SFS 1987:791

870791.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

äg

SFS 1987:791

IW ändring i brottsbalken;

utkom från trycket

'V'

den9juii 1987

Utfärdad den 11 juni 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om b rottsbalken

dels att 8 kap. 3

skall upphöra att gälla,

dels att 8 kap. 4 och 13 §§, 17 kap. 11 § och 36 kap . 5 § skall ha följande

lydelse.

8 kap.

4 §' Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov stöld dömas
till fängelse, lägst sex må nader och högst sex år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det

avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit försedd med

vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest
varit av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller

inneburit synnerligen kännbar skada.

13 § "* Har annat i detta kapitel angivet brott än grov stöld, rån eller grovt

rån förövats mot

1. någon som inte endast tillfälligt sammanbodde med gärningsmannen,

2. make, den som ä r i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svåger­

lag, syskon, svåger eller svägerska eller

3. någon annan som på liknande sätt är närstående till gärningsmannen,

får åklagaren väcka åtal endast om målsäganden har angett brottet till åtal

eller åtal är påkallat ur allmän s ynpunkt.

Vid tillämpning av vad nu sagts skall med gärningsman likställas annan

som med verkat vid brottet och den som gjort sig skyldig till häleri eller

häleriförseelse.

17 kap,

11

Om någon döljer den som förövat brott, hjälper honom att undkom­

ma, undanröjer bevis om brottet eller på annat dylikt sätt motverkar att det
uppdagas eller beivras, dömes för skyddande av brottsling till böter eller

fängelse i hög st två år.

Den som icke insåg men had e skälig anledning antaga att den andre var

brottslig, dömes till böter.

Till ansvar skall inte dömas om gärningen är att anse som ringa med

hänsyn till gärningsmannens förhållande till den brottslige och övriga om­

ständigheter.

'Prop. 1986/87:86, LU 26, rskr. 247.

Senaste lydelse av 8 kap. 3 § 1971:874.

'Senaste lydelse 1975: 1395.

Senaste lydelse 1971:874.

'Senaste lydelse 1971:874.

1903

¬

background image

SFS 1987:791

36 kap.

5

Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om éj

annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till br ottet,

b) den i vars stäl le gärningsmannen eller annan medverkande var,

c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i

4§,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på

grund av arv eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet
förvärvat egendomen på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig
anledning till antagande om egendomens samband med bro ttet.

Tillhörde egendomen vid brottet ej någon av dem som anges i första

stycket a)-c), får den ej förklaras förverkad.

Särskild rätt till egendom som förklaras förverkad består, om ej även

den särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring

upphör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anled­
ning förordnas att rätten skall bestå.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

^ Senaste lydelse 1986:118.

fö'

Kl

c i-.-

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.