SFS 2016:487 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen / SFS 2016:487 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
160487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och
verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 3 § och 3 kap. 11 a § lagen

(2011:423) om erkännande av verkställighet av beslut om förverkande inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Med ett utländskt beslut om förverkande avses i denna lag ett straff

eller en åtgärd enligt ett lagakraftvunnet beslut, som har meddelats av en
domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen efter rättegång på
grund av brottslig handling och som innebär ett slutligt berövande av egen-
dom när domstolen förklarat att egendomen har

1. utgjort vinning av ett brott eller motsvarande som helt eller delvis uppgår

till värdet av denna vinning,

2. utgjort hjälpmedel vid ett brott,
3. förverkats till följd av en tillämpning av
a) artikel 3.1 och 3.2 om utökade möjligheter till förverkande i rådets ram-

beslut 2005/212/RIF om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom
som härrör från brott, eller

b) artikel 5 om utvidgat förverkande i Europaparlamentets och rådets direk-

tiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning
av brott i Europeiska unionen, i den ursprungliga lydelsen, eller

4. förverkats med stöd av andra bestämmelser om utökade möjligheter till

förverkande än sådana som anges i 3.

Denna lag ska inte tillämpas på utländska beslut om förverkande som inne-

bär återställande av egendom till rättmätig ägare.

1 Prop. 2015/16:155, bet. 2015/16:JuU28, rskr. 2015/16:239.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU av den 3 april 2014 om frys-
ning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen, i
den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2014:203.

SFS 2016:487

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:487

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3 kap.

11 a §

4

För beslut om förverkande enligt 1 kap. 3 § första stycket 4 gäller,

utöver vad som anges i 10 och 11 §§, att en verkställbarhetsförklaring inte får
meddelas om

1. den gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande varken

motsvarar ett brott för vilket det enligt svensk lag är föreskrivet fängelse i fyra
år eller mer, eller något av de brott som räknas upp i 36 kap. 1 b § andra och
tredje styckena brottsbalken,

2. brottet inte är av beskaffenhet att kunna ge utbyte,
3. det varken av beslutet om förverkande eller av krav som uppställs i den

andra medlemsstatens lag framgår att den statens domstol har bedömt att den
förverkade egendomen härrör från brottslig verksamhet, eller

4. beslutet om förverkande inte riktar sig mot någon av de personer som

anges i 36 kap. 5 a § brottsbalken.

En verkställbarhetsförklaring avseende beslut som anges i första stycket får

inte meddelas om det är oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2014:203.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.