SFS 2016:95 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2016:95 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
160095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:ILBDAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:ILBDAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ILBDAD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ILBDAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:ILBDAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:ILBDAC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ILBCPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r<br/>offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning<br/>avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig<br/>brottslighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 11 februari 2016.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:299) om straff</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott<br/>och annan s�rskilt allvarlig brottslighet</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19"><i>dels</i> att 1 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 a och 5 b ��, och n�rmast f�re</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">5 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europar�dets konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terro-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rism, </p> <p style="position:absolute;top:516px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om �ndring av</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">rambeslut 2002/475/RIF om bek�mpande av terrorism (2008/919/RIF), och </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014).</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:585px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som tar emot s�dana instruktioner som avses i 5 � i avsikt att</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">anv�nda dem f�r s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r,<br/>om meddelandet av instruktionerna varit s�rskilt �gnat att fr�mja s�dan brotts-<br/>lighet.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Resa</b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">till ett annat land �n det land d�r han eller hon �r medborgare i avsikt att </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">1. beg� eller f�rbereda s�rskilt allvarlig brottslighet, eller <br/>2. meddela eller ta emot instruktioner enligt 5 eller 5 a �.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:794px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a � �r grovt, d�ms till f�ngelse i</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt<br/>ska det s�rskilt beaktas om brottet avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som<br/>innefattar fara f�r flera m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse,<br/>om brottet ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning<br/>eller om det annars varit av s�rskilt farlig art.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2016:95</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 23 februari 2016</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2016:95</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2016</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">MORGAN JOHANSSON</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Maria Kelt<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning
avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig
brottslighet;

utf�rdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:299) om straff

f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott
och annan s�rskilt allvarlig brottslighet

dels att 1 och 6 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tv� nya paragrafer, 5 a och 5 b ��, och n�rmast f�re

5 b � en ny rubrik av f�ljande lydelse.

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av

1. Europar�dets konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terro-

rism,

2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om �ndring av

rambeslut 2002/475/RIF om bek�mpande av terrorism (2008/919/RIF), och

3. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014).

5 a �

Den som tar emot s�dana instruktioner som avses i 5 � i avsikt att

anv�nda dem f�r s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r,
om meddelandet av instruktionerna varit s�rskilt �gnat att fr�mja s�dan brotts-
lighet.

Resa

5 b �

Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa

till ett annat land �n det land d�r han eller hon �r medborgare i avsikt att

1. beg� eller f�rbereda s�rskilt allvarlig brottslighet, eller
2. meddela eller ta emot instruktioner enligt 5 eller 5 a �.

6 �

Om brott som anges i 3, 4, 5 eller 5 a � �r grovt, d�ms till f�ngelse i

l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mningen av om brottet �r grovt
ska det s�rskilt beaktas om brottet avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som
innefattar fara f�r flera m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse,
om brottet ing�tt som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning
eller om det annars varit av s�rskilt farlig art.

1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

SFS 2016:95

Utkom fr�n trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:95

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 2016.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Maria Kelt
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.