SFS 2007:252 Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

070252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid;

utfärdad den 10 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 § lagen (2006:45) om omvand-

ling av fängelse på livstid skall ha följande lydelse.

11 §

Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av

en utredning enligt 10 § skall lämnas ut från en verksamhet där sekretess an-
nars gäller enligt 7 kap. 1 c §, 4 § första och tredje styckena eller 21 § sekre-
tesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153.

SFS 2007:252

Utkom från trycket
den 23 maj 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.