SFS 2021:1035 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2021:1035 Lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
SFS2021-1035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig

uppmaning, rekrytering och utbildning avseende

terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (2010:299) om straff för
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och
annan särskilt allvarlig brottslighet ska ha följande lydelse.

9 §2 �ven om det inte finns domsrätt enligt 2 kap. 3 § brottsbalken är
svensk domstol behörig att döma över brott enligt denna lag om brottet har
begåtts

1. av en svensk medborgare, av en utlänning med hemvist i Sverige eller

av en utlänning som befinner sig här i landet,

2. till förmån för en juridisk person som är etablerad i Sverige, eller
3. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot en av dess byråer

eller ett av dess organ, om byrån eller organet har säte i Sverige.

Första stycket gäller även om brottet i enlighet med 8 § ska bestraffas

enligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Bestämmelser om krav på tillstånd att väcka åtal i vissa fall finns i 2 kap.

7 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2018:1313.

SFS

2021:1035

Publicerad
den

8 november 2021

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.