SFS 2009:1427 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

091427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om erkännande och verkställighet av bötesstraff
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2005/214/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande
på bötesstraff

2.

Definition av bötesstraff

2 §

Med ett bötesstraff avses i denna lag en skyldighet enligt en lagakraft-

vunnen dom, ett strafföreläggande eller ett föreläggande av ordningsbot att
betala böter enligt 25 kap. brottsbalken eller företagsbot enligt 36 kap.
brottsbalken samt beslut i ett sådant avgörande om rättegångskostnader och
motsvarande ersättning och avgift enligt lagen (1994:419) om brottsoffer-
fond.

3 §

Med ett bötesstraff avses i denna lag också en skyldighet enligt ett la-

gakraftvunnet beslut, som meddelats i en annan medlemsstat i Europeiska
unionen av domstol eller av annan myndighet än domstol om den som beslu-
tet avser har kunnat få detta prövat av domstol med särskild behörighet i
brottmål, för en fysisk eller en juridisk person att betala ett penningbelopp
som i den staten utgör påföljd för brott avseende brottslig eller annan straff-
bar gärning. Med bötesstraff avses i lagen även en skyldighet enligt ett så-
dant beslut att betala

1. annan ersättning till brottsoffer än sådan som grundar sig på ett civil-

rättsligt anspråk,

2. rättegångskostnader och motsvarande ersättning, och
3. penningbelopp till en allmän fond eller till en stödorganisation för

brottsoffer.

Bötesstraff enligt första stycket omfattar inte
1. beslut om förverkande av hjälpmedel till eller vinning av brott, eller

1 Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33.

2 EUT L 76, 22.3.2005, s. 16 (Celex 32005F0214).

SFS 2009:1427

Utkom från trycket
den 14 december 2009

background image

2

SFS 2009:1427

2. enskilt anspråk som är verkställbart enligt rådets förordning (EG) nr 44/

2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande
och verkställighet av beslut på privaträttens område

3.

Information om verkställighetsföreskrifter

4 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om verkställigheten av denna lag.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt bötesstraff

Översändande av ett svenskt beslut om bötesstraff

1 §

Kronofogdemyndigheten prövar om ett beslut om bötesstraff enligt

1 kap. 2 § ska sändas över till en annan medlemsstat i Europeiska unionen
för erkännande och verkställighet i den staten. Ett beslut om bötesstraff får
sändas över om översändandet är förenligt med rambeslutet och det kan an-
tas ge fördelar vid indrivningen av bötesstraffet.

2 §

Kronofogdemyndigheten sänder över beslutet om bötesstraff till en be-

hörig myndighet eller en centralmyndighet i den andra medlemsstaten.

Beslutet om ett bötesstraff får inte samtidigt sändas över för verkställighet

till mer än en medlemsstat.

Förvandling av bötesstraff

3 §

Om ett beslut om bötesstraff sänds över för verkställighet till en annan

medlemsstat, ska Kronofogdemyndigheten inte tillåta att bötesstraffet för-
vandlas till fängelse eller annan påföljd i den andra staten.

Fortsatt indrivning i Sverige

4 §

Har ett beslut om bötesstraff sänts över för verkställighet i en annan

medlemsstat, får fortsatt indrivning i Sverige inte äga rum.

Om Kronofogdemyndigheten har återkallat verkställigheten i den andra

medlemsstaten får indrivningen återupptas i Sverige. Detsamma gäller om
den medlemsstat, hos vilken verkställighet begärts, meddelat att bötesstraffet
helt eller delvis inte har verkställts eller kommer att kunna verkställas i den
staten.

Om verkställighet har vägrats i den andra medlemsstaten på grund av att

den dömde dömts för samma gärning, får indrivningen inte återupptas i Sve-
rige.

3 EGT L 12, 16.1.2001, s. 1 (Celex 32001R0044).

background image

3

SFS 2009:1427

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av utländska
bötesstraff

Inledande bestämmelser

1 §

Ett beslut om bötesstraff enligt 1 kap. 3 § som sänds över till Sverige,

ska erkännas enligt bestämmelserna i denna lag och verkställas enligt vad
som är föreskrivet för verkställighet av ett svenskt bötesstraff om inte annat
följer av denna lag.

2 §

Ett bötesstraff som avses i 1 kap. 3 § får verkställas även om bötesbe-

loppet överstiger högsta bötesbelopp enligt svensk lag.

Bötesstraff som verkställs efter beslut enligt denna lag får inte förvandlas

till fängelse.

3 §

Vid omräkning av ett belopp enligt denna lag till svensk valuta ska den

växelkurs tillämpas som gällde vid tidpunkten då det utländska bötesstraffet
meddelades.

Behörig myndighet och hur förfarandet inleds

4 §

Kronofogdemyndigheten prövar om ett bötesstraff ska erkännas och

verkställas i Sverige.

5 §

Ett beslut om bötesstraff, som sänds över för erkännande och verkstäl-

lighet, ska åtföljas av ett intyg som är upprättat i enlighet med formuläret i
bilagan till rambeslutet.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åt-

följas av en översättning till något av dessa språk.

6 §

Behörig myndighet eller centralmyndighet i den andra medlemsstaten

ska sända över beslutet om bötesstraff och intyget till Kronofogdemyndig-
heten.

Beslutet om bötesstraff och intyget ska sändas över skriftligen genom

post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på
annat sätt.

7 §

Om intyget som anges i 5 § saknas eller till form eller innehåll är så

bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för pröv-
ning av frågan om erkännande och verkställighet, ska Kronofogdemyndig-
heten ge den andra medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss tid in-
komma med komplettering. Detsamma gäller om beslutet om bötesstraff
saknas.

Verkställbarhetsförklaring

8 §

Om bötesstraffet är verkställbart i Sverige ska Kronofogdemyndig-

heten besluta att sådan verkställighet kan ske (verkställbarhetsförklaring).
Beslutet gäller omedelbart.

Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgift om
1. det belopp i svensk valuta som bötesstraffet avser, och

background image

4

SFS 2009:1427

2. hur den dömde kan överklaga verkställbarhetsförklaringen.
Vid fastställande av det belopp som avses i andra stycket 1 ska 3 § tilläm-

pas. Verkställbarhetsförklaringen ska delges den dömde.

9 §

Ett beslut av Kronofogdemyndigheten att inte meddela en verkställ-

barhetsförklaring ska innehålla skälen för beslutet.

Hinder mot erkännande och verkställighet

10 § En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas om ett sådant intyg
som anges i 5 §, trots att den andra statens myndighet beretts tillfälle att in-
komma med komplettering, saknas eller till form eller innehåll är så bristfäl-
ligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av
frågan om erkännande och verkställighet.

11 §

En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas

1. om det för samma gärning meddelats dom eller beslut i Sverige eller i

en annan stat och domen eller beslutet i den andra staten, vid ett fällande av-
görande, har verkställts,

2. om gärningen helt eller delvis begåtts i Sverige och den inte motsvarar

brott enligt svensk lag eller om en tillämpning av 35 kap. 7 § brottsbalken
innebär att preskription inträtt,

3. om den dömde inte hade fyllt 15 år när brottet begicks,
4. om en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om

immunitet,

5. om bötesstraffet har beslutats efter ett skriftligt förfarande och intyget

inte anger att den dömde personligen eller genom behörigt ombud underrät-
tats om sin rätt att bestrida samt om tidsfristen för detta, eller

6. om bötesstraffet har meddelats vid en rättegång där den dömde person-

ligen inte inställt sig och intyget inte anger att denne personligen eller genom
behörigt ombud informerats om förfarandet eller att den dömde har förklarat
att han eller hon inte motsätter sig bötesstraffet.

Rättens prövning

12 §

Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring får av den döm-

de överklagas till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 § utsökningsbalken prö-
var överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut. Överklagandet ska
göras skriftligen och ges in till Kronofogdemyndigheten inom tre veckor
från den dag då den dömde fick del av verkställbarhetsförklaringen.

Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av Krono-

fogdemyndigheten. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom ti-
den för överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit
in till Kronofogdemyndigheten först därefter inte föranleda att det avvisas.
Om överklagandet inte avvisas ska myndigheten sända det och övriga hand-
lingar i ärendet till tingsrätten.

Vid överklagande gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden, om inte

annat följer av denna lag.

background image

5

SFS 2009:1427

Nedsättning av beloppet

13 §

Om det under verkställigheten framkommer att bötesbeloppet till viss

del har betalats eller verkställts i en annan medlemsstat, ska Kronofogde-
myndigheten sätta ned beloppet. Vid nedsättning tillämpas 3 §.

Upphävande av verkställbarhetsförklaringen

14 §

En verkställbarhetsförklaring ska upphävas

1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,
2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 11 kap. 13 § regeringsformen

har meddelats,

3. om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller

det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller

4. om begäran om verkställighet återkallas.
Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kro-

nofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, ef-
ter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt
förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1.
Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndig-
heten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upphäver
verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder

som vidtagits återgå.

Övriga bestämmelser

15 §

För överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i frågor som

rör verkställighet gäller bestämmelserna i 18 kap. utsökningsbalken.

16 §

Värdet av det som har drivits in tillfaller staten. Regeringen får, efter

överenskommelse med den andra medlemsstaten, besluta om en annan för-
delning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.