SFS 2021:1038 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2021-1038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 4 § lagen (2011:1165) om över-
lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder ska ha följande
lydelse.

2 kap.
4 §
Överlämnande får inte beviljas om

1. det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggs-
protokoll till konventionen som gäller som lag här i landet,

2. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,
3. det enligt 2 kap. 13 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett

villkor som har ställts upp vid utlämning eller överlämnande till Sverige,
eller

4. den eftersökte enligt 4 kap. 6 eller 7 § ska överlämnas eller utlämnas

till en annan stat eller till en tribunal eller internationell domstol.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.

SFS

2021:1038

Publicerad
den

8 november 2021

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.