SFS 2015:103 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

150103.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2011:1165) om över-

lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

1

dels att 6 kap. 4–6 §§ ska upphöra gälla,
dels att 6 kap. 1–3 §§ ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

2

Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § avslagit en begäran om överläm-

nande, ska Kriminalvården besluta om överförande av verkställigheten av på-
följden hit, om inte den utfärdande staten motsätter sig det.

2 §

Om den påföljd som ska verkställas i Sverige omfattas av 5 § lagen

(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m. tillämpas 5 a–5 c, 6, 7, 22, 23, 27, 29, 31, 34 och
35 §§ den lagen. Vid tillämpning av 5 a § den lagen krävs inte någon begäran
från behörig myndighet i den andra staten för att tvångsmedel ska få använ-
das.

3 §

Om den påföljd som ska verkställas i Sverige inte omfattas av 5 § lagen

(1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående
verkställighet av straff m.m. tillämpas 3 och 4 kap. lagen (2015:96) om erkän-
nande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unio-
nen, med undantag för 3 kap. 1–11 och 23 §§ samt 4 kap. 6 §. Vid tillämpning
av 3 kap. 15 § den lagen krävs inte någon begäran från behörig myndighet i
den andra staten för att tvångsmedel ska få användas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden om överförande av straffverkstäl-

lighet som har inletts före ikraftträdandet.

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse 2014:644.

SFS 2015:103

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:103

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.