SFS 2010:1439 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen / SFS 2010:1439 Lag om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
101439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:1427) om erkännande och
verkställighet av bötesstraff inom Europeiska
unionen;

utfärdad den 25 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 14 § lagen (2009:1427) om

erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen ska
ha följande lydelse.

3 kap.

14 §

En verkställbarhetsförklaring ska upphävas

1. om det framkommer att straffet inte får verkställas i Sverige,
2. om nåd beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen

har meddelats,

3. om egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller

det av någon annan anledning inte är möjligt att verkställa straffet, eller

4. om begäran om verkställighet återkallas.
Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kro-

nofogdemyndigheten. Rätten ska dock fatta beslut i de fall förklaringen, ef-
ter ett överklagande, är föremål för rättens prövning eller när rätten fastställt
förklaringen och det är fråga om att upphäva den enligt första stycket 1.
Innan rätten upphäver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyn-
digheten ha beretts tillfälle att yttra sig. Om Kronofogdemyndigheten upp-
häver verkställbarhetsförklaringen gäller 9 §.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder

som vidtagits återgå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.

SFS 2010:1439

Utkom från trycket
den 7 december 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.