SFS 1986:118

860118.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:118

om ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

den 25 mars 1986

Utfärdad den 13 mars 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om brottsbalke n
dels att 1 kap. 8 § skall ha följande lydelse,
dels att nuvarande 36 kap. 3 a-5 §§ skall betecknas 36 kap. 4-6 §§ och

att nuvarande 36 kap. 6-12 §§ skall betecknas 36 kap. 11-17 §§,

dels att nya 36 kap. 5, 14, 15 och 17 §§ samt rubriken till 36 kap. skall ha

följande lydelse,

dels att det i balken skall införas fyra nya p aragrafer, 36 kap. 7-10 §§,

samt närmast före 36 kap. 1 § och nya 36 kap. 7 och 11 §§ nya rubriker av
följande lydelse.

Till följd härav kommer 36 kap. brottsbalken att ha följande lydelse från

och med den dag då d enna lag träder i kraft.

1 kap.

8 § Förutom påföljd kan brott, enligt vad därom är stadgat, föranleda

förverkande av egendom, företagsbot eller annan särskild rättsverkan, så
ock medföra skyldighet att gälda skadestånd.

36 kap. Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rätts­

verkan av brott

Om förverkande

1

Utbyte av brott enligt denna balk som ej motsvaras av skada för

enskild skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Det­
samma gäller förlag för brott eller dess värde, om förlaget mottagits och

mottagandet utgör brott enligt denna balk.

2

Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna balk

eller som frambragts genom sådant brott må förklaras förverkad, om det är

' Prop. 1985/86:23, JuU 13, rskr. 110.

^ Senaste lydelse 1968:165.

" Senaste lydelse 1968:165.

213

¬

background image

SFS 1986:118

påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl föreligga.

Detsamma gäller egendom vars användande utgör brott enligt d enna balk

eller med vilken eljest tagits befattning som utgör sådant brott,

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

3 §" Förverkande får även i annat fall än som av ses i 2 § beslutas i fråga
om

1. föremål, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständighe­

terna i övrigt kan befaras komma till brottslig användn ing,

2. andra föremål, som är ägnade att användas som vapen vid brott mot

liv eller hälsa och som har påträffats under omständigheter som gav anled­

ning att befara att de skulle komma till sådan användning .

4

Har det till följd av ett brott som är begånget i utövningen av

näringsverksamhet uppkommit ekonomiska fördelar för näringsidkaren,
skall värdet därav förklaras förverkat även när det inte följer av I eller 2 §

eller annars är särskilt föreskrivet.

Vad som har sagts i första stycket gäller ej, om förverkande är obilligt.

Vid bedömningen av om så är förhållandet skall bland andra omständighe ­

ter beaktas om det finns anledning att anta att annan betalningsskyldighet
som svarar mot de ekonomiska fördelarna av brottet kommer att åläggas

näringsidkaren eller annars fullgöras av denne.

Kan bevisning om vad som skall förklaras förverkat inte alls eller endast

med svårighet föras, får värdet uppskattas till ett belopp som ä r skäligt
med hänsyn till omständighete rna.

5

Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om

ej annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till b rottet,

b) den i vars ställe gärningsmannen eller anna n medverkande var,

c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i

4 §,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv

eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo­

men på an nat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till

antagande om egendomens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första

stycket a)-c), far den ej förklaras förverkad.

Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består, om ej även

den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring

upphör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anled­
ning förordnas att rätten skall bes tå.

6 § I stället för förverkande äger rätten föreskriva åtgärd till förebyggan­

de av missbruk.

214

'' Senaste lydelse 198 3:224.

' Senaste lydelse av förutvarande 3 a 8 19 82: 335.

'' Senaste lydelse av förutvarande 4 § 19 82: 335.

¬

background image

Om företagsbot

SFS 1986:118

7 § För brott som har begåtts i utövningen av näringsverksamhet skall,

på yrkande av allmän åklagare, näringsidkaren åläggas företagsbot, om

1. brottsligheten har inneburit ett grovt åsidosättande av de särskilda

skyldigheter som är förenade med verksamheten eller annars är av allvar­

ligt slag och

2. näringsidkaren inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att

förebygga brottsligheten.

Första stycket gäller inte, om brottsligheten varit riktad mot näringsid­

karen eller om det annars skulle vara uppenbart obilligt att ålägga företags­
bot.

8 § Företagsbot skall fastställas till lägst tio tusen kronor och högst tre

miljoner kronor.

9 § När storleken av företagsbot bestäms, skall särskild hänsyn tas till

brottslighetens art, omfattning och förhållande till näringsverksamheten.

10 § Företagsbot får efterges eller sättas lägre än vad som bort ske med

tillämpning av 9 §,

1. om påföljd för brottet ådöms näringsidkaren eller företrädare för

denne,

2. om b rottet medför annan betalningsskyldighet eller särskild rättsver­

kan för näringsidkaren eller

3. om det ann ars är påkallat av särskilda skäl.

( Gemensam ma bestämmelser

11 §' Vad i lag eller författning är fö reskrivet om särskild rättsverkan av
att någon döme s till straff skall gälla ä ven då annan påföljd som omför-

mäles i 1 kap. 3 § ådöm es.

Vid tillämpningen av första stycket skall villkorlig dom och skyddstill­

syn samt, om ej i domen an norlunda förordnas, överlämnande till särskild
vård anses lika med fängelse. Därvid skall, om så förordnas, skyddstillsyn
och öv erlämnande till särs kild vård anses motsvara fängelse i minst sex
månader.

12 § Förutsättes för förverkande av egendom eller annan särskild rätts­

verkan, som kan följa å brott, att någon dömts till påföljd, må rätten, om
påföljd för brottet eftergives, i den mån omständigheterna föranleda därtill

förordna, att sådan rättsverkan skall inträda.

13 § Har brott begåtts av någon som ej fyllt femton år eller som handlat

under inflytande av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan själslig abnor­
mitet av så djupgående natur, att den måste anses jämställd med sinnes­

sjukdom, må rätten förordna om förverkande av egendom eller om annan
särskild rättsverkan, som kan följa å brottet, allenast om och i den mån det
med hänsyn till hans sinnesart, gärningens beskaffenhet och omständighe­
terna i övrigt kan a nses skäligt.

' Senaste lydelse av förutvarande 6 § 1981:211.

215

¬

background image

SFS 1986:118

14

Kan på grund av den bro ttsliges död eller av annan orsak påföljd ej

längre ådömas, får egendom förklaras förverkad eller företagsbot åläggas
på grund av brottet eller åtgärd föreskrivas till förebyggande av missbruk,

endast om stämning i mål d ärom delgivits inom fem år från det brottet

begicks. Talan far i sådant fall väckas av åklagare endast om det är påkallat
ur allmän synpunkt.

I fall som nu sagts skall vad i 35 kap. 3 § stadgas äga motsvarande

tillämpning.

15 § ' Beslut om förverkande eller om åtgärd till förebyggande av miss­

bruk eller om företagsbot förfaller, i den mån verkställighet ej skett inom
tio år från det beslutet vann laga kraft.

16 §'° Är i lag eller författning föreskrivet att förklaring skall meddelas

om förverkande eller annan sådan särskild rättsverkan av brott, må detta

likväl underlåtas, om denna rättsverkan är uppenbart obillig.

17 §" Förverkad egendom och företagsbot tillfaller staten, om ej annat
är föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 7- 10 §§ gäller

inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Sten Heckscher
(Justitiedepartementet)

" Senaste lydelse av förutvarande 9 § 1968; 165.

Senaste lydelse av förutvarande 10 § 1968: 165.

Senaste lydelse av förutvarande 11 § 1968: 165.

" Senaste lydelse av förutvarande 12 § 1968: 165.

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.