SFS 2013:844 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen / SFS 2013:844 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
130844.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JJHKDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JJHKDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:187px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2009:1427) om erk�nnande <br/>och verkst�llighet av b�tesstraff inom Europeiska <br/>unionen;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 14 november 2013.</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 3 kap. 11 � lagen</p> <p style="position:absolute;top:335px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">(2009:1427) om erk�nnande och verkst�llighet av b�tesstraff inom Euro-<br/>peiska unionen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:396px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:422px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av r�dets rambe-</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">slut 2005/214/RIF om till�mpning av principen om �msesidigt erk�nnande p�<br/>b�tesstraff, �ndrat genom r�dets rambeslut 2009/299/RIF</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:402px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">En verkst�llbarhetsf�rklaring f�r inte meddelas </p> <p style="position:absolute;top:544px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. om det f�r samma g�rning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett f�llande avg�-<br/>rande, har verkst�llts, </p> <p style="position:absolute;top:596px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. om g�rningen helt eller delvis beg�tts i Sverige och den inte motsvarar</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">brott enligt svensk lag eller om en till�mpning av 35 kap. 7 � brottsbalken<br/>inneb�r att preskription intr�tt, </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">3. om den d�mde inte hade fyllt 15 �r n�r brottet begicks, <br/>4. om en s�dan f�rklaring inte skulle vara f�renlig med best�mmelser om</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">immunitet,</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">5. om b�tesstraffet har beslutats efter ett skriftligt f�rfarande och det inte</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">har bekr�ftats i intyget att den d�mde personligen eller genom beh�rigt om-<br/>bud underr�ttats om sin r�tt att bestrida samt om tidsfristen f�r detta, eller</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">6. om b�tesstraffet har meddelats efter en f�rhandling d�r den d�mde inte</p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">var personligen n�rvarande och om det inte har bekr�ftats i intyget att n�got<br/>av villkoren i artikel 7.2 ij i rambeslutet �r uppfyllt.</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2013:844</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 26 november 2013</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2013:844</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2013</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Karin Walberg<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2009:1427) om erk�nnande
och verkst�llighet av b�tesstraff inom Europeiska
unionen;

utf�rdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 1 � och 3 kap. 11 � lagen

(2009:1427) om erk�nnande och verkst�llighet av b�tesstraff inom Euro-
peiska unionen ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av r�dets rambe-

slut 2005/214/RIF om till�mpning av principen om �msesidigt erk�nnande p�
b�tesstraff, �ndrat genom r�dets rambeslut 2009/299/RIF

2.

3 kap.

11 �

En verkst�llbarhetsf�rklaring f�r inte meddelas

1. om det f�r samma g�rning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en

annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett f�llande avg�-
rande, har verkst�llts,

2. om g�rningen helt eller delvis beg�tts i Sverige och den inte motsvarar

brott enligt svensk lag eller om en till�mpning av 35 kap. 7 � brottsbalken
inneb�r att preskription intr�tt,

3. om den d�mde inte hade fyllt 15 �r n�r brottet begicks,
4. om en s�dan f�rklaring inte skulle vara f�renlig med best�mmelser om

immunitet,

5. om b�tesstraffet har beslutats efter ett skriftligt f�rfarande och det inte

har bekr�ftats i intyget att den d�mde personligen eller genom beh�rigt om-
bud underr�ttats om sin r�tt att bestrida samt om tidsfristen f�r detta, eller

6. om b�tesstraffet har meddelats efter en f�rhandling d�r den d�mde inte

var personligen n�rvarande och om det inte har bekr�ftats i intyget att n�got
av villkoren i artikel 7.2 ij i rambeslutet �r uppfyllt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.

2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:844

Utkom fr�n trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:844

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.