SFS 2010:299 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet / SFS 2010:299 Lag om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet
100299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och <br/>utbildning avseende terroristbrott och annan <br/>s�rskilt allvarlig brottslighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:287px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 29 april 2010.</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Lagens syfte</b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av Europar�dets</p> <p style="position:absolute;top:411px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terrorism och av Europe-<br/>iska unionens rambeslut den 28 november 2008 om �ndring av rambeslut<br/>2002/475/RIF om bek�mpande av terrorism (2008/919/RIF)</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:424px;white-space:nowrap" class="ft13">2.</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>S�rskilt allvarlig brottslighet</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:517px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,<br/>sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med g�rningen �r att<br/>injaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-<br/>gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att<br/>vidta en �tg�rd,</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott,</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen<br/>den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-<br/>tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-<br/>attentat av terrorister,</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-<br/>dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-<br/>ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och<br/>bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-<br/>soner, samt</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">2 EUT L 330, 9.12.2008, s. 21 (Celex 32008F0919).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2010:299</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 11 maj 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:299</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">5. brott enligt 3 � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">allvarlig brottslighet i vissa fall.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Offentlig uppmaning </b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som i ett meddelande till allm�nheten uppmanar eller annars s�ker</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rleda till s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Rekrytering</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:254px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att</p> <p style="position:absolute;top:271px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngel-<br/>se i h�gst tv� �r.</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Utbildning</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:360px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Den som meddelar eller s�ker meddela instruktioner om tillverkning</p> <p style="position:absolute;top:377px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">eller anv�ndning av s�dana spr�ng�mnen, vapen eller skadliga eller farliga<br/>�mnen som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslighet,<br/>eller om andra metoder eller tekniker som �r s�rskilt �gnade f�r s�dant �nda-<br/>m�l, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen har beg�tts med vetskap<br/>om att instruktionerna �r avsedda att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslig-<br/>het. </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>�vriga best�mmelser om ansvar</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:536px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om brott som anges i 3, 4 eller 5 � �r grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst</p> <p style="position:absolute;top:554px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">sex m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska s�r-<br/>skilt beaktas om det avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara<br/>f�r flera m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse, om det ing�tt<br/>som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller om det an-<br/>nars varit av s�rskilt farlig art.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:660px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20"> Ansvar enligt denna lag ska inte d�mas ut om det funnits endast obe-</p> <p style="position:absolute;top:677px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tydlig fara f�r att g�rningen skulle leda till f�r�vande av s�rskilt allvarlig<br/>brottslighet eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndigheter �r att<br/>anse som ringa.</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:748px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">ken eller i lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott ska ansvar enligt<br/>denna lag inte d�mas ut.</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Domsr�tt</b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">�ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">d�ms f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts</p> <p style="position:absolute;top:889px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. av svensk medborgare eller av utl�nning med hemvist i Sverige, eller</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2010:299</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot ett organ som in-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32">r�ttats i enlighet med F�rdraget om Europeiska unionen eller F�rdraget om<br/>Europeiska unionens funktionss�tt och som har s�te i Sverige. </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas en-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft30">5 � brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:193px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010.</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft32">BEATRICE ASK<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:443px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft40">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och
utbildning avseende terroristbrott och annan
s�rskilt allvarlig brottslighet;

utf�rdad den 29 april 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs f�ljande.

Lagens syfte

1 �

Denna lag inneh�ller best�mmelser f�r genomf�rande av Europar�dets

konvention den 16 maj 2005 om f�rebyggande av terrorism och av Europe-
iska unionens rambeslut den 28 november 2008 om �ndring av rambeslut
2002/475/RIF om bek�mpande av terrorism (2008/919/RIF)

2.

S�rskilt allvarlig brottslighet

2 �

Med s�rskilt allvarlig brottslighet avses i denna lag

1. mord, dr�p, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihetsber�vande,

grovt olaga tv�ng, mordbrand, grov mordbrand, allm�nfarlig �del�ggelse,
sabotage och spridande av gift eller smitta, om syftet med g�rningen �r att
injaga skr�ck i en befolkning eller en befolkningsgrupp eller att f�rm� en re-
gering eller en internationell organisation att vidta eller att avst� fr�n att
vidta en �tg�rd,

2. terroristbrott enligt 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott,

grovt sabotage, kapning, sj�- eller luftfartssabotage och flygplatssabotage,

3. s�dan brottslighet som avses i artikel 1 i den internationella konventio-

nen den 17 december 1979 mot tagande av gisslan, artikel 7 i konventionen
den 3 mars 1980 om fysiskt skydd av k�rn�mne samt artikel 2 i den interna-
tionella konventionen den 15 december 1997 om bek�mpande av bomb-
attentat av terrorister,

4. mord, dr�p, misshandel, grov misshandel, m�nniskorov, olaga frihets-

ber�vande, grov skadeg�relse, mordbrand, grov mordbrand samt hot om s�-
dana brott, om g�rningen utf�rs mot s�dana internationellt skyddade perso-
ner som avses i konventionen den 14 december 1973 om f�rebyggande och
bestraffning av brott mot diplomater och andra internationellt skyddade per-
soner, samt

1 Prop. 2009/10:78, bet. 2009/10:JuU22, rskr. 2009/10:234.

2 EUT L 330, 9.12.2008, s. 21 (Celex 32008F0919).

SFS 2010:299

Utkom fr�n trycket
den 11 maj 2010

background image

2

SFS 2010:299

5. brott enligt 3 � lagen (2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt

allvarlig brottslighet i vissa fall.

Ansvar

Offentlig uppmaning

3 �

Den som i ett meddelande till allm�nheten uppmanar eller annars s�ker

f�rleda till s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r.

Rekrytering

4 �

Den som s�ker f�rm� n�gon annan, i annat fall �n som anges i 3 �, att

beg� eller annars medverka till s�rskilt allvarlig brottslighet d�ms till f�ngel-
se i h�gst tv� �r.

Utbildning

5 �

Den som meddelar eller s�ker meddela instruktioner om tillverkning

eller anv�ndning av s�dana spr�ng�mnen, vapen eller skadliga eller farliga
�mnen som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslighet,
eller om andra metoder eller tekniker som �r s�rskilt �gnade f�r s�dant �nda-
m�l, d�ms till f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen har beg�tts med vetskap
om att instruktionerna �r avsedda att anv�ndas f�r s�rskilt allvarlig brottslig-
het.

�vriga best�mmelser om ansvar

6 �

Om brott som anges i 3, 4 eller 5 � �r grovt, d�ms till f�ngelse i l�gst

sex m�nader och h�gst sex �r. Vid bed�mande av om brottet �r grovt ska s�r-
skilt beaktas om det avsett s�rskilt allvarlig brottslighet som innefattar fara
f�r flera m�nniskoliv eller f�r egendom av s�rskild betydelse, om det ing�tt
som ett led i en verksamhet som bedrivits i st�rre omfattning eller om det an-
nars varit av s�rskilt farlig art.

7 �

Ansvar enligt denna lag ska inte d�mas ut om det funnits endast obe-

tydlig fara f�r att g�rningen skulle leda till f�r�vande av s�rskilt allvarlig
brottslighet eller om g�rningen med h�nsyn till andra omst�ndigheter �r att
anse som ringa.

8 �

Om g�rningen �r belagd med samma eller str�ngare straff i brottsbal-

ken eller i lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott ska ansvar enligt
denna lag inte d�mas ut.

Domsr�tt

9 �

�ven om det inte finns domsr�tt enligt 2 kap. 2 eller 3 � brottsbalken

d�ms f�r brott enligt denna lag vid svensk domstol om brottet har beg�tts

1. av svensk medborgare eller av utl�nning med hemvist i Sverige, eller

background image

3

SFS 2010:299

2. mot en av Europeiska unionens institutioner eller mot ett organ som in-

r�ttats i enlighet med F�rdraget om Europeiska unionen eller F�rdraget om
Europeiska unionens funktionss�tt och som har s�te i Sverige.

F�rsta stycket g�ller �ven om brottet i enlighet med 8 � ska bestraffas en-

ligt brottsbalken eller lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott.

Best�mmelser om krav p� tillst�nd att v�cka �tal i vissa fall finns i 2 kap.

5 � brottsbalken.

Denna lag tr�der i kraft den 1 december 2010.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.