SFS 2020:14 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2020:14 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
SFS2020-14.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:RPCDDA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:RPCDDA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:17px;line-height:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:PUFZCE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>uppmaning, rekrytering och utbildning avseende </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 23 januari 2020 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:299) om straff <br/>f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott <br/>och annan s�rskilt allvarlig brottslighet </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113"><i>dels</i> att rubriken n�rmast efter 2 � ska utg�, <br/><i>dels</i> att 3, 4, 5 b och 68 �� ska ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 a, 2 b och 7 a ��, och n�rmast </p> <p style="position:absolute;top:493px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�re 2 a och 2 b �� och n�rmast efter 2 a � nya rubriker av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Terroristorganisation <br/>2 a �</b> Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av <br/>personer som beg�r s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�r sig skyldiga till <br/>f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Ansvar <br/>Samr�re med en terroristorganisation <br/>2 b �</b> Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms, om g�rningen �r �gnad att fr�mja, <br/>st�rka eller underst�dja en terroristorganisation, den som </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. f�r terroristorganisationen tar befattning med vapen, ammunition, brand-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">farliga eller explosiva varor eller transportmedel, </p> <p style="position:absolute;top:805px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. uppl�ter lokal eller mark till terroristorganisationen, eller<br/>3. l�mnar annat liknande st�d till terroristorganisationen.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>3 �</b> Den som i ett meddelande till allm�nheten uppmanar eller annars s�ker <br/>f�rleda till s�rskilt allvarlig brottslighet eller till samr�re med en terrorist-<br/>organisation enligt 2 b � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:948px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>4 �</b>2 Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att <br/>beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller f�rs�k, <br/>f�rberedelse eller st�mpling till s�dan brottslighet eller att ha samr�re med <br/>en terroristorganisation enligt 2 b � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 b �</b>3 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa <br/>till ett annat land i avsikt att </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Senaste lydelse 2018:1313. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2018:1313. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:14</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft116">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">28 januari 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:14</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">1. beg� s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�ra sig skyldig till f�rberedelse,</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">2. ha samr�re med en terroristorganisation enligt 2 b �, eller<br/>3. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a �.<br/>F�rsta stycket g�ller inte den som �r svensk medborgare och som reser</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">eller p�b�rjar en resa till Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>6 �</b>4 Om brott som anges i 2 b, 3, 4, 5 eller 5 a � �r grovt, d�ms till f�ngelse <br/>i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid bed�mningen av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om </p> <p style="position:absolute;top:255px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">brottet har avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara f�r flera <br/>m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse, om brottet har ing�tt <br/>som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller om det <br/>annars har varit av s�rskilt farlig art. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 �</b> Ansvar enligt 2 b � ska inte d�mas ut om samr�ret har varit obetydligt <br/>eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndigheter �r att anse som <br/>ringa. </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Ansvar enligt 3, 4, 5, 5 a eller 5 b � ska inte d�mas ut om det funnits </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27">endast obetydlig fara f�r att g�rningen skulle leda till f�r�vande av s�rskilt <br/>allvarlig brottslighet, eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndig-<br/>heter �r att anse som ringa. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>7 a �</b> F�r f�rs�k till brott som anges i 2 b � d�ms det till ansvar enligt <br/>23 kap. 1 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>8 �</b> Om en g�rning som anges i 3, 4, 5, 5 a eller 5 b � �r belagd med samma <br/>eller str�ngare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff f�r <br/>terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte d�mas ut. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:767px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Mikaela Bexar <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 2016:95. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2010:299) om straff f�r offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet

Utf�rdad den 23 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (2010:299) om straff
f�r offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott
och annan s�rskilt allvarlig brottslighet

dels att rubriken n�rmast efter 2 � ska utg�,
dels att 3, 4, 5 b och 68 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det ska inf�ras tre nya paragrafer, 2 a, 2 b och 7 a ��, och n�rmast

f�re 2 a och 2 b �� och n�rmast efter 2 a � nya rubriker av f�ljande lydelse.

Terroristorganisation
2 a �
Med terroristorganisation avses i denna lag en sammanslutning av
personer som beg�r s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�r sig skyldiga till
f�rs�k, f�rberedelse, st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet.

Ansvar
Samr�re med en terroristorganisation
2 b �
Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms, om g�rningen �r �gnad att fr�mja,
st�rka eller underst�dja en terroristorganisation, den som

1. f�r terroristorganisationen tar befattning med vapen, ammunition, brand-

farliga eller explosiva varor eller transportmedel,

2. uppl�ter lokal eller mark till terroristorganisationen, eller
3. l�mnar annat liknande st�d till terroristorganisationen.

3 � Den som i ett meddelande till allm�nheten uppmanar eller annars s�ker
f�rleda till s�rskilt allvarlig brottslighet eller till samr�re med en terrorist-
organisation enligt 2 b � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

4 �2 Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att
beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet eller f�rs�k,
f�rberedelse eller st�mpling till s�dan brottslighet eller att ha samr�re med
en terroristorganisation enligt 2 b � d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

5 b �3 Till f�ngelse i h�gst tv� �r d�ms den som reser eller p�b�rjar en resa
till ett annat land i avsikt att

1 Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145.

2 Senaste lydelse 2018:1313.

3 Senaste lydelse 2018:1313.

SFS

2020:14

Publicerad
den

28 januari 2020

background image

2

SFS

2020:14

1. beg� s�rskilt allvarlig brottslighet eller g�ra sig skyldig till f�rberedelse,

st�mpling eller medverkan till s�dan brottslighet,

2. ha samr�re med en terroristorganisation enligt 2 b �, eller
3. meddela eller ta del av instruktioner enligt 5 eller 5 a �.
F�rsta stycket g�ller inte den som �r svensk medborgare och som reser

eller p�b�rjar en resa till Sverige.

6 �4 Om brott som anges i 2 b, 3, 4, 5 eller 5 a � �r grovt, d�ms till f�ngelse
i l�gst sex m�nader och h�gst sex �r.

Vid bed�mningen av om brottet �r grovt ska det s�rskilt beaktas om

brottet har avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara f�r flera
m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse, om brottet har ing�tt
som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller om det
annars har varit av s�rskilt farlig art.

7 � Ansvar enligt 2 b � ska inte d�mas ut om samr�ret har varit obetydligt
eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndigheter �r att anse som
ringa.

Ansvar enligt 3, 4, 5, 5 a eller 5 b � ska inte d�mas ut om det funnits

endast obetydlig fara f�r att g�rningen skulle leda till f�r�vande av s�rskilt
allvarlig brottslighet, eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndig-
heter �r att anse som ringa.

7 a � F�r f�rs�k till brott som anges i 2 b � d�ms det till ansvar enligt
23 kap. 1 � brottsbalken.

8 � Om en g�rning som anges i 3, 4, 5, 5 a eller 5 b � �r belagd med samma
eller str�ngare straff i brottsbalken eller i lagen (2003:148) om straff f�r
terroristbrott ska ansvar enligt denna lag inte d�mas ut.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Mikaela Bexar
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:95.

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.