SFS 2018:1313 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2018:1313 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
SFS2018-1313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:IPTICH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:NPHHUX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ZJOXCZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:DHDRVN+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig </b></p> <p style="position:absolute;top:285px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppmaning, rekrytering och utbildning avseende </b></p> <p style="position:absolute;top:308px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet <br/></b>Utf�rdad den 20 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:389px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1, 45 b och 9 �� lagen (2010:299) </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende ter-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">roristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b>3 Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Europar�dets konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terror-</p> <p style="position:absolute;top:531px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ism med till�ggsprotokollet den 19 maj 2015, </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014),</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars</p> <p style="position:absolute;top:613px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2017 om bek�mpande av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut 2005/671/RIF. </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b> Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller f�rs�k, f�r-</p> <p style="position:absolute;top:715px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">beredelse eller st�mpling till s�dan brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�r. </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 �</b> Den som meddelar eller s�ker meddela instruktioner om tillverkning </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller anv�ndning av s�dana spr�ng�mnen, vapen eller skadliga eller farliga </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">�mnen som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslighet, </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller om andra metoder eller tekniker som �r s�rskilt �gnade f�r s�dant �nda-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�l, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen har beg�tts med vetskap </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">om att mottagaren har f�r avsikt att anv�nda instruktionerna f�r att beg� eller </p> <p style="position:absolute;top:899px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet. </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>5 a �</b>4 Den som tar del av s�dana instruktioner som avses i 5 � i avsikt att </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">anv�nda dem f�r att beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brotts-</p> <p style="position:absolute;top:981px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">lighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1063px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390. </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft17">Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bek�mpande </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:1111px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:95. </p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">4</p> <p style="position:absolute;top:1123px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:95. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:1313 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 29 juni 2018 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:49px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 2018:1313 </b></p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:48px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 b �</b>5 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa </p> <p style="position:absolute;top:69px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">till ett annat land i avsikt att </p> <p style="position:absolute;top:89px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. beg� s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�ra sig skyldig till f�rberedel-</p> <p style="position:absolute;top:110px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">se, st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a �.</p> <p style="position:absolute;top:151px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket g�ller inte den som �r svensk medborgare och som reser</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">eller p�b�rjar en resa till Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>9 �</b> �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken </p> <p style="position:absolute;top:232px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">d�ms det f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts </p> <p style="position:absolute;top:253px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller</p> <p style="position:absolute;top:273px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">av en utl�nning som befinner sig h�r i landet, </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas en-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott. </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">5 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2018. </p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft22">Marie Sk�ninger </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft22">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 2016:95. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet
Utf�rdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1, 45 b och 9 �� lagen (2010:299)

om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende ter-

roristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet ska ha f�ljande lydelse.

1 �3 Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av

1. Europar�dets konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terror-

ism med till�ggsprotokollet den 19 maj 2015,

2. punkt 6 i F�renta nationernas s�kerhetsr�ds resolution 2178 (2014),

och

3. Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars

2017 om bek�mpande av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut

2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut 2005/671/RIF.

4 � Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att

beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller f�rs�k, f�r-

beredelse eller st�mpling till s�dan brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv�

�r.

5 � Den som meddelar eller s�ker meddela instruktioner om tillverkning

eller anv�ndning av s�dana spr�ng�mnen, vapen eller skadliga eller farliga

�mnen som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslighet,

eller om andra metoder eller tekniker som �r s�rskilt �gnade f�r s�dant �nda-

m�l, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen har beg�tts med vetskap

om att mottagaren har f�r avsikt att anv�nda instruktionerna f�r att beg� eller

annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet.

5 a �4 Den som tar del av s�dana instruktioner som avses i 5 � i avsikt att

anv�nda dem f�r att beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brotts-

lighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bek�mpande

av terrorism, om ers�ttande av r�dets rambeslut 2002/475/RIF och om �ndring av r�dets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2016:95.

4

Senaste lydelse 2016:95.

SFS 2018:1313

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1313

2

5 b �5 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa

till ett annat land i avsikt att

1. beg� s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�ra sig skyldig till f�rberedel-

se, st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet, eller

2. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a �.

F�rsta stycket g�ller inte den som �r svensk medborgare och som reser

eller p�b�rjar en resa till Sverige.

9 � �ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken

d�ms det f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts

1. av en svensk medborgare, av en utl�nning med hemvist i Sverige eller

av en utl�nning som befinner sig h�r i landet,

2. till f�rm�n f�r en juridisk person som �r etablerad i Sverige, eller

3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byr�er

eller ett av dess organ, om byr�n eller organet har s�te i Sverige.

F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas en-

ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 september 2018.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Sk�ninger

(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2016:95.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.