SFS 2014:626 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

140626.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 och 8–10 §§ lagen (2005:321) om

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

6 §

2

Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

En fråga om tillträdesförbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsor-

ganisation som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller
av specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveri-
ges Riksidrottsförbund.

En fråga om tillträdesförbud tas också upp på anmälan av Polismyndighe-

ten. Polismyndigheten är inte part i det ärende som anmälan gett upphov till.

8 §

Åklagaren får anlita biträde av Polismyndigheten för utredning av frå-

gor om tillträdesförbud.

I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap. rätte-

gångsbalken:

4 § om objektivitet,
6 § om rätt att hålla förhör,
7 § om hämtning till förhör,
9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
10 § om vilka som får närvara vid förhör,
11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.
Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 §§ rättegångsbalken ska bestämmel-

serna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet avses
gälla.

9 §

3

Innan en fråga om tillträdesförbud avgörs, ska den som är part under-

rättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten
och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har
skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2009:100.

3 Senaste lydelse 2009:100.

SFS 2014:626

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:626

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Specialidrottsförbundet för den aktuella idrottsverksamheten inom Sveri-

ges Riksidrottsförbund är part i ett ärende om tillträdesförbud som har tagits
upp på anmälan av Polismyndigheten.

Åklagaren bestämmer hur underrättelsen ska ske.

10 §

4

När åklagaren avgör en fråga om tillträdesförbud eller meddelar be-

slut enligt 9 a §, ska beslutet vara skriftligt och ange

1. parterna och Polismyndigheten om den har gjort anmälan enligt 6 §

tredje stycket,

2. om tillträdesförbud ska gälla och, i så fall, förbudets innebörd och om-

fattning samt när det upphör att gälla,

3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid risk-

bedömningen samt tiden och platsen för brottet,

4. de bestämmelser som åberopas,
5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
6. möjligheterna att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning

enligt 13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2009:100.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.