SFS 2010:1975 Lag om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

101975.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:321) om tillträdesförbud
vid idrottsarrangemang;

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2005:321) om tillträdes-

förbud vid idrottsarrangemang ska ha följande lydelse.

4 §

Ett tillträdesförbud ska delges den förbudet avser. Delgivning får inte

ske enligt 34–38 och 47–51 §§ delgivningslagen (2010:1932).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats

före den 1 april 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Patrik Örnsved
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30.

SFS 2010:1975

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.