SFS 2018:1260 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2018-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 3 § lagen (2011:1165) om

överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha

följande lydelse.

5 kap.
3 §
Om den som ska överlämnas avger en förklaring om att han eller hon

avstår från överklagande och medger att beslutet om överlämnande får

verkställas, får verkställighet ske även om beslutet inte har fått laga kraft. I

fråga om en sådan förklaring tillämpas 11 § andra stycket samt 12 § och 13 §

första stycket strafftidslagen (2018:1251).

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för

prövning av en förklaring som lämnats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

SFS 2018:1260

Publicerad

den 28 juni 2018

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.