SFS 1986:1007

861007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1007 Lag

utkom från trycket

om ändring É brottsbalken;

den 16 december 1986

utfärdad den 4 decem ber 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 kap. 14 § samt 36 kap. 1 ,4, 7,

16 och 17 §§ brottsbalken skall ha följande lydelse.

16 kap.
14

Anordnar någon olovligen för allmänheten spel eller liknande verk­

samhet, vars utgång helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och

framstår verksamheten med hänsyn till sin art, insatsernas ekonomiska

värde och övriga omständigheter som äventyrlig eller ägnad att tillföra
anordnaren en betydande ekonomisk vinning, dömes för dobbleri till böter
eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som tillåter en sådan

verksamhet i en lägenhet eller ett annat utrymme som han upplåtit åt

allmänheten.

36 kap.^

1 § Utbyte av brott enligt denn a balk skall förklaras förverkat, om det

inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som
ersättning för kostnader i samband med e tt brott, om mottagandet utgör

brott enligt de nna balk; i ställ et för det mottagna får dess värde förklaras

förverkat.

Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att förklara utbyte

förverkat enligt fö rsta stycket skall bland andra omständigheter beaktas
om det finns anledning att anta att skadeståndsskyldighet i anledning av
brottet kommer att åläggas eller annars bli fullgjord.

4 § Har det till följd av ett brott som är begånget i utövningen av näring s­

verksamhet uppkommit ekonomiska fördelar för näringsidkaren, skall vär­

det därav förklaras förverkat även när det inte följer av 1 eller 2 § eller

annars är särskilt föreskrivet.

Vad som har sagts i första stycket gäller ej, om förverkande är oskäligt.

Vid bedömningen av om så är förhållandet skall bland andra omständighe­

ter beaktas om det finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet
som svarar mot de ekonomiska fördelarna av brottet kommer att åläggas
näringsidkaren eller annars fullgöras av denne.

Kan bevisning om vad som skall förklaras förverkat inte alls eller endast

med svårighet föras, får värdet uppskattas till et t belopp som är skäligt
med hänsyn till omstän digheterna.

7 § För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall,

på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om

1748

' Prop. 1986/87; 6, JuU 7, rsk r. 43.
^Senaste lydelse 1982: 1061. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

' Kapitlet omtryckt 1986: 118.

¬

background image

1. brottsligheten har inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda

skyldigheter som är förenade med verksamheten eller annars är av allvar­

ligt slag och

2. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att

förebygga brottsligheten.

Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsid­

karen e ller om det annars skulle vara uppenbart oskäligt att ålägga före­
tagsbot.

SFS 1986:1007

16 § Är i lag eller författning föreskrivet att förklaring skall meddelas om
förverkande eller annan sådan särskild rättsverkan av brott, må detta

likväl underlåtas, om denna rättsverkan är uppenbart oskälig.

17 § Förverkad egendom och företagsbot tillfaller staten, om ej annat är
föreskrivet.

Har enligt 1 § utbyte som s varar mot skada för enskild förklarats förver­

kat hos någon, svarar staten i de nnes ställe för ersättning åt den skadeli­

dande intill vä rdet av vad som har tillfallit staten på grund av beslutet om

förverkande. Vid verks tällighet av detta beslut har den hos vilken för ver­

kandet skett rätt att räkna av vad han visar sig ha utgett som ersättning till

den skadelidande.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1987. I fråga om brott som har

begåtts före ikraftträdandet gäller 36 kap. 1 och 17 §§ i deras äldre lydelse.

På regeringens vägna r

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.