SFS 2020:972 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen / SFS 2020:972 Lag om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
SFS2020-972.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2011:423) om erkännande och

verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska

unionen

Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2011:423) om
erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska
unionen

dels att rubriken till lagen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

Lag om erkännande och verkställighet av beslut om

förverkande i vissa fall

1 kap.
1 a §
Denna lag gäller inte om Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2018/1805 av den 14 november 2018 om ömsesidigt erkännande av
beslut om frysning och beslut om förverkande och lagen (2020:968) med
kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt
erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande är tillämpliga.

Denna lag träder i kraft den 19 december 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56.

SFS

2020:972

Publicerad
den

20 november 2020

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.