SFS 2018:1313 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2018:1313 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
SFS2018-1313.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1, 4�5 b och 9 §§ lagen (2010:299)

om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende ter-

roristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet ska ha följande lydelse.

1 §3 Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av

1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terror-

ism med tilläggsprotokollet den 19 maj 2015,

2. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014),

och

3. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars

2017 om bekämpande av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut

2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut 2005/671/RIF.

4 § Den som söker förmå någon annan, i annat fall än som anges i 3 §, att

begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet eller försök, för-

beredelse eller stämpling till sådan brottslighet döms till fängelse i högst två

år.

5 § Den som meddelar eller söker meddela instruktioner om tillverkning

eller användning av sådana sprängämnen, vapen eller skadliga eller farliga

ämnen som är särskilt ägnade att användas för särskilt allvarlig brottslighet,

eller om andra metoder eller tekniker som är särskilt ägnade för sådant ända-

mål, döms till fängelse i högst två år, om gärningen har begåtts med vetskap

om att mottagaren har för avsikt att använda instruktionerna för att begå eller

annars medverka till särskilt allvarlig brottslighet.

5 a §4 Den som tar del av sådana instruktioner som avses i 5 § i avsikt att

använda dem för att begå eller annars medverka till särskilt allvarlig brotts-

lighet döms till fängelse i högst två år.

1

Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om bekämpande

av terrorism, om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av rådets beslut

2005/671/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

3

Senaste lydelse 2016:95.

4

Senaste lydelse 2016:95.

SFS 2018:1313

Publicerad

den 29 juni 2018

background image

SFS 2018:1313

2

5 b §5 Till fängelse i högst två år döms den som reser eller påbörjar en resa

till ett annat land i avsikt att

1. begå särskilt allvarlig brottslighet eller göra sig skyldig till förberedel-

se, stämpling eller medverkan till sådan brottslighet, eller

2. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a §.

Första stycket gäller inte den som är svensk medborgare och som reser

eller påbörjar en resa till Sverige.

9 § �ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 2 eller 3 § brottsbalken

döms det för brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har begåtts

1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller

av en utlänning som befinner sig här i landet,

2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller

3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer

eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska bestraffas en-

ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

5 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2016:95.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.