3

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande

eller om någon har överlämnats från Sverige på villkor som avses i 3 kap. 2 §
att han eller hon ska återföras hit, tillämpas lagen (2015:96) om erkännande
och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen,
med undantag för 3 kap. 1�5 §§ den lagen. Vid tillämpning av 3 kap. 15 § den
lagen krävs inte någon begäran från behörig myndighet i den andra staten för
att tvångsmedel ska få användas.

När rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överlämnande,

ska en verkställbarhetsförklaring inte beslutas om den utfärdande medlems-
staten motsätter sig att verkställigheten överförs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före ikraftträdandet.
3. �ldre bestämmelser tillämpas vid handläggningen av ett ärende i förhål-

lande till en medlemsstat inom Europeiska unionen som när ärendet inleds
inte har genomfört rådets rambeslut 2008/909/RIF av den 27 november 2008
om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på brottmålsdomar
avseende fängelse eller andra frihetsberövande åtgärder i syfte att verkställa
dessa inom Europeiska unionen.

4. �ldre bestämmelser tillämpas i förhållande till en medlemsstat inom Eu-

ropeiska unionen som avgett en förklaring enligt artikel 28.2 i rambeslut
2008/909/RIF av den 27 november 2008 om tillämpning av principen om öm-
sesidigt erkännande på brottmålsdomar avseende fängelse eller andra frihets-
berövande åtgärder i syfte att verkställa dessa inom Europeiska unionen om
att i förhållande till en dom som fått laga kraft före ett visst datum ska rambe-
slutet inte tillämpas.

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse av 2 § 2014:641.

3 Senaste lydelse 2014:641.

SFS 2015:102

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:102

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.