SFS 2015:55 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang / SFS 2015:55 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
150055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 19 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:321) om till-

trädesförbud vid idrottsarrangemang

dels att rubriken närmast före 6 § ska lyda ⬝�rendets handläggning⬝,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a §

En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får fotografera

en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt denna lag
i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polismyndigheten får
föra enligt lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrotts-
arrangemang.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

KRISTINA PERSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.

SFS 2015:55

Utkom från trycket
den 3 mars 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.