SFS 2005:900 Lag om förbud mot maskering i vissa fall

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2005:900) om förbud mot maskering i vissa fall / SFS 2005:900 Lag om förbud mot maskering i vissa fall
050900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om förbud mot maskering i vissa fall;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lag om förbud mot maskering i

vissa fall skall ha följande lydelse.

1 § Den som på allmän plats deltar i en allmän sammankomst enligt ord-
ningslagen (1993:1617), som utgör demonstration eller som annars hålls för
överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelä-
genhet, får inte helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar iden-
tifikation, om det vid sammankomsten uppkommer en störning av den all-
männa ordningen eller en omedelbar fara för en sådan störning. Detsamma
gäller den som på allmän plats deltar i en folksamling, som inte utgör allmän
sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, om folksam-
lingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en
omedelbar fara för denna.

Förbudet gäller inte den som täcker ansiktet av religiösa skäl. Det gäller

inte heller i den utsträckning deltagare i en allmän sammankomst, som avses
i första stycket, med stöd av 2 kap. 11 a § ordningslagen fått tillstånd att helt
eller delvis täcka ansiktet.

2 § Den som uppsåtligen bryter mot 1 § första stycket skall dömas till bö-
ter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

3 § Egendom som använts för att täcka ansiktet vid brott enligt denna lag
får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl för det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

JENS ORBACK
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:11, bet. 2005/06:JuU3, rskr. 2005/06:72.

SFS 2005:900

Utkom från trycket
den 9 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.