SFS 2018:1706 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang / SFS 2018:1706 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang
SFS2018-1706.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid

idrottsarrangemang

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 a § lagen (2005:321) om tillträdes-
förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

8 a §2 En polisman eller annan anställd vid Polismyndigheten får foto-
grafera en person som har eller skäligen kan antas få tillträdesförbud enligt
denna lag i syfte att fotografiet ska kunna tillföras det register som Polis-
myndigheten får föra enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling
av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2015:55.

SFS

2018:1706

Publicerad
den

20 november 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.