SFS 2010:1435 Lag om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

101435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (2006:45) om omvand-

ling av fängelse på livstid ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till fängelse på viss

tid.

Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för verkställighet av

fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de
internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt eller
lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en brottspåföljd framgår

av 12 kap. 9 § regeringsformen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1435

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.