SFS 2014:896 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2003:148) om straff för terroristbrott / SFS 2014:896 Lag om ändring i lagen (2003:148) om straff för terroristbrott
140896.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:148) om straff för
terroristbrott;

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2003:148) om straff för

terroristbrott ska ha följande lydelse.

3 §

2

Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som

anges i 2 § i denna lag:

1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,
4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
14. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap.

1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),

15. brott enligt 29 § tredje stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och

explosiva varor,

16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmate-

riel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska strids-
medel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biolo-
giska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant
material,

17. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av pro-

dukter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser
sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att fram-
ställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,

18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff

för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14�17,

1 Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.

2 Senaste lydelse 2010:1016.

SFS 2014:896

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:896

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon

av de gärningar som avses i 1�18.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.