SFS 2018:820 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang / SFS 2018:820 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS2018-820.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (2005:321) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

11 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-

pas följande bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

6 § om service,

�

7 § om tillgänglighet,

�

8 § om samverkan,

�

9 § om utgångspunkter för handläggningen,

�

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

�

13 § om tolkning och översättning,

�

14 och 15 §§ om ombud och biträde,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § första stycket, andra stycket 2 och tredje stycket om motivering av

beslut, och

�

36 § om rättelse av skrivfel och liknande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Ferm

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:820

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.