SFS 2013:845 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen / SFS 2013:845 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
130845.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 3 kap. 11 § lagen

(2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på
beslut om förverkande, ändrat genom rådets rambeslut 2009/299/RIF

2.

3 kap.

11 §

En verkställbarhetsförklaring får utöver vad som anges i 10 § inte

meddelas om

1. det för samma gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande

har meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en annan stat och domen eller
beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,

2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i

annan svensk lag har meddelats beslut att inte väcka åtal för det brott som lig-
ger till grund för beslutet om förverkande,

3. en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om im-

munitet och privilegier,

4. beslutet om förverkande har meddelats efter en förhandling där den mot

vilken beslutet riktar sig inte var personligen närvarande och om det inte har
bekräftats i intyget att något av villkoren i artikel 8.2 e i rambeslutet är upp-
fyllt, eller

5. den gärning, som ligger till grund för beslutet om förverkande, helt eller

delvis har begåtts i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag eller
preskription har inträtt enligt 36 kap. 15 § brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

1 Prop. 2012/13:156, bet. 2013/14:JuU3, rskr. 2013/14:16.

2 EUT L 81, 27.3.2009, s. 24 (Celex 32009F0299).

SFS 2013:845

Utkom från trycket
den 26 november 2013

background image

2

SFS 2013:845

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Karin Walberg
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.