SFS 1968:165

680165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 165

Lag

om ändring i brottsbalken;

given SlockJjolms sloU den 17 maj 19GS.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vcndes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagens funnit

gotl förordna, dels att 36 kap. 1—4, 9 och 10 §§ brottsbalken skall erhålla

ändrad lydelse j)å sätt nedan anges, dels att i samma kapitel skal! införas

tvä nya p aragrafer, 11 och 12 .§§, av nedan angiven lydelse.

36 KAP.

1 §.

Utbyte av brott enligt denna balk som ej motsvaras av skada for enskild

skall förklaras förverkat, om det ej är uppenbart obilligt. Detsamma gäller

förlag för brott eller dess värde, om förlaget mottagits och mottagandet ut­

gör brott enligt denna balk.

2 §.

Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna balk

eller som frambragts genom sådant brott må förklaras förverkad, om det

är påkallat till förebyggande av brott eller eljest särskilda skäl föreligga.

Uctsainma gäller egendom vars användande utgör brott enligt denna balk

eller med viilcen eljest tagits befattning som utgör sådant brott.

1 stället för egendomen kan dess värde forklai'as förverkat,

TT-

.

^

roreinål, som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständig-

lielcrna i Övrigt kan befaras komma till brottslig användning, må förklaras

förverkat även i annat fall än som avses i 2 §.

4 §•

vorverkande på grund av brott av egendom eller dess värde må, om ej

3nnat har föreskrivits, ske bos

gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet,

b) den i va rs ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,

c) den som genom brottet beretts vinning,

ö) den som efter brottet förvärvat egendomen på grund av giftorätt, arv

*^ller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvärvat egendo-

på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anledning till

^"lagande om egendomens samband med brottet.

' Prop. 1068: 79; ILU 33; Rskr 229.

00 ^^^000, Svtnsh författningssamling 1968, Nr 165—J6$

¬

background image

1968 • Nr 165 och 166

Tillhörde egendoinen \id brottet ej någon av dem som anges i första shp

I;cl a)-c), må den ej förklaras förverkad.

, , .

Särsldld rätt till egendom som förklaras förverkad bestar, om ej även

den särskilda rätten förklaras förverkad.

9 §.

Kan på grund av den brottsliges död eller av annan orsak påföljd c l

längre ådömas, må egendom förklaras förverkad på grund av brottet eliej

åtgärd föreskrivas till förebyggande av missbruk, endast om stämninc; l

mål därom delgivits inom fem år från det brottet begicks. Talan må i sådanl

fall väckas av åklagare endast om det finnes påkallat ur allmän synpunkt.

I fall

motsvarande tillämpning.

10 §.

Beslut om förverkande eller åtgärd till förebyggande av missbruk f ör-

faller, i den män verkställighet ej skett inom tio år från det beslutet v ann

laga kraft.

11 §•

Är i lag eller författning föreskrivet att förklaring skall meddelas om för­

verkande eller annan sådan särskild rättsverkan av brott, må detta likväl

underlåtas, om denna rättsverkan är uppenbart obillig.

12 §.

Förverkad egendom tillfaller kronan, om ej annat är föreskrivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1968.

Förverkande av egendom på grund av brott får ej ske hos den som

efter brottet men före lagens ikraftträdande i god tro har mottagit egendo­

men i gåva. Vad i övrigt föreskrivs i 2 § enligt dess äldre Ij^delse skall til -

lämpas, när fråga är om brott som begåtts före lagens ikraftträdande.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytlermera

visso hava Vi d elta med egen hand underskri^^t och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 maj 1968.

GUSTAF ADOLF

(Justilicdeparteinentol)

HEBMAS KLI»

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.