SFS 2009:100 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang / SFS 2009:100 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;
090100.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MGKJPD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MGKKAE+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MGKJPD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:17px;line-height:23px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MGKJPD+TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:MGKKAE+TimesNewRoman,Italic;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MGKJNA+TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:305px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag</b></p> <p style="position:absolute;top:324px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2005:321) om tilltr�desf�rbud </b></p> <p style="position:absolute;top:344px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>vid idrottsarrangemang;</b></p> <p style="position:absolute;top:382px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 26 februari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2005:321) om till-</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">tr�desf�rbud vid idrottsarrangemang</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels </i>att 2, 6, 9, 10 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels </i>att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 a och 9 b ��, av f�ljan-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">de lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>En person kan f� tilltr�desf�rbud, om det p� grund av s�rskilda om-<br/>st�ndigheter finns risk f�r att han eller hon kommer att beg� brott under<br/>idrottsarrangemang som avses i 1 � och brottet �r �gnat att st�ra ordningen<br/>eller s�kerheten d�r. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid bed�mningen av om det finns en s�dan risk ska det s�rskilt beaktas</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">om personen tidigare har beg�tt ett s�dant brott under eller annars i samband<br/>med idrottsarrangemang som avses i 1 �. Brott som personen har beg�tt f�re<br/>femton �rs �lder f�r inte beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Om syftet med ett tilltr�desf�rbud kan tillgodoses genom en mindre ingri-</p> <p style="position:absolute;top:682px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">pande �tg�rd, f�r f�rbud inte meddelas.</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Tilltr�desf�rbud f�r meddelas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den enskilde. </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 � </b>Allm�n �klagare pr�var fr�gor om tilltr�desf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En fr�ga om tilltr�desf�rbud tas upp p� skriftlig ans�kan av den idrottsor-</p> <p style="position:absolute;top:788px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ganisation som anordnar idrottsarrangemang som f�rbudet avses skydda el-<br/>ler av specialidrottsf�rbundet f�r den aktuella idrottsverksamheten inom<br/>Sveriges Riksidrottsf�rbund. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">En fr�ga om tilltr�desf�rbud tas ocks� upp p� anm�lan av en polismyndig-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">het. Polismyndigheten �r inte part i det �rende som anm�lan gett upphov till.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>9 � </b>Innan en fr�ga om tilltr�desf�rbud avg�rs, ska den som �r part under-<br/>r�ttas om en uppgift som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n parten<br/>och f� tillf�lle att yttra sig �ver den. Fr�gan f�r dock avg�ras utan att s� har<br/>skett, om �tg�rderna �r uppenbart obeh�vliga.</p> <p style="position:absolute;top:1035px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2009:100<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 10 mars 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1036px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2009:100</b></p> <p style="position:absolute;top:1057px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Specialidrottsf�rbundet f�r den aktuella idrottsverksamheten inom Sveri-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25">ges Riksidrottsf�rbund �r part i ett �rende om tilltr�desf�rbud som har tagits<br/>upp p� anm�lan av en polismyndighet.</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">�klagaren best�mmer hur underr�ttelsen ska ske.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"> <br/><b>9 a � </b>Om det slutliga avg�randet av fr�gan om tilltr�desf�rbud av s�rskilda<br/>sk�l inte kan avvaktas, f�r �klagaren besluta att tilltr�desf�rbud ska g�lla tills<br/>vidare i avvaktan p� att fr�gan avg�rs slutligt. Innan ett s�dant f�rbud med-<br/>delas, ska den som f�rbudet avses g�lla f� tillf�lle att yttra sig. Tilltr�desf�r-<br/>budet f�r dock meddelas utan att s� har skett, om beslutet inte kan skjutas<br/>upp.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett tilltr�desf�rbud enligt f�rsta stycket f�r g�lla h�gst fyra veckor.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>9 b � </b>St�r n�gon ordningen eller �ventyrar s�kerheten i samband med ett<br/>idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tilltr�desf�rbud enligt 9 a �<br/>kommer att meddelas mot den personen, �r han eller hon p� tills�gelse av<br/>polisman skyldig att f�lja med till f�rh�r som h�lls omedelbart d�refter, om<br/>f�rh�r inte kan h�llas p� platsen eller det annars �r av vikt f�r utredningen att<br/>den som f�rbudet avses g�lla f�ljer med till f�rh�ret. V�grar han eller hon<br/>utan giltig orsak, f�r polismannen ta med honom eller henne till f�rh�ret.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som f�rh�rs �r inte skyldig att stanna kvar f�r f�rh�r l�ngre �n sex</p> <p style="position:absolute;top:536px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">timmar.</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>10 � </b>N�r �klagaren avg�r en fr�ga om tilltr�desf�rbud eller meddelar be-<br/>slut enligt 9 a �, ska beslutet vara skriftligt och ange</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">1. parterna och, i f�rekommande fall, polismyndighet som har gjort anm�-</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">lan enligt 6 � tredje stycket,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">2. om tilltr�desf�rbud ska g�lla och, i s� fall, f�rbudets inneb�rd och om-</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">fattning samt n�r det upph�r att g�lla,</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">3. de sk�l som har best�mt utg�ngen, d�ribland brott som �beropas vid</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">riskbed�mningen samt tiden och platsen f�r brottet,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft25">4. de best�mmelser som �beropas,<br/>5. vad som kan bli f�ljden av att bryta mot f�rbudet, och<br/>6<i>. </i>m�jligheterna att beg�ra ompr�vning enligt 12 � och domstolspr�vning</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">enligt 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft25"><b>13 � </b>Tingsr�tten ska pr�va �klagarens beslut i fr�ga om tilltr�desf�rbud p�<br/>beg�ran av den som beslutet ang�r, om beslutet g�tt honom eller henne emot.<br/>En s�dan beg�ran ska g�ras skriftligen hos �klagaren, som ska �verl�mna<br/>�rendet till tingsr�tten. Omfattar �rendet beslut om tilltr�desf�rbud enligt<br/>9 a �, ska �klagaren utan dr�jsm�l �verl�mna �rendet till tingsr�tten.</p> <p style="position:absolute;top:907px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2009.</p> <p style="position:absolute;top:943px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:978px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">LENA ADELSOHN LILJEROTH</p> <p style="position:absolute;top:995px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft25">Per Lennerbrant<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2005:321) om tilltr�desf�rbud

vid idrottsarrangemang;

utf�rdad den 26 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2005:321) om till-

tr�desf�rbud vid idrottsarrangemang

dels att 2, 6, 9, 10 och 13 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 9 a och 9 b ��, av f�ljan-

de lydelse.

2 � En person kan f� tilltr�desf�rbud, om det p� grund av s�rskilda om-
st�ndigheter finns risk f�r att han eller hon kommer att beg� brott under
idrottsarrangemang som avses i 1 � och brottet �r �gnat att st�ra ordningen
eller s�kerheten d�r.

Vid bed�mningen av om det finns en s�dan risk ska det s�rskilt beaktas

om personen tidigare har beg�tt ett s�dant brott under eller annars i samband
med idrottsarrangemang som avses i 1 �. Brott som personen har beg�tt f�re
femton �rs �lder f�r inte beaktas.

Om syftet med ett tilltr�desf�rbud kan tillgodoses genom en mindre ingri-

pande �tg�rd, f�r f�rbud inte meddelas.

Tilltr�desf�rbud f�r meddelas endast om sk�len f�r �tg�rden uppv�ger det

intr�ng eller men i �vrigt som �tg�rden inneb�r f�r den enskilde.

6 � Allm�n �klagare pr�var fr�gor om tilltr�desf�rbud.

En fr�ga om tilltr�desf�rbud tas upp p� skriftlig ans�kan av den idrottsor-

ganisation som anordnar idrottsarrangemang som f�rbudet avses skydda el-
ler av specialidrottsf�rbundet f�r den aktuella idrottsverksamheten inom
Sveriges Riksidrottsf�rbund.

En fr�ga om tilltr�desf�rbud tas ocks� upp p� anm�lan av en polismyndig-

het. Polismyndigheten �r inte part i det �rende som anm�lan gett upphov till.

9 � Innan en fr�ga om tilltr�desf�rbud avg�rs, ska den som �r part under-
r�ttas om en uppgift som har tillf�rts �rendet genom n�gon annan �n parten
och f� tillf�lle att yttra sig �ver den. Fr�gan f�r dock avg�ras utan att s� har
skett, om �tg�rderna �r uppenbart obeh�vliga.

1 Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18, rskr. 2008/09:173.

SFS 2009:100
Utkom fr�n trycket
den 10 mars 2009

background image

2

SFS 2009:100

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

Specialidrottsf�rbundet f�r den aktuella idrottsverksamheten inom Sveri-

ges Riksidrottsf�rbund �r part i ett �rende om tilltr�desf�rbud som har tagits
upp p� anm�lan av en polismyndighet.

�klagaren best�mmer hur underr�ttelsen ska ske.


9 a � Om det slutliga avg�randet av fr�gan om tilltr�desf�rbud av s�rskilda
sk�l inte kan avvaktas, f�r �klagaren besluta att tilltr�desf�rbud ska g�lla tills
vidare i avvaktan p� att fr�gan avg�rs slutligt. Innan ett s�dant f�rbud med-
delas, ska den som f�rbudet avses g�lla f� tillf�lle att yttra sig. Tilltr�desf�r-
budet f�r dock meddelas utan att s� har skett, om beslutet inte kan skjutas
upp.

Ett tilltr�desf�rbud enligt f�rsta stycket f�r g�lla h�gst fyra veckor.

9 b � St�r n�gon ordningen eller �ventyrar s�kerheten i samband med ett
idrottsarrangemang, och kan det antas att ett tilltr�desf�rbud enligt 9 a �
kommer att meddelas mot den personen, �r han eller hon p� tills�gelse av
polisman skyldig att f�lja med till f�rh�r som h�lls omedelbart d�refter, om
f�rh�r inte kan h�llas p� platsen eller det annars �r av vikt f�r utredningen att
den som f�rbudet avses g�lla f�ljer med till f�rh�ret. V�grar han eller hon
utan giltig orsak, f�r polismannen ta med honom eller henne till f�rh�ret.

Den som f�rh�rs �r inte skyldig att stanna kvar f�r f�rh�r l�ngre �n sex

timmar.

10 � N�r �klagaren avg�r en fr�ga om tilltr�desf�rbud eller meddelar be-
slut enligt 9 a �, ska beslutet vara skriftligt och ange

1. parterna och, i f�rekommande fall, polismyndighet som har gjort anm�-

lan enligt 6 � tredje stycket,

2. om tilltr�desf�rbud ska g�lla och, i s� fall, f�rbudets inneb�rd och om-

fattning samt n�r det upph�r att g�lla,

3. de sk�l som har best�mt utg�ngen, d�ribland brott som �beropas vid

riskbed�mningen samt tiden och platsen f�r brottet,

4. de best�mmelser som �beropas,
5. vad som kan bli f�ljden av att bryta mot f�rbudet, och
6. m�jligheterna att beg�ra ompr�vning enligt 12 � och domstolspr�vning

enligt 13 �.

13 � Tingsr�tten ska pr�va �klagarens beslut i fr�ga om tilltr�desf�rbud p�
beg�ran av den som beslutet ang�r, om beslutet g�tt honom eller henne emot.
En s�dan beg�ran ska g�ras skriftligen hos �klagaren, som ska �verl�mna
�rendet till tingsr�tten. Omfattar �rendet beslut om tilltr�desf�rbud enligt
9 a �, ska �klagaren utan dr�jsm�l �verl�mna �rendet till tingsr�tten.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2009.

P� regeringens v�gnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.