SFS 2024:44 Lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

SFS2024-44.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från

Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

Utfärdad den 8 februari 2024

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:1165) om över-
lämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder

dels att 2 kap. 4–6 §§, 5 kap. 1, 4, 6 och 7 §§, 6 kap. 1 och 3 §§ och 7 kap.

1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 5 a §, av följande lydelse.

2 kap.
4 §
2 Överlämnande ska vägras om

1. det skulle strida mot bestämmelser om immunitet och privilegier,
2. det enligt 2 kap. 13 § andra stycket brottsbalken skulle strida mot ett

villkor som har ställts upp vid utlämning eller överlämnande till Sverige,

3. den eftersökte med tillämpning av 4 kap. 6 eller 7 § ska överlämnas

eller utlämnas till en annan stat eller till en tribunal eller internationell dom-
stol, eller

4. den nordiska arresteringsordern avser verkställighet av en frihets-

berövande påföljd och det har beslutats enligt 6 § att påföljden ska verk-
ställas i Sverige.

5 § Överlämnande ska vägras om

1. gärningen har ägt rum innan den eftersökte fyllt femton år,
2. gärningen omfattas av nåd eller annat beslut enligt 12 kap. 9 §

regeringsformen,

3. gärningen har prövats genom en dom som fått laga kraft i en nordisk

stat eller i en medlemsstat i Europeiska unionen och, vid en fällande dom,
påföljden har avtjänats eller är under verkställighet eller inte längre kan
verkställas enligt lagstiftningen i domslandet, eller

4. det skulle strida mot den europeiska konventionen om skydd för de

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna eller de tilläggs-
protokoll till konventionen som gäller som lag i Sverige.

5 a § Överlämnande för en viss gärning får vägras om

1. gärningen har prövats genom en dom som fått laga kraft i en annan stat

än som anges i 5 § 3 och, vid en fällande dom, påföljden har avtjänats eller

1 Prop. 2023/24:37, bet. 2023/24:JuU5, rskr. 2023/24:126.
2 Senaste lydelse 2021:1038.

SFS

2024:44

Publicerad
den

13 februari 2024

background image

SFS

2024:44

2

är under verkställighet eller inte längre kan verkställas enligt lagstiftningen
i domslandet,

2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse

i annan lag har meddelats ett beslut att inte åtala för gärningen,

3. en förundersökning har inletts eller ett åtal har väckts i Sverige för

gärningen, eller

4. gärningen har begåtts i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk

lag.

6 § Rätten får besluta att den frihetsberövande påföljd som den nordiska
arresteringsordern avser ska verkställas i Sverige, om

1. den eftersökte är svensk medborgare eller är bosatt i eller uppehåller

sig i Sverige,

2. den eftersökte begär att påföljden ska verkställas i Sverige, och
3. den eftersöktes sociala återanpassning underlättas om påföljden verk-

ställs i Sverige.

5 kap.
1 §
Ett beslut om överlämnande ska verkställas inom fem dagar från den
dag då beslutet fick laga kraft. Om det inte är möjligt att överlämna den
eftersökte inom denna frist, får åklagaren besluta att överlämnandet ska
verkställas inom ytterligare fem dagar.

Åklagaren får bestämma att överlämnandet ska verkställas vid en viss

senare tidpunkt om

1. den som ska överlämnas ska
a) avtjäna en påföljd som har dömts ut i Sverige för en annan gärning än

den som beslutet om överlämnande avser, eller

b) lagföras i Sverige för en annan gärning än den som beslutet om över-

lämnande avser, eller avtjäna den påföljd som döms ut med anledning av
lagföringen,

2. omständigheter som ligger utanför de berörda staternas kontroll hindrar

ett överlämnande, eller

3. det finns starka humanitära skäl.
I stället för att skjuta upp verkställigheten i fall som avses i andra stycket 1

får ett överlämnande förenas med villkor om återförande. Villkoren fast-
ställs av åklagaren i samförstånd med den utfärdande myndigheten.

4 §3 Beslut om överlämnande verkställs av Polismyndigheten. Om den
som ska överlämnas är på fri fot får han eller hon, om det är nödvändigt för
att överlämnandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i förvar av
Polismyndigheten, dock längst under 96 timmar.

6 § Den domstol som har meddelat ett beslut om överlämnande som fått
laga kraft ska på begäran av åklagaren upphäva beslutet om den utfärdande
myndigheten återkallar arresteringsordern.

Har beslutet om överlämnande meddelats av åklagaren, ska han eller hon

upphäva beslutet enligt vad som anges i första stycket.

7 § Om överlämnande har skett enligt en nordisk arresteringsorder och en
rättslig myndighet i den utfärdande staten gör en framställning till åklagaren
om tillstånd att lagföra eller straffa den som har överlämnats även för
gärningar som inte omfattades av den nordiska arresteringsordern, ska

3 Senaste lydelse 2014:644.

background image

SFS

2024:44

3

åklagaren pröva om ett överlämnande hade kunnat beviljas med beaktande
av 2 kap. 5 a § 2 och 4. Om någon av dessa bestämmelser hade hindrat ett
överlämnande, får tillstånd inte ges.

6 kap.
1 §
4 Om rätten med stöd av 2 kap. 6 § har beslutat att en frihetsberövande
påföljd ska verkställas i Sverige, ska Kriminalvården besluta att verkställig-
heten av påföljden ska överföras till Sverige.

3 §5 Om den påföljd som ska verkställas i Sverige inte omfattas av 5 §
lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge
angående verkställighet av straff m.m. tillämpas 3 och 4 kap. lagen (2015:96)
om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen, med undantag för 3 kap. 1–11 och 23 §§ samt 4 kap.
6 §. Vid tillämpning av 3 kap. 15 § den lagen krävs inte någon begäran från
behörig myndighet i den andra staten för att tvångsmedel ska få användas.

En fråga om häktning enligt 3 kap. 15 och 16 §§ lagen om erkännande

och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
får tas upp på yrkande av åklagaren utan ett föregående beslut om
anhållande.

7 kap.
1 §
6 Om en person har överlämnats till Sverige för att lagföras här, på vill-
kor att personen senare återförs till den andra staten, ska Polismyndigheten
se till att den som har överlämnats återförs.

Om den som ska återföras är på fri fot får han eller hon, om det är nöd-

vändigt för att återförandet ska kunna genomföras, omhändertas och tas i
förvar av Polismyndigheten, dock längst under 96 timmar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2024.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före ikraft-

trädandet.

På regeringens vägnar

GUNNAR STRÖMMER

Ida Kärnström
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2015:103.
5 Senaste lydelse 2015:103.
6 Senaste lydelse 2014:644.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.