SFS 2006:45 Lag om omvandling av fängelse på livstid

060045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om omvandling av fängelse på livstid;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss
tid.

Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av

fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de
internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller
lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra brottspåföljd framgår av

11 kap. 13 § regeringsformen.

Ansökan om omvandling

2 § En ansökan om omvandling får göras av den dömde eller, när det finns
särskilda skäl, av Kriminalvården. Kriminalvårdens beslut att ansöka om
omvandling får inte överklagas.

3 § En ansökan får göras när den dömde har avtjänat minst tio år av livs-
tidsstraffet. Om ansökan avslås, får en ny ansökan göras tidigast ett år efter
det att beslutet vann laga kraft.

4 § Vid prövning av omvandling skall särskilt beaktas den tid som den
dömde har avtjänat, vad som av domen framgår om de omständigheter som
legat till grund för straffmätningen, om det finns risk för att den dömde åter-
faller i brottslighet av allvarligt slag, om den dömde har åsidosatt vad som
gäller för verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja
sin anpassning i samhället.

Om ansökan bifalls skall det utdömda livstidsstraffet omvandlas till fäng-

else på viss tid.

Fängelsestraffets längd skall bestämmas med utgångspunkt från den tid

som den dömde har avtjänat och med beaktande av reglerna om villkorlig
frigivning samt den dömdes behov av åtgärder för att underlätta övergången

1 Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.

SFS 2006:45

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

2* SFS 2006:45–73

background image

2

SFS 2006:45

till ett liv i frihet. Fängelsestraffets längd får inte understiga det längsta tids-
bestämda straff som kan dömas ut.

5 § Vid prövning av omvandling skall sådana villkor följas som har upp-
ställts vid överförande av verkställighet av straffet från en annan stat till
Sverige.

Handläggning

6 § En ansökan om omvandling tas upp av Örebro tingsrätt. Ansökan skall
vara skriftlig.

7 § Åklagaren skall vara den dömdes motpart.

8 § För den dömde skall offentligt biträde förordnas, om det inte måste an-
tas att behov av biträde saknas.

9 § Rätten skall, om det inte är uppenbart obehövligt, inhämta yttrande
från Kriminalvården.

10 § Rätten får inhämta en utredning med utlåtande om risken för att den
dömde återfaller i brottslighet. Föreskrifter om genomförande av en sådan
utredning meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer.

En ansökan får inte bifallas utan att en utredning enligt första stycket har

inhämtats. En sådan utredning behöver dock inte inhämtas om det är uppen-
bart obehövligt.

11 § Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet av
en utredning enligt 10 § skall lämnas ut från en verksamhet där sekretess an-
nars gäller enligt 7 kap. 1 §, 4 § första och tredje styckena eller 21 § sekre-
tesslagen (1980:100).

12 § Begär den dömde att bli hörd muntligen, skall han eller hon ges till-
fälle till det om det inte är uppenbart obehövligt.

Parterna skall ges tillfälle att yttra sig över det som tillförts ärendet genom

någon annan.

13 § När tingsrätten avgör en fråga om omvandling skall den bestå av en
lagfaren domare och tre nämndemän. Rättens avgörande sker genom beslut.

14 § I övrigt gäller vad som föreskrivs om brottmål i rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

background image

3

SFS 2006:45

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

THOMAS BODSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.