SFS 2014:107 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang / SFS 2014:107 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
140107.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 6 mars 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (2005:321) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

3 §

Tillträdesförbud ska gälla för en viss tid, högst tre år.

Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms.
Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättning-

arna i 2 § är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:68, bet. 2013/14:JuU21, rskr. 2013/14:161.

SFS 2014:107

Utkom från trycket
den 18 mars 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.