SFS 2005:321 Lag om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

050321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Förutsättningar för tillträdesförbud, m.m.

1 § Enligt denna lag får en person förbjudas att få tillträde till och vistas på
inhägnad plats huvudsakligen avsedd för idrottsutövning när idrottsarrange-
mang anordnas på platsen av en idrottsorganisation (tillträdesförbud). Det
gäller även om allmänheten har tillträde till platsen.

Tillträdesförbud får inte avse den som är under femton år.
Lagen påverkar inte den rätt som tillkommer den som förfogar över plat-

sen att begränsa tillträdet till denna.

2 § En person kan få tillträdesförbud, om det på grund av särskilda om-
ständigheter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott under
idrottsarrangemang som avses i 1 § och brottet är ägnat att störa ordningen
eller säkerheten där.

Vid bedömningen av om det finns en sådan risk skall det särskilt beaktas

om personen tidigare har begått ett sådant brott under eller annars i samband
med idrottsarrangemang som avses i 1 §. Brott som personen har begått före
femton års ålder får inte beaktas.

Om syftet med ett tillträdesförbud kan tillgodoses genom en mindre ingri-

pande åtgärd, får förbud inte beslutas.

3 § Tillträdesförbud skall gälla för en viss tid, högst ett år.

Tillträdesförbudet börjar gälla omedelbart, om inte annat bestäms.
Ett tillträdesförbud får förlängas med högst ett år i taget, om förutsättning-

arna i 2 § är uppfyllda.

4 § Ett tillträdesförbud skall delges den förbudet avser. Vid delgivningen
tillämpas delgivningslagen (1970:428) med undantag för bestämmelserna i
12 § om delgivning genom att handling lämnas till annan än den sökte och
15 § om kungörelsedelgivning.

5 § Frågor om tillträdesförbud skall handläggas skyndsamt.

1 Prop. 2004/05:77, bet. 2004/05:JuU32, rskr. 2004/05:238.

SFS 2005:321

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:321

Förfarandet hos åklagaren

6 § Allmän åklagare prövar frågor om tillträdesförbud.

Frågor om förbud tas upp på skriftlig ansökan av den idrottsorganisation

som anordnar idrottsarrangemang som förbudet avses skydda eller av spe-
cialidrottsförbundet inom Sveriges Riksidrottsförbund för den aktuella
idrottsverksamheten.

7 § Frågor om tillträdesförbud prövas av åklagaren i den ort där förbudet
helt eller huvudsakligen avses bli tillämpat eller där den mot vilken förbudet
avses gälla har sitt hemvist eller mera varaktigt uppehåller sig. Om den per-
sonen är misstänkt för brott som har betydelse för frågan om tillträdes-
förbud, får frågan prövas även av åklagare som är behörig att väcka åtal för
brottet.

I fråga om åklagare tillämpas 7 kap. rättegångsbalken.

8 § Åklagaren får anlita biträde av polismyndighet för utredning av frågor
om tillträdesförbud.

I fråga om utredningen tillämpas följande bestämmelser i 23 kap. rätte-

gångsbalken:

4 § om objektivitet,
6 § om rätt att hålla förhör,
7 § om hämtning till förhör,
9 § om skyldighet att stanna kvar för förhör,
10 § om vilka som får närvara vid förhör,
11 § om möjlighet att ställa frågor vid förhör, och
12 § om förbud mot otillbörliga åtgärder under förhör.
Vid tillämpningen av 23 kap. 4 och 11 §§ rättegångsbalken skall bestäm-

melserna om den som är misstänkt i stället avse den mot vilken förbudet av-
ses gälla.

9 § Innan frågan om tillträdesförbud avgörs, skall den som är part under-
rättas om en uppgift som har tillförts ärendet genom någon annan än parten
och få tillfälle att yttra sig över den. Frågan får dock avgöras utan att så har
skett, om åtgärderna är uppenbart obehövliga eller om avgörandet inte kan
skjutas upp.

Åklagaren bestämmer hur underrättelsen skall ske.

10 § När åklagaren avgör ett ärende om tillträdesförbud, skall beslutet vara
skriftligt och ange

1. sökande och motpart,
2. om förbud skall gälla och, i så fall, förbudets innebörd och omfattning,
3. de skäl som har bestämt utgången, däribland brott som åberopas vid

riskbedömningen samt tiden och platsen för brottet,

4. de bestämmelser som åberopas,
5. vad som kan bli följden av att bryta mot förbudet, och
6. möjligheten att begära omprövning enligt 12 § och domstolsprövning

enligt 13 §.

background image

3

SFS 2005:321

11 § Vid åklagarens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-
pas i övrigt endast följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

4 och 5 §§ om myndigheternas serviceskyldighet,
6 § om samverkan mellan myndigheter,
7 § om allmänna krav på handläggningen av ärenden,
8 § om tolk,
9 § om ombud och biträde,
14 § om muntlig handläggning,
15 § om anteckning av uppgifter,
20 § första stycket andra meningen 1 och 4 och andra stycket om att be-

slutsskäl får utelämnas, och

26 § om rättelse av skrivfel och liknande.

12 § Om det på grund av ändrade förhållanden finns skäl till det, får åkla-
garen häva eller ändra ett tillträdesförbud som har beslutats av åklagaren
eller domstolen. Åklagaren får dock utvidga ett förbud endast om det begärs
av en sökande som avses i 6 §.

Första stycket gäller inte, om förbudet är föremål för domstolsprövning.

Domstolsprövning

13 § Tingsrätten skall pröva åklagarens beslut i fråga om tillträdesförbud
på begäran av en part, om beslutet gått parten emot. En sådan begäran skall
göras skriftligen hos åklagaren, som skall överlämna ärendet till tingsrätten.

14 § Behörig domstol är den tingsrätt där den åklagare som har prövat frå-
gan om tillträdesförbud skall föra talan i brottmål i allmänhet.

15 § Domstolen skall begära yttrande av åklagaren, om det inte är obehöv-
ligt.

16 § Domstolen får besluta att ett tillträdesförbud tills vidare inte skall
gälla. Om ett tillträdesförbud inte har beslutats tidigare, får domstolen be-
sluta om ett sådant förbud fram till dess att ärendet avgjorts slutligt.

17 § Domstolen skall hålla sammanträde, om en part begär det.

18 § När tingsrätten avgör saken, består den av en lagfaren domare och tre
nämndemän. Vid annan handläggning består tingsrätten av en lagfaren do-
mare.

Vid omröstning tillämpas bestämmelserna i 29 kap. rättegångsbalken.

19 § Vardera parten skall svara för sin kostnad, utom i ett sådant fall som
avses i 18 kap. 6 § rättegångsbalken.

20 § Vid domstolens handläggning av ärenden om tillträdesförbud tilläm-
pas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. I fråga om begäran om
prövning enligt 13 § tillämpas vad som sägs i den lagen om ansökan.

background image

4

SFS 2005:321

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

21 § När domstolen skall pröva ett beslut i fråga om tillträdesförbud och
den mot vilken förbudet avses gälla är misstänkt för brott som har betydelse
för prövning av frågan om förbudet, får beslutet prövas i mål om allmänt åtal
rörande brottet. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna om rättegången i
brottmål.

Straffansvar

22 § Den som bryter mot ett tillträdesförbud döms för överträdelse av till-
trädesförbud till böter eller fängelse i högst sex månader.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.