SFS 2014:644 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder / SFS 2014:644 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
140644.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5 kap. 4 §, 6 kap. 1 § samt 7 kap. 1

och 2 §§ lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk
arresteringsorder ordet ⬝polismyndigheten⬝ ska bytas ut mot ⬝Polismyndig-
heten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:644

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.