SFS 2011:423 Lag om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen

110423.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om erkännande och verkställighet av beslut om
förverkande inom Europeiska unionen;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av rådets rambe-

slut 2006/783/RIF om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande
på beslut om förverkande

2.

Definition av ett svenskt beslut om förverkande

2 §

Med ett svenskt beslut om förverkande avses i denna lag ett av svensk

domstol meddelat lagakraftvunnet beslut om förverkande

1. som avser utbyte av ett brott, eller vad någon tagit emot som ersättning

för kostnader i samband med ett brott eller värdet av det mottagna, eller

2. som avser egendom som använts eller varit avsedd att användas som

hjälpmedel vid brott, som frambragts genom brott, vars användande utgör
brott, som någon annars tagit befattning med på ett sätt som utgör brott eller
som annars varit föremål för brott.

Med ett svenskt beslut om förverkande ska även avses ett av svensk dom-

stol meddelat lagakraftvunnet beslut som meddelats med stöd av 36 kap. 4 §
brottsbalken.

Definition av ett utländskt beslut om förverkande

3 §

Med ett utländskt beslut om förverkande avses i denna lag ett straff el-

ler en åtgärd enligt ett lagakraftvunnet beslut, som har meddelats av en dom-
stol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen efter rättegång på grund av
brottslig handling och som innebär ett slutligt berövande av egendom när
domstolen förklarat att egendomen

1. utgjort vinning av ett brott eller motsvarande som helt eller delvis upp-

går till värdet av denna vinning,

2. utgjort hjälpmedel vid ett brott, eller

1 Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186.

2 EUT L 328, 24.11.2006, s. 59 (Celex 32006F0783).

SFS 2011:423

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:423

3. har förverkats till följd av en tillämpning av artikel 3.1 och 3.2 om utö-

kade möjligheter till förverkande i rådets rambeslut 2005/212/RIF om för-
verkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott

3.

Denna lag ska inte tillämpas på utländska beslut om förverkande som

innebär återställande av egendom till rättmätig ägare.

Föreskrifter om verkställigheten av denna lag

4 §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före-

skrifter om verkställigheten av denna lag.

2 kap. Verkställighet utomlands av ett svenskt beslut om
förverkande

Översändande av ett beslut om förverkande

1 §

Kronofogdemyndigheten prövar om ett beslut om förverkande ska sän-

das över till en annan medlemsstat i Europeiska unionen för erkännande och
verkställighet i den staten. Ett beslut om förverkande får sändas över om
översändandet är förenligt med rambeslutet och det kan antas ge fördelar vid
verkställigheten av beslutet.

Ett beslut om förverkande får sändas över till flera medlemsstater samti-

digt.

2 §

Kronofogdemyndigheten ska sända över beslutet om förverkande till

en behörig myndighet eller en centralmyndighet i den andra medlemsstaten.

Andra åtgärder och omvandling

3 §

När ett beslut om förverkande sänds över för verkställighet till en an-

nan medlemsstat, får Kronofogdemyndigheten inte tillåta att verkställigheten
i den staten sker genom frihetsberövande eller någon annan åtgärd som er-
sätter förverkandet.

Avser beslutet om förverkande viss egendom, får Kronofogdemyndig-

heten inte heller tillåta att verkställigheten i stället sker genom betalning el-
ler verkställighet avseende egendomens värde.

Verkställighet i Sverige

4 §

Även om ett beslut om förverkande har sänts över för verkställighet till

en eller flera medlemsstater, får verkställighet äga rum i Sverige.

Verkställighet i flera stater

5 §

Om ett beslut om förverkande avseende en betalningsskyldighet har

sänts över till flera medlemsstater för verkställighet eller om verkställighet
av beslutet även sker i Sverige, ska Kronofogdemyndigheten bevaka att det

3 EUT L 68, 15.3.2005, s. 49 (Celex 32005F0212).

background image

3

SFS 2011:423

sammanlagda värdet av det som verkställs inte överstiger det belopp som
anges i beslutet.

3 kap. Erkännande och verkställighet i Sverige av ett utländskt
beslut om förverkande

Inledande bestämmelser

1 §

Ett beslut om förverkande som sänds över till Sverige ska erkännas en-

ligt bestämmelserna i denna lag och verkställas enligt de bestämmelser i lag
eller annan författning som gäller för verkställighet i Sverige av beslut om
förverkande, om inte annat följer av denna lag.

2 §

Verkställighet av ett beslut om förverkande får inte ske genom frihets-

berövande eller någon annan åtgärd som ersätter förverkandet.

Verkställighet av ett beslut som avser viss egendom får ske genom betal-

ning eller verkställighet avseende egendomens värde, om det är lämpligt och
behörig myndighet i den andra medlemsstaten samtycker till det. Detta gäller
inte vid verkställighet av beslut om förverkande av hjälpmedel vid brott.

3 §

Vid omräkning till svensk valuta ska den växelkurs tillämpas som gäll-

de när beslutet om förverkande meddelades.

Behörig myndighet

4 §

Kronofogdemyndigheten prövar om ett beslut om förverkande ska er-

kännas och verkställas i Sverige.

Hur förfarandet inleds

5 §

Ett beslut om förverkande sänds över till Kronofogdemyndigheten för

erkännande och verkställighet. Beslutet ska åtföljas av ett intyg som är upp-
rättat i enlighet med formuläret i bilagan till rambeslutet.

Intyget ska vara skrivet på svenska, danska, norska eller engelska eller åt-

följas av en översättning till något av dessa språk.

6 §

Ett beslut om förverkande och intyget ska sändas över skriftligen ge-

nom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet,
på annat sätt.

7 §

Om intyget saknas eller till form eller innehåll är så bristfälligt att det

inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för prövning av frågan om
erkännande och verkställighet, ska Kronofogdemyndigheten ge den andra
medlemsstatens myndighet möjlighet att inom viss tid komma in med kom-
plettering. Detsamma gäller om beslutet om förverkande saknas.

background image

4

SFS 2011:423

Verkställbarhetsförklaring

8 §

Om ett beslut om förverkande är verkställbart i Sverige, ska

Kronofogdemyndigheten besluta att verkställighet får ske (verkställbar-
hetsförklaring). Verkställbarhetsförklaringen gäller omedelbart.

Verkställbarhetsförklaringen ska innehålla uppgifter om
1. det belopp i svensk valuta eller den egendom som verkställigheten ska

avse,

2. huruvida beslutet får verkställas enligt 2 § andra stycket första me-

ningen, och i så fall med beloppet angivet i svensk valuta,

3. hur beslutet ska verkställas, om det finns andra beslut om förverkande

eller ett eller flera beslut för att säkerställa verkställighet av ett beslut om
förverkande, samt

4. hur den mot vilken förklaringen gäller kan överklaga verkställbar-

hetsförklaringen.

Vid fastställande av det belopp som avses i andra stycket 1 och 2 ska 3 §

tillämpas. Verkställbarhetsförklaringen ska delges den mot vilken förkla-
ringen gäller. Beslutar Kronofogdemyndigheten med stöd av 13 § första
stycket 1 om uppskov med verkställigheten behöver delgivning inte ske så
länge skälen för uppskov består.

Kronofogdemyndighetens motiveringsskyldighet

9 §

Ett beslut av Kronofogdemyndigheten att inte meddela en verkställ-

barhetsförklaring, att upphäva en sådan eller att besluta om uppskov med
verkställigheten ska innehålla skälen för beslutet.

Hinder mot erkännande och verkställighet

10 §

En verkställbarhetsförklaring får inte meddelas om ett sådant intyg

som anges i 5 §, trots att den andra medlemsstatens myndighet getts tillfälle
att komma in med komplettering, saknas eller till form eller innehåll är så
bristfälligt att det inte utan väsentlig olägenhet kan läggas till grund för pröv-
ning av frågan om erkännande och verkställighet.

11 §

En verkställbarhetsförklaring får utöver vad som anges i 10 § inte

meddelas om

1. det för samma gärning som ligger till grund för beslutet om förverkande

har meddelats dom eller beslut i Sverige eller i en annan stat och domen eller
beslutet i den andra staten, vid ett fällande avgörande, har verkställts,

2. det enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken eller motsvarande bestämmelse i

annan svensk lag har meddelats beslut att inte väcka åtal för det brott som
ligger till grund för beslutet om förverkande,

3. en sådan förklaring inte skulle vara förenlig med bestämmelser om im-

munitet och privilegier,

4. beslutet om förverkande har meddelats vid en rättegång där den mot

vilken beslutet riktar sig inte varit närvarande och det av intyget inte framgår

– att denne personligen eller genom behörigt ombud informerats om rätte-

gången, eller

– att denne har meddelat att beslutet inte bestrids, eller

background image

5

SFS 2011:423

5. den gärning, som ligger till grund för beslutet om förverkande, helt eller

delvis har begåtts i Sverige och inte motsvarar brott enligt svensk lag eller
preskription har inträtt enligt 36 kap. 15 § brottsbalken.

Nedsättning av det verkställbara beloppet

12 §

Om beslutet om förverkande avser en betalningsskyldighet och det

under verkställigheten framkommer att beloppet till viss del har betalats eller
verkställts i en annan stat, ska Kronofogdemyndigheten i samma mån sätta
ned det belopp för vilket verkställighet får ske. Vid nedsättning tillämpas
3 §.

Uppskov med verkställighet

13 §

Kronofogdemyndigheten får besluta om uppskov på viss tid med

verkställigheten av ett beslut om förverkande om

1. verkställigheten skulle skada en pågående utredning om brott,
2. egendomen har förklarats förverkad enligt ett svenskt beslut om förver-

kande eller är föremål för verkställighet av ett beslut om förverkande eller ett
beslut för att säkerställa verkställighet av ett beslut om förverkande,

3. beslutet avser en betalningsskyldighet hos en person mot vilken ett för-

farande om förverkande eller verkställighet av ett beslut om förverkande på-
går och personen i fråga saknar tillgångar för att samtliga beslut ska kunna
verkställas,

4. verkställigheten innebär en risk för att det penningbelopp som anges i

beslutet kommer att överskridas på grund av samtidig verkställighet av be-
slutet i flera medlemsstater, eller

5. det är nödvändigt att helt eller delvis översätta beslutet.
Tiden för uppskov enligt denna paragraf får förlängas. Kronofogde-

myndigheten får besluta att vidtagna verkställighetsåtgärder ska återgå. När
skälen för uppskov har upphört ska verkställigheten återupptas.

Överklagande

14 §

Kronofogdemyndighetens verkställbarhetsförklaring får överklagas

av den mot vilken förklaringen gäller till den tingsrätt som enligt 18 kap. 1 §
utsökningsbalken prövar överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut.
Överklagandet ska göras skriftligen och ges in till Kronofogdemyndigheten
inom tre veckor från den dag då den mot vilken förklaringen gäller fick del
av verkställbarhetsförklaringen.

Ett överklagande som inte har kommit in i rätt tid ska avvisas av Krono-

fogdemyndigheten. Om överklagandet har kommit in till tingsrätten inom ti-
den för överklagande, ska den omständigheten att överklagandet har kommit
in till Kronofogdemyndigheten först därefter inte föranleda att det avvisas.
Om överklagandet inte avvisas, ska myndigheten sända det och övriga hand-
lingar i ärendet till tingsrätten.

background image

6

SFS 2011:423

Upphävande av verkställbarhetsförklaringen

15 §

En verkställbarhetsförklaring ska upphävas om

1. det framkommer att beslutet om förverkande inte får verkställas i Sve-

rige,

2. beslutet om förverkande avser viss egendom och denna inte påträffas

här i landet,

3. egendom som kan användas för verkställighet inte påträffas eller det av

någon annan anledning inte är möjligt att verkställa beslutet om förverkande,

4. nåd har beviljats eller annat beslut enligt 12 kap. 9 § regeringsformen

har meddelats,

5. beslutet om förverkande i sin helhet är verkställt i en annan stat, eller
6. begäran om verkställighet av beslutet om förverkande återkallas.
Beslut om upphävande av en verkställbarhetsförklaring meddelas av Kro-

nofogdemyndigheten. Rätten ska dock, utöver de fall i vilka förklaringen är
föremål för rättens prövning enligt 14 §, fatta beslut i de fall rätten har fast-
ställt förklaringen och det är fråga om att upphäva denna enligt första stycket
1.

Om en verkställbarhetsförklaring upphävs ska de verkställighetsåtgärder

som vidtagits såvitt möjligt återgå.

Övriga bestämmelser

16 §

För rättens prövning gäller lagen (1996:242) om domstolsärenden,

om inte annat följer av denna lag. Innan rätten avgör ett ärende eller upphä-
ver en verkställbarhetsförklaring ska Kronofogdemyndigheten ha getts till-
fälle att yttra sig.

För överklagande av Kronofogdemyndighetens beslut i frågor som rör

verkställighet gäller bestämmelserna i 18 kap. utsökningsbalken.

17 §

Annan egendom än pengar som erhållits vid verkställigheten ska säl-

jas. Kan egendomen inte säljas får den förstöras.

Egendom enligt första stycket som kan befaras komma till brottslig an-

vändning eller annars är olämplig för försäljning ska oskadliggöras av den
myndighet som förvarar egendomen.

Om det finns särskilda skäl, får viss egendom överlämnas till den andra

medlemsstaten i stället för att säljas enligt första stycket. Sådan egendom får,
om beslutet om förverkande avser en betalningsskyldighet, överlämnas en-
dast om den andra staten samtycker till det.

Egendom får inte i något fall överlämnas om den utgör svenska kultur-

föremål som avses i 6 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

18 §

Influtna medel tillfaller svenska staten om beloppet understiger

10 000 euro. I övriga fall ska influtna medel fördelas lika mellan den
svenska staten och den andra medlemsstaten.

Regeringen får, efter överenskommelse med den andra medlemsstaten,

besluta om en annan fördelning än den som anges i första stycket.

19 §

Beslut enligt 17 § och 18 § första stycket meddelas av Kronofogde-

myndigheten.

background image

7

SFS 2011:423

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

TOBIAS BILLSTRÖM
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.