SFS 2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder / SFS 2019:178 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
SFS2019-178.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utfärdad den 4 april 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 3 kap. 4 § lagen (2011:1165) om
överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha
följande lydelse.

3 kap.
4 §
En offentlig försvarare ska förordnas om den eftersökte begär det, är
under arton år eller i övrigt bedöms vara i behov av en försvarare.

Om ett överlämnande beviljas har den eftersökte rätt till biträde av en

offentlig försvarare fram till dess att ett beslut om överlämnande har
verkställts.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Erika Goldkuhl
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2018/19:42, bet. 2018/19:JuU20, rskr. 2018/19:160.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1919 av den 26 oktober 2016 om

rättshjälp för misstänkta och tilltalade i straffrättsliga förfaranden och för eftersökta personer i

förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder, i den ursprungliga lydelsen.

SFS

2019:178

Publicerad
den

5 april 2019

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.