620700.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 700

Brottsbalk;

gtveti Slockholms slott den 21 cf ece/jiöer 19G2.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r I i g t: att Vi, med riks dageni, funnit

goll f örordna, att i Sveriges rikes lag skall, näst efter handelsbalken, införas

en n y balk, benämnd brottsbalk, av följande lydelse.

FÖRSTA AVDELNINGEN

Allmärma bestämmelser

1 KAP.

Om brott och brottspåföljder

1 ^

• 1

v. 11- oi ifjp i ^niian lag eller författning

Brott är gärning, för vilken i denna balk eller i annan «

är stadgat straff som nedan sags. ^ ^

*

oni ej annat sägs, anses som brott

I denna balk beskriven garnmg skall, on J

endast då den begås "PP^^'^\^^^""-y,,.fXi.vå[lat rus eller var gärningsmannen

Har gärningen

från sina sinnens bruk, ma dara^

dlTalhSi Sraftel b«""'°'=VåvfäHning fSr innehavare »v hrfaUning.

villkorlig dom, skyddalillayn. ungdoms

"ande till särskild vård.

^

. jj^jstämmelserna

' Prop. IPC2: 10: L'U -IS,

¬

background image

1902 . iN^r 700

Fiingt'I.so, s[is}>cnsi()ii (IL-JI avsäaniiig äro att uiKse sojn <: • •>

•in 1)0t or noll ( liscijilinsli aff.

_

'

Jij Jiiu dömas till flora jjälVdjdor ftir saiiiina Lroll nmtl

,

.slad-at.

..

.

,

'

Susj>ojisi(>n oJior avaåtlniii^^ adöines vid sdiaii av -mn-tT,

tilli;

Susj>ojisi(>n oJior avaätlni!!^^ adömes vid si<iaii av ann-m n.-ir-i-,

intalade finnes böra döiiias,

' ^"

1*'»''''^rtiJi ,j,..

O

hkal! na<;<)n d ömas i or fkM'n brott, ddönics i;-c)iiousain na föl in r-

uiii ej annat ;tr slad^'al.

*"

-'a lar Lr(it[|>p

Om särskilda skäl äro därtill, jnä ftär (dl ellor flora bi-tif r-

jämie päfölid för mimm brntfslipiiet, sa oek till tVhv^cho

dom eller skvddslill.svn för brotfsli-Iieteu i dvri'd

' "^'iHkorlji

^ id v;!l av pattdjd skall rätfen, mod ialctla^'ando av v.a ^

i -

«U upimillhalla allmän laglydnad, lasta siirsMll Wscciwb vKf

sknll v,.v;, ;,gn ;„l ,,|| !V:i„,ja <!on .i;;,,,,!..., :.np..,5s,;i„g j snmllänä

•Msl.ci au giikln

oa.: ;n«iri„a,,w

2 KAP.

Om Jiiläinplitrbejea av sven.-k lag

dom.sloi. Dclsanina^/'-^dp-ddmos efter .svensk lag och vid svc-i st;

^'"'lesa.Aagaatl (ief

'""''O förövats men skål

'*1

•1^1 t)Toi[ jjeean"el nitioi T-n- i

""

nicd hemvist i\svrej,/p o-"

jiicd])uri,'ai'c cdler av nllännin.!;

,

' ;=p't'p-»yonsk l"a- " '-I' viu svensk d..n.sl,.l.

O'^in ansvar enligt la-- so n I"' n i

bmEtslig gärning, vilken ej w r

Kip OCH vid svensk'doinsim

P- ffin'ningsnrten, dönios efter svensk

inedKH-gare eller ta-it I

SmolLcls Iiegacndc blivit .svensk

•-idsk eller norsk medhd..,^

V

eller om han är dansk, fin.sk,

^ 1'bcl och ä })r(ji[e} eiiH.'t'vw^^

P^.r, sä ock eljest om Inm

följa fäiigelse i mer än sex n^iw-

_P'lkiiiniiv' ,soni iiif,

-T

9 §.

-^•kks et ter svensk la" (ich^ v id\'Protl, dönies även i annat fall äi^

'•<•111 h an föröv.:]

M ^

dom.stol,

2 o-?, if '

011li(,rdo besättningen ä sädant fartyg och t u

"£if

gpp-o 'lär .u-,lclni,.g „v krigsinnklcn b^J

b;;.n/:;";g,.pHp.;u,I

i-a.-. .» »y

inedlmrgare oller svensk

on h^;

'^"^"'"^'"Oi.ng e.iier mot ntlänning som ln.<]<^

01' Pdkrättstnoit.

¬

background image

1962 . Nr 700

i §•

jlioU anses Lcgunget där den brottsliga handlingen företogs sä ock dnr

iH-ottet fullbordades eller, vid försök, det tillämnade brottet skulle hava fuU-

bordals.

5 §.

Åtal för brott, som inom riket begåtts å utländskt fartyg eller l uftfartv

av utlänning som var Iiefälhavare eller tillhörde besättningen å fartyget é h

ler eljest medföljde detsamma mot sådan utlänning eller mot u tländskt in­

tresse, må cj väckas ulan att förordnande därom meddelas av Konungen

dier den Konungen bemyndigat därtill.

Älal för brott, som förövats utom riket, må väckas allenast efter förord­

nande som i förslå stycket sägs. Utan dylikt förordnande må dock åt al väc­

kas. om brottet förövats ä svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av

l)etVilluivarcn eller någon som tillhörde besättningen å sådant fartyg eller

av krigsman å område där avdelning av krigsmakten befann sig eller ock

av svensk, dansk, finsk, isländsk eller norsk medborgare mot svenskt in-

Iresse.

o §.

Ei må. Hinn rörordnmicle av Kommgea eller den Konungen lemf

I

•iaiHll, nÄÄOll ålalas för gärning, för vilken hon ulom nkel iindergolt straff

eU^r

ätal bär i riket, skall vid bestämmande av

ifj''ncr'fÄlindtfiäiafXn flr' glrnto^n är

sladgal eller ock påföljd helt eftergivas.

. iVäga onr svensk lags

la, utöver vad i detta kapitel

enligt vad därom ar sarsltilt

allinSnt erkända folkrättsliga

"kt

stadgat, av övercnskoinnielse Jned fr ämmande makt.

8 §.

Om utlämning för brott f f,,|;f,;i'„Vt?Äämmande stal UH Sverige skall

Villkor som uppställts

utlanmm^ ira

lända till efterrättelse bär i riket.

ANDRA AVDELNINGEN

Om brotten

3 KAP.

Om brott mot Uv och bäto

'

.d till fängeke i tio är eller pä

Den sotn berövar annatt livet, dömes för mo

,

. t 8 sä..s med bänåni

Al" b rott som ) 1 9

,„cp som mmure gr

gärningen eller eljest all anse som

lägst -sex och hÖgst tm

j I

; t

¬

background image

b

3

1962 • iST 700

.'5 §.

DOdar k vinna siU Jjarn viil fätlclsen cOler cJjcst a lid d;l h,,,, ,

netlkomston lienniivr

i njtjnåvLd simieslillsluud elicn' ) sv*

£v

diHiivs fö r bavnadräp till fängelse i liögsl sex år.

'

4 "

AV losieriurnrivjiiii^^ soin lorovas nv annan an kvinnan sialv • n

yrov, (kniics till fångclse, li^gsi nil och högsl sex år. Vid bcclöinw

vida hroUet år grov I sk all särs kill beaktas, om aäniin""cii sT-r^n

dier för vinnings sim il eller ock innel)U]-ii särskild far-i för T

eller hälsa.

'

linans liv

'5 . i

Den som lillfoser niimui person kropiisslniiia. sinkdoni ollcv smärt, .ii

lorsa er Iiononi . vnniinikt eller nnnal sndaiit lillslnnd, döincs reJ m L,™

>lcl till fnngclsc i hogsl Iva ar eller, om lirollet iir ringa, iill böter.

nmili: rai^m iälsfS

"in4.

^J^^ll.^ärskill beaklas, om gär

eller allvarli" sini-dmii n

tilllogal .svår kroppsskada

ö J l^floin eller eljosl visat synnerlig bänsynslösliet eller rå het.

I'oaj- död"tiirfäinmkp"*^m^

imnans död, dömcs för millande iiii m-

^

iaiigelse, lagsl .sex månader och högst fyrfiår.

• * .

sjuk(Cii'sl,m'ej"" finV'4-"'"''?S.

]'='•'••"" sädan kroppsskada eller

Ull li ölcr eller liV.elsct bö"","'"

'."'""'"'e «" /.Topps.s/endn cWer sjaU'"

Ar brottet 'n-nv^ a-

nuinaflcr.

41 OM, domes tdl fängelse i bög.sl två år.

knipps.skailu ellcn-annan för livsfaru eller fara försvår

'^"n till bulor ollcr^-ängciseTlS

frninkallandc (w fora /orrffl-

fm "l?'I'

''''' kvinnan själv cj åtalas^

Åtal .n sarsidiila skäl fitmc.s påkallat nr allmän -sj^

T'''

förövats å allmän

¬

background image

1962 . Kr 700

av

ruu

;ölJaiKle till kroppsskada eller sjukdom må, om b rottet e?

,

åklagare ondast om målsägande angiver brottet till åtal oKl'

rikaliat ur allmän synpunkt.

^

^

och å tal fmnes

4 KAP.

Om brott mot frihet och fiid

Om någon hemaktigar sig samt borlfor eller inspärrar barn eller annan

111 cd uppsåt att skada honom till liv eller hälsa eller tvinga hono m till tjänst

eller alt öva utpressning, domes för mdnnisA-oroo till fängelse på viss tid,

lägst fyra och högst tio år, eller på Ih-stid.

.^r brottel mindre grovt, domes til! fängelse i högst sex år.

2 §.

Den som i annat fall än i I § sägs berövar någon f riheten, genom_ att bort­

föra eller inspärra honom eller på annat sätt, domes för olaga frihetsbcrö-

•ar.dc till fängelse, lägst ett och högst tio år.

Är brottet mindre grovt, dömes till böter eller fängelse i hogsl t\å ar.

3 §.

V!

"Ä/lrottV;ä?/rfgroverdöme. liU böter eller fä ngelse i h ögst tvä är.

Den som genom misshandel

dömes

brottslig gärning tvingar annan at Ö

*,

Om någon med sadan

ir

böt_er d ier fa^

tor

ver

alt

• o W^aMni, till böter eller fängelse t bogsi ™ ^

rKnt/övar '^SlM

ö^öme? eeb för olaga Iväng, sa-

.111 o rn annan lamna menu-,'-

,-4. ^ov

framt tvånget är otillbörligt.

, ,

dömes till ^ön»else, lags

-

Är hrntt som avses i törsta styc'i

iniruvida brottet ar f^rovt

månader och högst sex år. Vid

ilande till bekännelse eller an-

rskill beaktas, om gärningen mne

^oidyr.

5 §

brottslig gär-

ng"pfsfl? ionf ärl|a.2d£sÄ°
r egen eller antianr

)t till böter eller fän

Den sorn olovligen

fartyg,

vare sig det är nmh bus, »

i,Srlrten i kontor, fabrik, an-

ter.

, ^Arton eljest obehorigen ^ ^ ^

Po.

Inlriinger eller kvarstanna ^ pjggsplats eller p

. ..

i r

nan byggnad eller

•tre tfrovl, domes till fängelse

mes för olaga

andra stycket sa^s «

Är brott som i första ene

högst tvä år.

nan

nin

för

¬

background image

19G2 • Nr 700

\

Den so m liaiidi^ripliijen antnstar cOlcr inedcIsL skoltlossjiinrf

oJjnd olfei- annat hänsynslöst ]>c{ccncle eljest ofredar annan

dandc till höier cl ler fängelse i högst sex inixnader.

' ^«nties foro/^^

8

Om nägon oloviigcn hcrcdcr sig tillgång till meddelande v'u

pustförsändelse eller såsom telcfonsamla?, telegram eller ann'f t

tainlc är under Itefordran genom allmän hefnrdrin-^sansl-lt a-

lande iiv post- eller lelchcmlujhet lill höter eller fängelse i högsU\V^

Den som, utan att fall är för handen som i 8 S sä"s

u

eller telegram cllcr eljest hcrcder sig tillgäng till iS'ml soin^

seglat eller under lås eller eljest tillslutet, döincs för m/rrntn

hoter cllcr fängelse i högst tvä år.

^ /craaf hw

.

..

in s-

hor försök, förberedelse eller .stämnHn'f fil] mönntci-r,,.^,,. i

berövande eller försättande i nödläge, för^^iniclerlätenliet alt'ax^lf? 17'^^

hroLt, sa ock för för.sök eller förberedelse till ol-ma lvm'/cn -

mes till ansvar enligt vad i 23 kap. stadg^^^^

^

:;s|SSä£ä3#r ^ B

män svuptuiki Dcfs imn ^.1,11 -u

g'"''Päka""' »"H-

rnnjlva'annni, för 'irolt Tit, fi ®

8°""'"

ätala *

Krsöt dier r6rl.erc,lel.,c lill t' la™ iTöli'"

ö KAP.

Om ärckränkniri

!iått7k7dJesr]Vn7m-7l!^

brotU-lig eller klanders-ard i sitt levaads-

tikbker

iibsätta denne för andras

liglieterna föissvårlbr^

<^Iler var det elje.st med hänsyn tiJl omstäij*

en var sann eller aU T^>.>

/'I>I>gift i saken, oeli visar lian alt uppg^'

'dt hatx hade skälig grand för den. skall ej flömas till

'"ie hi-o tt som i 1 R ••

- §•

till jiiitar dier fiinsdsoTUt'slTA'

f'""' F"'"'

Sitlei, geiioTfslu iTitMn'8""'i si'"" särsUill Iieaklas, om «ffi'

'Ijool var äjnTl ålr ,« nk''t'l

' vilken Hen Mivit

^niora aII värj Ig skada.

"^^kvmflkt

Jvräukandc tillmäle eller bc.skyHid'»!^

Ar 7

gärningen ej ari«^

brotict grovt, rfönuk i t f -V

f^^oUhupninq till böter.

011 bolcr eller fängelse i högst .se.x jnånader-

¬

background image

1982 . Sr 700

i §.

^ s >

Fortal av avliden sltall medföra ansvar enliöt 1 ellpt- « J J

5r firande för dr efterlevande eller den elS'«fLilian "afS^Ud

som förfhl 11 sod an den avlidne

, livet samt omständigheterna i Ivrigf,

Ivun an ses Icranlva den frid, som bör tiJllconiTna den avlidne,

. ^ § •

Brott som avses i 1 »1 §§ må ej åtalas av annan än målsägande. Förtal

eller grovt förtal ma dock åtalas av åklagare, om inåtsägande angiver brottet

lill åtal ock åtal av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt.

Har fortal riktats mot avliden, må åtal väckas av den avlidnes efterle­

vande make, bröstarvinge, fader, moder eller syskon eller av den som på

tnind av adoption stod i motsvarande förhållande till honom samt, om åtal

av särskilda skäl finnes påkallat ur allmän synpunkt, av åklagare,

6 KAP.

Om sedUgkelsbrott

Den som, i annat fall än i 1 §

den-

könsligt umgänge medelst

um"änge med någon under otill-

iies beroende ställning eller övar konsli,,t

^

j,

,^1 hjalp-

börligt utnyttjande av att denne

/Håef..kränA-«n-

löst tillstånd eller ar sinnessjuk eller sinne

dc otiiJd till fängelse i högst fyra ar.

H. hägon .öusflgl Uh,gj0..e

fen.,on öv, 05n.es .v o«-

0.n"gTrninssm.SoV

brottet eljest är att anse som

>

jri

^

4 S.

ten, so.n är under

Har någon l-nsligt umgänge

aderton år och som stål und

, j j^g övervakning.

.

g beroende

rättning eller som eljest f/år mide^uan

den ""4

eller slier .let under "'".y'-lfL„dom till fSne^'je '

könslidt

simininn, domes för olukt

fyllt aderto..

under

Delsnmnm skall gälla. un.

, , 5 ta

giinge mod annan av sanuna ho

a„nan a,

omständigheter som angivas I

-

är under ljugoett år.

5

^vkomling. domes för otuk

Har någon samlag uied^nf^^^^^

^r.

nicd avkomling till iatige

"

:

I

i i

i

t

'•

» :

I v

ii

¬

background image

1962 ' N't 700

non <oiu luir snmhig jncd siH syskon, domes lör oUiId /ncd

rin-rlso i kö-^sl dl ar.

,

^

\rul i donna pai-a-raf sdys -allcr ^ den som iormulls I51i

Ö.Isl ola-a iva.uj odlcr på annd otiJlbod.-l sail.

X'

C •

Den sniii berör ];aj'n mulcr icmton ur på sedlif^licLssnrande säU A-

om i^åniin-en ej år belagd med slraid' enligt vad förut i detta kapitel äTS

fur o!iil-U'qt belcaulc till böter eller famgelse i högst ett ur.

Ddsamnui skall galla, orn någon blottar sig för annan på sätt som är 5

nal ail väeka anstöt eller eljest genom ord dier handling som uppeokf

^ärar tukt ocli sedligiud uppträder anslölligt mot annan.

^

7 §.

Om någon vaocmiissigt eller för atl bereda sig vinning främjar eller ii.

nytljar annans oliikliga Icviuidssiilt eller om någon förleder den som änic-

der tjug(teSt år till sådant levnadssätt, dötncs för hopplcri till fängelse;

högs! fyra år.

Är i)rottet grovt, skall dömas till fängeksc, lägst två oeli liögst sex år, Vi i

l.'cdumandc hnnivida i.Mollet är grovl skull sär.skilt bealda.s, om gärcingE.

]mmnen främjat oiuktig! Icvnadssält i större omfattning cllor hänsytisfe.

utnyttjat annan.

0)11 någon för att J.-ercda sig .siirskild \'inaing fruinjur tillfällig könsforkb

deise mellan andra, dömcs för frihnjdixdc ao vliiki liil böter eller fängeki

bögst .sex månader.

8 §.

_ Don som gcnnm alt idlova eller giva crsätlning skaffar eller söker skat a

sig tillfällig könsförbindclse mod någon som iir nndov aderton år eller, ÖB;

han är av .samma kön, under tjugoett år, dömcs för [örförelse fHi u ngdom

til! bösci" elic !" längc-lso i högst sex niunadcr,

...

^

.\ns\ar som j delht kapitel är stadgal för gärning som begås mot a agon

under MSS ål der skall ådönms även den som ic.kc insåg men hade skälig^'

leunmg antaga alt den andre ej uppnått sådan ålder. ^

10 §,

ror försök till våldläkl, våldförande, otukt med barn cllcr oltikl

1,11 „„ sva,- onll.l v„<l i 03 i,,,,,.

¬

background image

1962 . Nr 700

lo46

7 KAP.

Om brou mot familj

1 §.

Ingär den som ar gift nytt äktenskap eller ingår ogift äktenskap med den

som år gift, domes lor tvegifle till böter eller fängelse i högst två år.

Om någon gifter sig med den som till följd av sinnessjukdom eller till-

^

fiillig sinnesförvirring eller av annan sådan orsak ej äger r ättslig handlings-

fönnåga, eller om någon ingår äktenskap som på yrkande av andra maken

kan för villfarelse eller svek dömas att återgå, domes för olaya gifiermål till

böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om någon tvingar

annan till giftermål.

3 g.

Den som imdcrsticker eller förbytcr barn eller eljest genom att avgiva

oriktig anmälan till myndighet eller underlåta anmälan tillvällar sig eller

annan falsk familjeställning eller berövar annan bans rätta familjeslällning,

dömes för förvanskande av famdjestäilning till böter eller fängelse i högst

två år.

4

Skiljer någon obehörigen barn imde^- femton år från

^om

nåden, dömes, om det ej är brott mot frihet, for egcnmakhghet med horn

oieMriscn

.g

barnet och därigenom själv tager sig rat .

För försök til. förvanskande av faiuieafö.lning dömea ... unsvar enH^f

vad i 23 kap. stadgas.

0.agn gmcrnaä, må ej å.alas, med mindre för gärningen Uivii döm. .

återgång av äktenskapet.

åklagare, med mmdie atal i

Egonmäktighet med barn må ej atalas

nos påkallat ur allmän synpunKt.

8 KAP.

0„. stöld, rån oeh undra tillgreppsöruH

Den son. olovligen fuf^

dci, dömes, om lillgrcppel innebur skua

^

^

-15 Sä"s med hänryn Ull del

dömas Ull

inn^s^^di^bS vij i-g.-

botor eller fängelse i boc,s

makar, syskon.

Stjäl någon från d5dsb^.-i

f i^otsvarande förhål­

föräldrar och barn, de so P ^

öräidrar och barn, de so f

. .gr2,iVr 700

47S-02S000. S,.nskk'^rfaUmn,ssamim^9<^'

¬

background image

J SK;

I9C2 .

700

'

Inmlo cl li?!- In stcrtoriifdnir och foslcrharii fran varaiuJra ID , i

ho, (Ionics för bodrälcl lill Jiölcr cllor föiij^clse i Jiö<(st etT" ^

ilöiiics ock, om na-on stjäl lösöro vari lian äger dd. Medverl-' fT^'"^ H?'

och ^äillcr vad nii är sai^l näi^nn av dem, dinnea jämväl ens£

för liadräkt, dock ej den soju liandiat med njipsäl att

-ripna.

'

sig ( Jei ^

4 §.

Ai-hrotl som i 1 eller Ö § .sä ,gs all anse som aro\ t, skill f .

mas liil fängelse, liigsl sex niänadcr ooh högst s(.'x är '

\'id bedömandc hiu'uvida hrollot ur grovl skall 'saVskiit !

föiövals medelst inbrott eller avsclL sak ^'^om någon har T,ä

mamicn ^•an^ försedd med vapen, sprängämne eller mm ,i'

medel el e r om gärningen oJjest smril av särskilt farlig a^ mLli k 1

Mtrdo eller innelnint synnerligen kännbar skada.

~

" ^Lvdatij,

i-'Cn som stjäl medelst vald a person eller modol.n

.

ande fara eller, sedan han hcgätl slöld och anträffats nä "h

hän;.

S.K m«l sglMil val,l elk-r |,oi ii|| niolv;ii-n mol .ö.i so,,t vm

gi ijnia, dumes^ för rdn lill f;in"^else, lä"sl oM

i ••

kaga dot |i|i.

^kall gälla, om nägon med sadaiil" väid ^dler T (

-

'^tsamin;

iinderiaicnliet son! inn^äT än ,

' ^

till handlk;

hen tx nngne eller nä-on i vars släilo i

och sk ada lö

»an.

i

yttjal

haäskaffnbgsmeg^^^^^ ^mnmotorfordon eller annat motordrivd

•straff enlim vad f/ - ,1 " , V"

dönies. om gärningen ef är k te?

'"/novmcd."/ l iu'fän-eise 1 1 • • "p^/''J^'ipitel är sagd, Kär fillarepp av [artshjl

krotlel gnni dö , .Jim

är ringa, tiH D oter-

-

h 'tomes tdl langelse, lägst sex immader och högst fy n^är-

SOJllj ]

TMII "

^

'»S.I- (.cl, ]„.„1,,„, oll„. ,'H;"1 gg'V'" ' '".clld katiilcl 0,1,K,-males, plovii?

"Oif/c (ill

,,[)

f.-jj. ,, | '' 'n'ppc,- Iio^.ol, (lunu-.s för cgcnmiVMsUd.,

" nyon „1„„ (il|g'•g.'y, •

»ox „„-,n„<lc,-. DoLsir,,,.,.,, stall 6*

Ics olovlig,.,, I-Iil.lm,-

("ll.i-lil.,;,, ollor lirvlii läs filer »"»"*

»alä Iiili.Irn,-

" geller „e|c ,„Ö,I v,,1(1 eller hot»»

-• •-"»»' «.(.v,,

«i''S;:;;d;ruH

i,esu,ii„o

rsu, dä»»

' J-ärfsl sex méiindf,-.

''"

»"»r

dömos fii,- otouiiq

Iva ar.

S SSS^rrsrsiDat

¬

background image

\

1847

11

1962 . Nr 700

r.

Tager någon i skog eller mark olovligen så dant som avses 1 12 ka p 9 s

andra stycket och ar ej brottet enligt vad dar sägs att anse som tlthJ

,];all A-ad i detta kapitel ar stadgat angående tillgrepp äga tillämpning

(lör någon inträng i annans besittning av^ fastighet, såsom genom att olov-

laStl gliet

i4aLcn,

v

1 O

rande eller självtäkt äga tillämpning.

12 §.

Inir försök eller förberedelse tUl stöld, grov stöld, rån, grovt rån, till­

grepp av fort.skaffningsmedel eller olovlig kraftavledning, så ock for slämp-

fin" till eller underlåtenhet att avslöja råii eller grovt rån domes till ansvar

eiiUgt vad i 23 kap. stadgas. Skulle tillgrepp av fortskaffningsmedel, om

hrot'tet fullbordats, hava varit alt anse som ringa, må dock ej dömas till

ansvar som nu sagts.

13 §.

Har annat i detta kapitel omförmält brott än grov stöld, rån eller grovt

rån förövats mot make eller trolovad till gärningsmannen eller ti annan

vid brottet medverkande eller mot syskon, skyldeman i rat upp- ^Ikr ned-

sti-andc led eller den som i första svågerlag lika nara ar eller mot den, ill

vilken gärningsmannen eller annan medverkande pa grund
i ,„ols?ura>ufe förl,ullande, eller mot

'eto

aldmjurc väclva åtal allenast om brottet av målsägande ungues till åtal
ock åtal finnes påkallat nr all man

medverkan anses jämväl

Vid tillämpning av vad nu sagts skall såsom medverkan

J

häleri och liälerlför-scelsc.

f) KAP.

hcdrä-eri och annan oredUgbet

¬

background image

,

1%2

Nr 700

J

niivsiinniiou uiisslH-iikal aUniänt rOrlroemlc dier bcgagnal falsk k "

Xrvil^elcdaniie boklorinj; eller om i^armngcu eljest varit av

lifart. avsell la^tydande varde dier inneburit synnerligen leaner.

S.

Den soiii vid avtal dier annan rrdtsliandling begagnar sig av nW-

Iräiignial. ofdrsläiid, lätlsiiinc dier beroende ställning i förhållande i i?

liononi till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande ti

vederlagd eller fur vilken vederlag icke skedl nlgå, dömes för ocJter i i !

ijöler dier ningdse i iuig'sl Ivå år,

,\r Inottel gvovl, dunios till fängelse, lägst sex infinadcr oe.h högst fyrak

C)

Don s om kö])er något, som år frånliånt annan genom brott, eller ti l godi^

gör sig del dier eljesl därnicu lager befattning ägnad all försvåra dess åle;-

slållande, dömes fur håVrrf till fängelse i högst två ur dier, om gämingfr

är ringa, till höler eller fängelse i bör,si sex månader. Detsamma skall gäl j,

om någon bereder sig olillijörlig vinning OiV a nnans brottsliga förvärv, ö

ock om någon genom krav, överlåtelse eller på annat dylikt sätt kävdär

genom brott tilikoimneii fordran.

År broltd grn\d, dönics till fängelse, lägst sex inänudcr och högst fyra k

7

Om gftrniiigsnuinncn i fall som i (5 § siigs iekc insåg men hade skäli-

anleciiiing antaga att brott förelåg, domes för hnlcriförscchc till böter el fr

högst sex månader,

hör h.deritörseolse skall ock dömas, om den, som på sätt i G § -Wgs

1*^'?/'--I-

brott varigenom egendomen frånhändes annam ("j dsåg®

imde saalig anledning antaga alt brott förövades.

"PPgm'^fd-

allmänheten sprider

H r . dLK rnn

värdepapper eller

^ rin#

bil böier. '

langokso . högst två år eller, om broUd

.

eller ph gr^nmlPv sb?'Pm

bildande av aklicdiolag eller

férJj"

^'Ppsälbgen dier P r

"1"^

sär.skild kännedom

P *

bdcn eller fördaPts^iP ^^-bdsamlmt offentliggör eller eljcsj p

f-bMots mlressentcr sprider vilseledande'

|

v

r

niin

eller

lig

4 g.

Den som medelst olaga tvång förmår någon till handling eller undr.»,,

l)"l som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tv,?'

dier mVmn i vars .ställe denne är, domes, om ej hrottct är att an.PP'

råa eller grovi rån, för iilprrssnintj till fängelse i högst två år eller ''

iirdtel är rinea, till bölcr.

j

År broUd grovt, dömes till fängelse, lagst sex månader och högst se r ar.

c

¬

background image

1862 . Hr 700

io*tv

vpiUa bedömandet av foretaget i ekonomiskt hnncaon,ir> u j- -

fHta s kada, dömcs såsom i första stycket sägs.

därigenom med-

Är b rott, som i denna paragraf sägs, att anse som grovt, domes till {ändel­

se, l ägst sex mmiader och högst fyra år,

ungei-

10 §•

Mottager någon, for användning såsom påtrj^kningsmedel vid krav, hand-

ling som ar

upprallad for skens skull eller eljest oriktig eller ock

check utan tåclcuiug, dömes för ockerpaRtning till böter eller fängelse i

liögst två är.

. 11 §•

För försök eller förberedelse till bedrägeri, grovt bedrägeri, utpressning

eller ocker dömes till ansvar enligt vad i 23 kap . stadgas; dock skall vad

i 23 kai). 3 § sägs icke gälla i fråga om fö rsök till utpressning.

Såsom för förberedelse till bedrägeri eller grovt bedrägeri dömes den

som för att bedraga försäkringsgivare eller eljest med bedrägligt uppsåt

skadar sig eller annan till person eller egendom. Detsamma skall gälla, om

nU'^on med uppsåt som nyss sagts söker åstadkomma sådan skada. Har

han innan skadan inträtt frivilligt avstått frän att fullfölja gärningen, skall
han vara fri från ansvar.

12 §•

.

Vad i 8 kap. 13 § sägs om inskränkning i åklagares åtalsratt skaU^a^^^

motsvarande tillämpning beträffande annat i detta kapitel omformalt brott

än grovt bedrägeri.

10 KAP.

Om förskingring ocK annan trolöshet

Om någon, som på grund av a^1al,

egen-

ställning fått egendom i besittning foi a

fjjiäcrna "sig eg endomen eller an­

domen eller redovisa för denna g^"X^Mdtä"^för att kunna fullgöra sm

norlcdes åsidosätter vad han har *

vinning for honom och skada for

Är brott som i 1 § sägs

^Vm

r H an sUöm grovt, skall för

/arså-mffnn?

Om brott som i 1 § sägs ar ^

högst sex år.

om gär-

dömas till fängelse,

m

är grovt

falsk hand-

Vid bedömande ^^"^""^'^/^nsvarsfull ställning

av särskilt

gsmanncn missbrukat ansv

gärningen

],ännbar skada.

heller vilseledande

Xr inneW'd synnerligen känn

ig art, avsett betydande v

...mdorn, som

tarhg art, avsett betyaauu.

egendom,

, . Afla kapitel är sagt,

j.-j.jje|i^ilen

Den som, i annat fall än förut

varlgenoiji

han bar i besittning men ' xpntommer

norle'des berövas sm ratt,

eller tillförsäkrad eller ejjest td

'ienne anno^

år.

egendomen frånhändes

.md e

f^ogelse

<iömes för olovligt förfogande

¬

background image

19G2 • Nr 700

1S)()

T) §.

Om iu'iaon, som po lifund av rra-trooiKlestiiilnmg, vare sig det är i n

Olorousldhl tjfinsl. soKSom ^sslomau eller cIjesl fått ull för anÄ

rkouoinisk angelägenhet eller (na tillsyi a skötseln daruv, missbrS, f'

hmi-dicl att föjeiråda Jnivmlmannen eller cljesl sm iortrocndestälh- ^

(i-dimmom skadar Imvudniannen, döiiics, om gärningen icke arhflS^^''-

straPl" enligt t—O

IfoWshct mof havudmnn till böter eller fän

liöost två år.

l[j

— ^

.— --

. — -—

...^1,4 skado.

MisslnmUar någon, som lått alt sköta rättslig angelägenhet för annan lii

iörlång för huvndjiianucn sin röriroendeslällning, döjnes enligt vad i fä rji

sivckct sägs, ändå :\tt migclägenhclen ej är av ekonomisk aid.

§.

Den som, i annat fall än ftlruL i detta kapitel är sagt, genom inissbnl:

av lieliörigliel alt i annans slällc förelaga rättshandling skadar denneeliti

med luissbrtik av IndiörighcL all göra gälinudc .skuldebrev eller dylik hani

liag kräver vad annan tillkouinner, domes för öe/mrf<7hcks-n7i>såra/: till böt r

eller fängelse i högst Ivå äi'. Detsamma skall gälla, öm någon fordrar befäl-

ning Jämlikt ImiuUing som ej blivit ulgiven ericv för gäld .som redan är g ul­

den eller ock Inåvcr att utfå gods som Imu I'edaii bekomnut eller mot fev

abcrvo]mr kvilto .som icke utgivits.

7

Om någon olovjiggm j)riikar annans sak, som lian liar i besittning, och där-

Igenom vaitar skada eller olägenbcl, dömes föjr olooUgi bnikande lill böter

eder fiuigclsc i högst sex luunade.r. Detsamma skall gälla, om innehavfir?

a\ jslrghel brukar denna till men föi' annans riitt därtill genom alt olodi-

gcm hygga, gräva, plö]:i, upplaga vag, låta Icr-eatur heta eller vidtaga a nnan

dylik-atgai-d.

^

S

om skvldiglmt ati tillkänna^

tlnrn r V'

cllcr lillfälUghcl

a

|

d .'

Underlåter man odt fnligorg

imd

' 'T

tillag,la sig godset eller förfar man e lf

godset pu satl t - f § sägs, skall giUlu vad dar är stadgat.

'"""v

nnitsvarando'tiitöi-li^ .^ngs om inskränkning i -åklagares

giov förskinörbw^^a '*^4annat i detta'kapilcl

g '

som grov.

' " ^

-sachin Irolöshcl mot luiviulinan .som a

"'"g geiHun avHrann'?i^'' -M^^

kommit i gärningsmammns .

l>rvkaliat ui- ailöv-n

>>i<lagurc, m ed mindre åtal av sarskdda

aum.m synjnmUi.

JL3arj€ 3 c:

¬

background image

1962 . Nr 700

'

1851

1

11 KAP.

Om gäldcuärsbrott

... .

1 §•

Giildcnär, som forstor eller genom gåva eller annan liknande äteärd av-

händer sig egendom av betydenhet och därigenom försätter sig på Mänd

eller lorvarrar sitt obestånd, domes för oredlighet mol borqenärer till fän-

else i högst två år.

^

Galdcnär, som vid konkurs eller offentlig ackordsförhandling utan kon­

kurs eller i förteckning till utmätningsed förtiger tillgång, uppgiver obefint­

lig s kuld eller lämnar annan sådan oriktig uppgift, skall ock, om ej uppgif­

ten rättas innan den beedigas eller eljest lägges till grund för förfarandet,

dömas för oredlighet mot borgenärer. Detsamma skall gälla, om gäldenär

i saniband med annan exekutiv förrättning åberopar oriktig handling eller

skenavtal och därigenom hindrar att erforderlig egendom genom förrätt­

ningen tagés i ansprålc för att bereda borgenär betalning eller säkerhet.

Gäldenär som, däi konkurs är föreslående, ur riket bortför tillgång av

betydenhet med uppsåt att hålla den undan konkursen, sä ock gäldenär,

som i konkur.s undandrager eller undanhåller konkursförvaltningen till­

gång, döraes likaledes fÖr oredlighet mot borgenärer.

2 §.

.Är lirolt som i 1 § sägs att anse som grovt, slcall for groo oredlighet mot

horrjenärer dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex ar^

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skal särskilt

Hären beedigat oriklig uppgift eller begapat talsk

dande bokföring eller om brottet vant av betydande omfattnm^.

(iiildenär, som fortsätter rörelse

utan motsvarande nvdta för rörelsen

eller ridtager annan

äventyrligt företag eller l^ttsmnig

sådan åtgärd och som

för vårdslöshet mot borgenärer tiU

kallar eller förvarnar obe.sland, domes
fängelse i högst två år.

^ff.nflia ackordsförhandling utan kon-

(läldenär, .som vid

iv arov oaktsamhet fortiger til-

kurs eller i förteckning till

annan sådan oriktig upppt,

gång, uppgiver

beedigas eller eljest la^-

donics likaledes, om ej "PPf t

^

mot borgenärer,

ges till grund för förfarandet, for ^arosiu

^

j u«t.u-^r eller ställer säkerhet

, Cäldonär som, .14 konkurs ?.' »^^tnnfnÄädan.MgSrd och därlgen™.

tör borgenärs fordran eller vi „ 0

domes för mannam

u„'.f

'SÄÄ

.r mcnnumdn mc. ho.

5 §.

i.»c«tnhet honom åli^anoe

Åsidosätter gäldenär upps««8™,'"l7släl!Singen enl rärelseos g og "J

hoklöringsskyldighet pä säd.ont oatt

¬

background image

m-

1962 . Nx 700

iu-korcl o ljrr inställt sina Jjotaljiiiigar.

(5 §.

Fur iorsök att, sasoni i I

tredje sLyckeL sä"-s nt-

i

(löines till ansvar enligt vad i 23 kap. stadgas.

'

ti

/ .§'•

Begär den som är i gäJdciiärs ställe gärniiio snn^ i

,

iiati dömas säsom vore lian sjäh' gäldenär.

^

^^'apitel sä gs^sp^;,

Borgenär, som i lall varom lorinäles i 4 S fa'mf

i = i

,

K'iidmng, .säkerluU ellor annan iormfm, ddmos^^för nicdimK

ondast om han lij iikar otillbörligt Imt eller otilllmr m-f

a

^

JumdJar i hemligt samiorständ med gäldemä^

eli;.:

12 KAP.

Om skadegörelsobrott

3 §.

'"1 ™ «" Mr™»..,

nåder.

po re/se tdl böter eller fängelse i högst sex raä-

nm.ständiglicter vid IjrotVet

Iniiisvn tilJ skadans olmtydligbet och övrigi

som ringa, skall fiir

dömcsiilt

nv x'axamlc tr;i(] ns rn-nn^^m*^ .

träd eller glis el er,

nck vindfiiiic^ sten

j,.ollon,

nötter eller kåda dier

1'omes för ävcrlani''oin t v n ,

sadant, som cj ar berett till br ak

o^riga omsläiidiglie[(.j. gj.

ansc"^ ban.syn till det tillgripnas värde o cti

t-'iii brott .som ils t"

••

"

^innnis till föngelse i^iöIK

^ör fjroo skadegorek

ti 11 (In 1

v

<11*

dr-d'l"f"

särskilt beaktas, o in av

babbat .sak av stor koltiireb m!''!

liv eller halsa eller sbadij

ar M nncrlig(»i) käimlmr

v^konomisk betydelse eller om skadan t

•' ager num olovli"

''-™> slia .las tlärb

pl^mfi-inM CIUT ; iver .-.nn»» äS '-

lor togdudc. tw (dovUg vdg till böter.

För försök ellf.t- f .t

o

av.slöja s ädaul broft'^Jr,

^'^adegörelse. .så oclc tor aiidcrlå^'

tHI ansvar enligt ^ad i 23 kap. siadgas.

l'''&iU>t

l>roltet endast

-'Urnan synpan]-^ ^ fdenast om åtal av särskilda skal tm .

v®^::s-E3csajpi

¬

background image

1962 . N, ,00

,3,3

[

n KAP.

Om aHmMnfarliga brott

1 §.

1 S-

Om någon anlägger brand som innebär fara för annans liv eller hälsa

eller for omfaUandc förstörelse av annans egendom, domes för mordbrand

till fängelse, lägst tva och bogst åtta år.

2 §.

Är brott som i 1 § sägs att anse som grovt, skall för grov mordbrand dö­

mas till fängelse på viss_ tid, lägst sex och högst tio å r, eller på livstid.

Vid bedömande linruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om bran­

den anlagts i tättbebyggt samhälle, där den lätt kunde sprida sig, eller el­

iest inneburit fara för flera människor eller för egendom av särskild bety­

denhet.

3 §.

3

Den som åstadlvommcr explosion, översvämning, ras. skeppsbrott, flyg-

cllcr lågolycka eller annan sådan ofärd och därigenom framkallar fara för

•mnans^liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av annans egendom,

cllpi- P

4 §

Om någon förstör eller skadar egendom, som

e^

rikets försvar, folkförsörjning, räbsskipning eller on
rät thai lande av allmän ordning

Iv arÄraft eller uppma-

gärd, som cj innefattar allenast

fnin^en

ning därtill, allvarligt stor eller

Sr Detsamma skall gälla, om

(lömcs för .sabotage till

annan åtgärd som nyss sagts, allvar-

iiagon eljest, genom skadegörelse

ggej. användningen av tele-

ligl stör eller hindrar den allmanna ..

uiöi^medel eller av anläggning för

g^af, telefon, radio eller

ailinänlictens törseende med \ätten, j

^

<;kall för grovt sabotage dömas

.är brott som i 4 §

Y.l^niuf^hä^st tio år, eller på livslid.

till fängelse på viss tid, lägst två

särskilt beaktas, om

-

Vid bedömande Iniriivida brottet af,för flera människoliv eller for

igenom framkallats fara för nkels sakeihet,

oseiKlom av särskild bclydenhe .

Dv„ so.n av oakisaml.et genan,

lur allmiinfiirhg ""erfs'"®'"' '.jnnolse. i högst tvä är.

Är hrollct grovl. dan,=s t,11 fa „ ^ ^

110 år , eller på livstid. \

^^^2. Nr 700

'179 —G^SOOO. S 0enslc /6rfö»nmi7S

I

i':

¬

background image

I3rj4

1ÖG2 - Nr 700

I.cakhis, om del skcEf JIHHI iijipsåt ;di .skada annan till n., „ •

om manga 7iiänniskor nlsatts för fara.

^Oer.

O ^ ,

Fram kallar lulgon allmän fara för djur eller växter mea i

nom all överföra clJcr spiida elakartad sjukdom eller

.skadedjur eller ogrä.s eller pä annat dylikt sätt, domes

ier eller fängelse i liög.st l^ä är.

'

'

i^rgd *

Är hrotlei. grovl, skall dömas till fängelse, lägst sex mänoa

'

är. Vid kcdöniande hurinida brottet är grovt skall Virsl-ift K

skcit med up]).sä[ att skada eller om egendom av betydande

^

för fara

begär nägon av grov oaktsainhet gärning som i 7 oiip,. <? c

^ •-

Jor mnhloM mvd gifl eller smillänuic till böter eller fan^fse

TI

-

Har nagon, utan att vara förfallen till an.svar enligt vad förnt i

pi el ar sagj, Md handlnnando av eld, surän^ämne ollf^r mn H

l«lcs Irainkallal fi.ra för I,rand cllcT ofärd 80.11°'! 1 S dier s's

™ligt J, 2, 3, o, 7, 8, 9 e ller

inä iliimas lill liiKh-l-arc s rafr^'P

r

nlägenliet upp

dömas till lindrigare'.rtrofT .'in f-

i

Ö^irnmgon ar stadgat; dock,,

äi- fängelse i tvjf är eller därövm-^ V

straffet för brottef

Madgut sväraic strntr .'ni p-

,

.

rmga och är för gärn

' sliaff an hmgclse i clt är. skall ej döjnas till a?isvar,

albnäafaiäig

stami)Iiiig till mordbrand, grov mö .

eller sjuitia eller tbf Vr.'-

brovt sabotage eller spridande

bi'ett domes lil[ ansvar

mulcrlätenbet att avslöja S

' • ° ' Jtggl vad j. 20 kap. stadgas.

H KAP.

Om forfalsbning.sbrott

Den soni, genom "iit "ii- *

^

i

gtnioin au falskeb-en'verklig eller diktad, persons n

O amstaller f.^j^i^ urk'^uid éu

nnmins undor.skrift eller anno

A'vV'yl' dömcs, oni äl.^örde •

l^^lskcligen ändrar eller atfyll..

/-'Pgäskm/pf; till fiincreici. ; V"

fara i bcvi.sbämsccnde, för nr.

Såsom iirkimd

är.

appröitais^^fuf^/ '''-' '^""0'akt, skuldebrev, intyg ocb

^^Cilimalionskorl b

betydelse såsom

.1

och dylikt bc\'isinärke.

Är lirott .som i l s • • .

- §

<I5.nas (ill l,iilcfonV"f-siu.Il for fötun^sknm

"

'^'"Kclso i hilgsi sDx niunaHer.

¬

background image

1962 • Nr 700

1855

^

I : .

• I » i

i. I

Vid bedömande huruvida brottet ar ringa skall särsTcUt J .,

Kunden är av mindre vikt, såsom kassakviUo kontraSll f

tagningsbevis, eller om gärningen skett for alt förhjäipa någonTill

g §

Om brott som i 1 § sägs är atl anse som grovt, skall för ^roi; iirkund ^för-

jahkmng dömas till fängelse, lägst sex månader och högst sex

'

VidbcdömandelmruvKla brottet är grovt skall särskilt beaktas, om för­

falskningen avsett myndigbets arkivhandling av vikt eller urkund som är

särskilt betydelsefull i den allmänna omsättningen, såsom obligation, aktie-

brev eller inteckmngsbandling, eller om gärningen eljest var av särsldit

farlig art,

A R

5 §-

Om någon nian lov anbringar eller eljest förfalskar annans namnteck­

ning eller signatur på alster av konst eller konsthantverk eller på annat

dvlikl verk ocli därigenom giver sken av att denne bestyrkt sig rara np-

hovsman till verket, domes för signaturförfdiskning till fängelse i högst tva

år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst

månader.

Är brottet grovt, domes till fängelse, lägst sex månader och högst fjra år.

G ^

Den som eftergör inom eller utom riket gällande

eller annorlcdes förfalskar sedel eller mynt, domes

k

jj fängelse

till fängelse i högst fyra år eller, om brottet ar ringa, tdl böter eller tan^ei

'

til, fängelse, lägst tvä ocl. högst Mia äs,

Eftergör någon gällande frimärke,

värdemärkc eller

ligt eller för allmänlieten avsett

^ ^^j-Kning på mätt, vikt, vara,

ock offentlig inländsk eller

Lon falskt sådant märke eller falske­

handling eller annat, eller

' "elicst sådant märke eller

ligen äkta märke eller föj-falskar någoii

ta, dömes, om åtgärden

om brottet är ringa, till boler e

ning till fängelse i högst tva ar

.

fängelse 1 h ögst

rnänader.

månader ock ho„

.

Är broltct grovt, domes tiU

'

R S.

,

cnm kan

'11:

•' 'Of

•; t • ' •

•il

:iL'

i ii •

V'.

. ! i •'

i -i''

; J • ;•!

; .!!

; i'

: •^•1.

• ^ ii:

\

• I •

• -I:;-

! I

• ;i

• ii

• I

n:

' i '.

V }<:

L

v

h

¬

background image

IDG-J • Kr 700

IS'it;

s„„. fsrfrfsknls på såll ov;... sågs. dSincs, o,« älgärdc,, i,,,.,,,-

i Prvisliiiiisremlc.

lorfalskadc susoin l,,„i<,

-joil fr.rf:ilskn!J]gcn.

^

])•H^ ^on >. i nr.naf fall an i 9 .siigs, l)himl alhnfmhclon spridei' nå^,Q| ,

Paa furväxlas mod £,dilln!uk> ponningscdcl mpL -eller offenUi^i 'J

aiärlcc, tläiaos f.ir olafia upridandc av cflvrbildmntj till botcr.

U §.

Ilar n;bc;<ni. som ädra^il sig ansvar enligt vad lorul i dottn kapitel ärs(,.|

imaui a\sevärd alägcnlud iippkoinniit frivilligt avvärjt den fara i hi\l'

luiasecndo som gärningen innebar, ma dömas till lindrigare straff än ^

gännngon är stadgat. Var faran ringa och ar_ för gäniingen ej sladfjat svj.

ra.ro slVaf f än fängelse i sex nränader, skall ej dömas Ull ansvar,

12 §.

Fur försök dier förhcreddse till urt^undsförfalskning, grov iniiiindslör-

falskiiing, mulorlryckandc av nrkund, signatnrförfalskning, peninngtor-

falskning, inärkcsförfalskning, förfalskning av fast märke eller krnliayr

av vad sam förfalskats, .sä ock för undei-Iätenhct alt avslöja penningföt-

fal.skning dömcs till ansvai- enligt vad i 23 kap, .stadga.s. Sknlle b rot I ei, om

dd fnlllJordaLs, liava -^airil att amse .som ringa, mä dock cj döinas till S B-

svar enligt vad mi sagts.

]ö K.VP.

Om iiumcd, falskt iital oeli anuaii osajm utsaga

.1

.

Om nägon mulor laga ed eller under försäkran .som avgivcs i

slalk

lämnar osann uppgift eller förtiger .sanningen, dömos för waned till la ngelsc

i liögsL f yra ar dier, om brotlot^är ringa, till hötcr eller fängelse, i kö.gsl s»

manadcr.

År hrollet gra\ t, skall döma.s till fängelse, läg.st t^•å och högst

}It

bcdmnatulc liaruvida brottet är grovt ".slcali .sär.skill benklas,

X

med nppsät att oskyldig skulle laiias [iil ansvar för allvarligt bwU cl ier

eljest .synnerlig skada tillfogas ammm

2 g.

inrndfi'T

rsanningsför.säkran i rällegäng

I

n

^e.nningan, dömc.s för osann parlsntsagn

djjsw

niäni^^

m-nUet är ringm, lill ],öter eller fängelse r hOp

gärning som i 1 eller 2 1?

»<>i oaar,va;n uhana till b;>tcr dier fängelse i högst sex manadcr.

'• 1-3 §§ «"•» ttk"> Lciytk-lse fö''

SMninlcgaäVnil!.'

"t"'''

liiilin.-il osali.i l'lk>S!tl gif^nslä»'

'il

¬

background image

1962 . Nr 700

i t

1857

. t

5 8

'• } '

Vilckcr någon åtal mot oskvMie med

ou ^

i

Ull a nsvar, domes för falskt åtal til] fänselsri höesMvIT''

är ringa, till böter eller fängelse i högst sex mSer

Är brottet grovt, skall dömas till fängelse

cov

s ^

r.

fyra år. Vid bedömande huruvida broHet ät

sM åät,Klt''? uT'

„m^.ätalel nvsclt allvarligl broll eller innetatlSl missbruk av"Ls?eS

" fjen so.n väcker åiai ehuru han icke har sannolika skäl därlill, domes för

obefogat atal till böter eller fängelse i högst sex månader.

. .

6 §.

! :

Angiver man oskyldig till åtal med uppsåt alt denne må bliva fälld till

ans\'ar, dömes för falsk angivelse till fängelse i högst två år eller, om brol-

'

tel är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

i

Om ban icke insåg men hade skälig anledning antaga, att den angivne

var oskyldig, dömes för obefogad angivelse till böter eller fängelse i högst

sex månader.

^ §.

Den som, i annat fall än 6 § avser, hos åklagare, polismyndighet eller an­

nan myndighet sanningslöst tillvitar annan brottslig gärning, föregiver be-

i

svärande omständighet eller förnekar friande eller mildrande oraständigbet,

'

dömes, om myndigheten har att upptaga anmälan i sådan sak, for falsk till-

j:

viielse till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller

•;

fängelse i högst sex månader.

r

Om han icke insåg men hade skälig anledning antaga, att utsagan var

i

sanningslös, dömes för vårdslös tiUoitelse till böter eller fånge sc i
månader.

Förvanskar eller undanröjer någon bevis med

va fälld till ansvar eller åberopar någon med sadan upp

Har någon, utan alt vara förfallen till ^jnr enh^

pile! är sagt, genom åtgärd, varom dar

>

^^^.^gvart förfång, och

naiT skall bliva nian laga skal

f ?[.

därom, att till barans av-

underlåter han, efter att hava

underlåtenhet alt auvar-

värjande göra ('ad slHiligen k an he^a as d

ja rättsfel m böter eller fängelse i högst sex m

-mlikt la« eller författning

Om någon i skriftlig ntsag^

siunvete eller under

åtgärden

der cdlig förpliktelse ^-dl^r på

sanningen, domes,fängelse

sakran, lämnar osann uppo^jf , osann försöATan till bot

två år.

innebär fara i hevishänseende,

grovt, liH

i

pörsäkron fil'

i högst .s« månader elicv. om brottel^r^^^^^

forruk

Sker sådan gärning av

Tna-nadcr

böler eller fängelse i högst sex månader

11 §•

nnöift om vem nan ar

Lämnar någon i intyg "^I'^gSeteren""

u'^kun-iA^^-uli'^SSSr-bmes, om åtgärden

¬

background image

ms

1-JÖ2 . Kr roo

-.f

y

fiir o.-iunl i nlijgande tiil Lötcr CIUT fi iiii^clse i JIÖ<>KI

brotlL-l med Iidnsyn lill all det jiiiiefaUar missLnik av

>

eljest att anse som ^'rovl, skall dömas till fiingelsc i hö"st\v^^

Den som åberopar eller eljest begagnar osann urkund son

slyekcl, döjues, om ätgdrden innebär fara i bcvishänscendo r

' %

osann urkitnd eiiligi vad där sägs.

'

la

fj

12 S.

.MissJ.rubar någon j)ass, betyg eller dylik för viss man ut^tnUi

nom att giva sig eller ;mnan ut för honom oiler utlämimr hn,

saiitnda missbrubas, dier ntgivcr någon sanningslöst handiin" "

:uil modejst genomslag eller fotografering eller på annat dvl w T

tig bopm av ^ jss urkund, döines, om åtgörden innebär fara i

for ;7u,v.-bruA- au urkund till böter eller fängelse i bo-d IV oD

om lirotlct är grovt, till fiingelse i högst IvCi S r

^nanader

13 §.

fai^[ bevSi!

^fömckaiX

.Jllgärden innebä

'

bn..MX'Ä«Ä ?Äl3t

innebär alt nå-

hc^'isfor'S'anskniDi

om det fu litor-

ansv.ir son lin

H) KAP.

Om brou mot allmän ordnia

-1 bjlksamlingcn.s fördiav V

i hög.sl fvra år och annan della^

pjn

toi iHiter Cllm- fungeLse i högd tva ån ^

dl anförare f<ir\ij)n]onrrif] f^'Kvndigdmls ])efallning, dömes anstiftf

^ ^

lib förenat

^''f

nan "u ''PPlopp, ansliflarn n 1

^^^å'JidigJicL var tillstädes cllev ep .r

m ( eU agove 1 f olksandimin.

^ll fängelse i högsl lio år oct

''n,hng,„, io,,.havande lill hötcr oil er" fängelse i

^ilör allmän ordnins all effg

n«i..lll>,,lln,„i„ incldclnd iKdallnini; dli-r iidränä".

¬

background image

1962 . K. ,00

!

nå område som blivit för sådant ändamål fridlv<4t

L-i xipplorp föreligger, för ohörsamhet mot

fåimc sc i liögst sex månader.

oranmgsmaåfen tdl böter <

om

eller

4 §.

Om någon genom TäldshandUn» eller oljud eller pä annat dylikt sätt slör

eller söker hindra allman gudsljänst. annan allmän andaktsLing!" el

eller hegravning eller dylik akt, domstols förhandling eller anna n statlig el'

ler komirinnal förrättning eller ock allmän sammankomst för överläe«nin«

undervisning eller åhörande av föredrag, domes för sföronde eu f örr^fninö

eller (W alliuän .snnimanJcomsf till böter eller fängelse i högst sex månader.

5 §.

Den som muntligen inför menighet eller folksamling, i skrift som sprides

eller utlämnas för spridning eller i annat meddelande till allmänheten upp­

manar eller eljest söker förleda till brottslig gärning, sinkande av medbor­

gerlig slvvldighct eller ohörsamhet mot myndighet, domes för uppuigling

till böter"^ellcr fängelse i högst sex månader.

Är hrotlet med hänsyn till att gärningsmannen sökt förleda till allvarligt

brolt eller eljest att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år.

ö §•

Om någon bland allmänheten sprider falskt rykte eller annat osant på­

stående som är ägnat att framkalla fara för folkförsörjningen eller for al -

män ordning ocli" säkerhet, dömes för samhällsfarlig ryktesspridning till

böler eller fängelse i högst två år.

Skvnitur någon offentligen Sverige/flagp eller

hogiretsleckcn, dömes för siymfaixle av rikssymbol till boler eller fangets
i högst sex månader.

^ ^

Holar, förtalar

smädar n^on of en^^^^^^^

fängelse i

stamning eller trosbekännelse, domes

^

högst två ar eller, om brottet ar ringa, till böter.

Om någon offentligen

trosfrid

liär i rilcet verksamt trossamfund hålles

,

liil böter eller fängelse i högst sex månader.

H T ckvmfli'^en behandlar lik eller

Den som obehörigen f^vttar, skag

avlidens aska, öppnar grav

på gravvård, domes for brott m

grav eller annat de dödas vilor ,

^

månader.

yriflefrld till böter eller fängelse i högst

r-immn i skrift eller bild eUer

Såror någon lukt och

genom nit saluliålln. föreyosa

töter eller fängelse' S

eljest of-

lör sclmmfe <w lu kt och

'"""Ugon, pä allm™ ple« cHcr 1

Vad nu sagts ekall jänn-al

redlighet,

fem,Igen, .1 ord eller handling särar^^ ^

Den som bland barn

" jf^Sr^eljesI

»ter eller

Sitt innehåll kan verka IZZiTföv förledande av ungaom

ungas sedliga fostran, domes m

fängelse i högst sex månader.

r

j

¬

background image

IS §.

_

)

Ojn iiai;oii ^eiioin jiiisslianclcl, övej'aastr;5iigning, vanvård elf

(Ics iilsäller djur för otillbörligt lidande, dömes för djurplågeri

ler langeJse i iiögsi t va ar.

14 J;.

Anordnar någon för allmänbeten iivenlyrligL spel om pennin

jiiiigvärclc eller lilifiler någon sådant spel i lokal som han npn

inånluden, dömo.s för dobblcri till bölcr cller fängelse i högst sex-

Dellnger någon i dylikt spel som anordnats föi- allmänheten eller

rinn i lolnifvarllll allmänheten Imr tillträde, dömes för dobbleri-

1ö§. _

Don som på aiinuin plats, utom- eller inomhus, uppträder beru

koliolJialtiga dryekcr, så att del framgår av hans åtbörder eller

för fijUcrfiUl Jiöter, Jiögsl femhundra kronor.

Till böler som nu sagts dömes jämväl, om ruset orsakats av an"

koholludtiga drvcker.

; -

IG

Don som, i annat fall än förut i detta kapitel är sagt, för olj '

män plals eller eljest offentligen beter sig på sätt som" ä r ägnat'

lorargelse bos allmänbclca, dömes för förargelscmickrinde beieen

ler, högst femhundj-a kronor.

17 KAP,

Om brott mot allmän verksamhet

ir-. •

.

.

.

^

piior

'"cd vald eller hot om våld å innehavare ä

varmed ämhelsaiisvar är förenat, i denn

V P

I'onom I ill eller hindra Iionom från

man liii

dÖmes för uähl eller hot m

^

l'i-ottcL är ringa, till bo

eri )cn .V!

Detsamma skall gälla, om någon säl

betsansvar V'!rVniuhete eller annan befattning, v ,

Vad nil

r

denne däri gjort eller underlåtit,

gälla lieralinhi" "inr-

varmed ämlielsansvar är förenat,.

d<alJ vara föreiTal

enligt Komingons förordnande sam.

•—

laiigeise 1 iiogst fyra år,

ad i ] och 2

-i i

paragrafer sägs fihf^^dla, om någon på sätt S(^

dar avsedd bchu[nin.4h ivo

""k.sJiavare vid förrättning.

Den som, in.,,,

,. , ,

4

alt sätta sig iiil molvö/^'^ danden som förut i detta kapifel

"laUarn eller eljest med våld söker hindra «.

¬

background image

an al

aöl,f

1962 , JT, TOO

laOtcn Clcr

5 §.

Förolämpar man någon, som atnjnler skydd enligt 1 §, i eller för lians

befattning, domes tor missfirmelse mot tjänsteman li\[ böter eller fäm-che

i liögst sex manader.

^

O §.

Om nägon bland allmänheten sprider falskt rykte eller annat osant på­

stående, ägnat att undergräva aktningen för myndighet eller annat organ

som äger besluta i allmänna angelägenheter, dönies for hel jagande nu mt/n-

dighct till böter eller fängelse i högst tvä är.

7 §.

Den som lämnar, utlovar eller erbjuder imita eller an nan otillbörlig belö ­

ning för utövning av befattning, varmed ämbetsansvar är förenat, döracs för

hesiickning till böter eller fängelse i högst tvä år.

6 §.

Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utö\Tiing av röst­

rätt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess ul-

.»äm-- e ller eljest otillhörligen inverka pä omröstningen, dömes för otillbör-

fiqi^verkande vid rösining till böter eller fängelse i högst sex manader.

Är brottet gro^d, skall dömas till fängelse i högst fy ra ar. Vid bedömande

Imriuida brottet är grovt skall särskilt beaktas om det orovats med väld
eller hot om våld eller innefattat missbruk av

Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär

att i allmänt ärende rösta på visst satt eller

rödnmo till bölcr eller

ämbetsbrott, för tagande av oliUborhg forman v

9

fängelse i högst sex månader.

^ ^

Sölier någon obehörigen skaffa sig

dömcs^ för bro»

övning av Rösträtt i allmänt ärende skall 1 åhas num o -

mot r%thcmlighet till böter eller fängelse i ho,st

10 §•

.

rr... aM linn hos dom

oije.si vm lornor avgivit "7"» , 7.

pötcr eller langea-i: 1 1.^-

gärd, dömc.s för övergrepp 1

' ' .^n gärning, som »^dfor Manac.

detsamma skall gälla, oai man

' sädan gärning .angriper

skad.a cllcr olägeSliel,

?avgMl nlanS» "<>

"

del han avlagt vittnesmål eller 1 -

/Tyoiva såd an ulsag.i-

het eller för att hindra honom fran att av.

Om någon dflljer don som

undanröjer bevis om brottet f-^Kj;tiddande av brott

J

uppdagas eller beivras, domes

, , -..T ^nh^a att den andre var

langelse i högst tvu år.

shälig anlednm, an .,

Den som icke in^g men Imdo sa.»-

nedstigande led, den

lirotlslig, dömos till boler-

,

„ j r.ält "l'S",°„ LolWigc. den som pä

llidce! trolovad, syskon, skyh^-JTärenad med den

som i förslå svägcrlag ar W;" ^de tärl.äHanf ™ «

„f,

grund ,av .a doption står

ansvar cnligl denna p

i nr eller fosterbarn må ej

,-r,ni<iG'2,^f

4S0—<J26'00I9. Sven sk föTfadmngs^om i

i I,

.1; i :

111

¬

background image

1Ö62 . Nr 700

i:.;

12 g,

HiiilptT Hi nn dfii, som år

häktad eller anluillen eller eli^t -

nnnal 'in sj nkvärd filor värd enligt harnavardslagcn eller lagen

iad-^väi-d Itorövad Inliclcn, alt komina los eller främjar inan, eftc?2^^^-

avvikit, hans flykt genom att dölja honom eller genom annan sudanÄ

dönies för [rämjamlc cw flijld till böter eller fängelse i högst två är

13 g.

Den som brvtcr mot förbud att sälja eller skingra gods eller att uW

annans gods, nibhar gods som blivit salt i kvarstad, utmätt eller beslå?

gol, skadar eller borllagor myndighets anslag eller försegling eller e £

otovJigen ögpnar vad myndighet lilislulit eller ock överträder annat ddit

lU' myndighet mcfklclat förhud, dömes för öocrmklelsc av myndighets h\

til] hutcr eller fängelse i högst ett är.

\'ägrar nägon inträde som fönätlnlngsimin äger fordra, dömes f örbi#

rande av förrdllning till böter.

Id g.

Om nägon obe.liörigen utövar vad som hör till befattning, varmed ämbels-

ansvar är förenat, dömes för ohchöruj ijänsieatövning till böter elle r fäag.

else i högst sex m änadcr.

Är l)rollcl med hänsyn till att gärningsmannen ville skaffa sig o behötj?

vinning eller eljest all anse som grovt, skall dömas till fängcfsc i hö«5i

ivra är,

15 §.

Den som, utan alt fall lir för handen som i 14 g sägs, obcliörigen givä

sig uL f ör alt inncliava där avsedd befallning, dömes för föregivande auuä-

man .^U illning till hölcr eller fängelse i liögst sex månader. Delsainnia skdl

gälla, om någon obchörigcn bär uniform, märke eller annat tjäiistctecM

som giver honom .sken av att tillhöra krigsmakten eller annan kår i dd

allmannas tjänst eller kär, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eikr

allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft.

Om någon obehörigcn giver sig ut ioi* ad vokat, dömes för förcgiv(indei\^

fiiannmg .vd.vom adv okal till hötcr,

IG ^

Imr försök eller förberedelse till väkf cllcr hot mot tjänsteman dömes tÖ

^

stadgas, såframt ej ]>rottet, om det fullbordad

m-

I-inga. For försök fill främiande av fly |

•mne.s ock til] ansvar enligt vad i 23 kap. sägs.

18 KA P.

...I

.-.11?

•it

Om bögmålshrott

animn medio^^mcbär förgripelse niot Korum^ •

om .l ^ kotiungahusel eller mot regent .som ar salt i Koni"i.

¬

background image

1982 . Sr TCO

,,33

ställe,

dömas till fängelse i högst fvra år nm Ä v,, tw

iängelse i högst sex mänader och i högst sex år, om å SetlS kTu Blia

längelse i mer an sex månader men högst fyra år,

3 §

Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller

medborgares frihet, siunlar eller anför väpnat manskap eller håller det sani-

lat eller förser manskap med vapen, amnmnition eller annan dylik utrust­

ning eller övar det i vapens bruk, domes för väpnat hot mot laglig ordnmq

till fängelse, Lägst sex och högst tio år.

4 g.

Om någon bildar eller deltager i sammanslutning, som måste anses vara

avsedd att utgöra eller med hänsyn till sin beskaffenhet och det ändamål

för vilket den är bildad lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som

militär trupp eller polisstyrka och som icke med vederbörligt tillstånd för­

stärker försvaret eller ordningsmakten, eller ock for sådan sammanslutning

tager befattning med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning, upp­

låter lolcal eller mark för dess verksamhet eller understödjer den med pen­

ningar eller på annat sätt, domes för olovlig kårverksamhet till hölcr eller

fängelse i högst två år.

5 §

Ucn som övar olaga Ivång eller olaga'hol med uppsSl att påverka den all­

männa åsiktsbiklntagen eller inkräkta på hand ingstriheten la™

orgamsation eller yrkes- eller näringssanimanslulmng

fg 8™"" f ^

yitraiido-, lörsamlings- eller forenlngsfriheten i fara, domes for irolt mot
medborgerlig frihet till fängelse i högst sex ar.

Om någon genom stympning eller

gör sig oduglig till tjänstgöring, som

föregiva sjukdom eller

makten eller eljest för rikets forsvar, e

g

, tiänstgöringsskyldighet,

tnedelst annat vilseledande

^^01",

s-SifÄ

-

s-' »•'

För försök, förberedelse •^''^^iraSja'rfS'btott, så ock för försök

laglig ordning, för

srikande av törsvarsplikt domes

till brott mot medborgerlig frihet ell

ansvar enligt vad t 23 kap, stadgas.^ ^

Gärning som avses i

''g''[|;å"ej'uto

äkiagaXred :Lr

Om brott

19 KAP.

mot rikets Bäkcrhet

1 §.

iroil med våldsamma eller

del därav ska'l'

främmande

Den som. med uppsåt f«Ä

I

I

¬

background image

19(52 • Xr 700

lunda lOsrvrkj.s, i'tnTliigcr luindliaq som mncbäi- fara för iipijs-UMv f

li-^ando, (iöinos föi' högldrntdcri liil fängelse i tio år eller på Jivstii n

råran var ringa, i Higst fyra oeli iiögsl Uo år.

^ ^'kr, o,i,

Om någon, med upiisul all fdgard cllej' l)es]ul av Konungen ri

eller liögsla domarnmkleii skali med idiundskl hisiånd iVamlvi»"

iiiiulras,"•förelager handling som innelåir fara därför, dömos ocl: föf m,?''

råderi,

Den som med våldsamma medel eller iilländskt hisiånd frainkaif -F

för att riket skal! invecklas i krig eller andra fienfUgheter, dönics^oin'],

är högförräderi, för Icrig.'inn.sliflau fill fiingelse, lägk fvu och hö^sl -ip /'

O

O

Om den, som lail i iijipdrag all för rlkcl förlmndla med främnvmde nnir

eller eljest bevaka rikets angelägenheter hos någon som företräder häm

mande makts inlrcsse, inisshnikar heliörigho.t at I "fö re tråd a riket eller diesi

sin förlroondeställning och därigenom orsakar riket a\-sevärt nicu doLs

lor froloshcl ind förhandling med frdmuKinde ninhd lill fängelse nå viss tid

lägst två och högst tio år, ciler på livstid.

§•

Svensk medborgare, _som^ nian lilislåiid av Komingea eller den han be-

inyndigat later bruka sig såsom ouiljiul för främmande makt i dinloinatist

angolagcnhct smn rör riket, så ocl: envar, som i föregiven egenskap av b e­

hörigt ombud ndålcr^ sig i underliandling om sådan angelägenhet med nä -

gon som ioretråder främmande makts intresse, domes för cgenmäklighd

i>u förhandling med främmnnilc makf fill fängelse i liögsl två år eller, m n

nkel var i krig, högst fyra år.

nkcls självhesläinnjngsräll eller dess fredliga för-

rlinr"'

'-T '^oakt, dönies til] fängelse, lägst ett och högst sex år,

eller'pTlivthd^ "'' ^

]iå viss tid, lägst fyra och högst iio ar.

'dm(TMr^T>oinr!f^ "ppsåt alt gå främmande makt tilllmnda, ohehörigen an-

w'nen VmlM

eljest röjer uppgift rörande försvarsverk

för fräinin-vnrio^

förhållande i uvrigi, vars uppenbarande

sorjnhu'-cn' vid i r^

m.cdhöra men för rikels försvar eller för folkfor-

eller eru>sl för riW-u m V

iitomorrientliga förhållanden

l-ör -s/domrf 1 U

uid'k'ften ä^- riktig eller ej,

iippit som m

fJ^ntsamma skall gälla, om någoimiifd

Iccknin'" eller amvd ' •

ffamsläller eller lager hofaltning med ak""-

^

som immfatlar sädan uppgift.

honom-

•j-p

^

Ikng sVm^

som rör förhållande av hemlig natnr,^

ohehärig hcfatinPng med hfmr '

'"f^niniande makt lilllKinda, doinc^

^kler. mn rikol (U H-r ! /-Tf

^'"cr fängelse

IT id l })oler eller fängelse i högst fvni ai-

^ 1

¬

background image

1962 . Nr 700

1865

Vä ar.

8 §

om någ()n bUmd allmänheten spridei- eller till främmande makt framför

eller later framkomma falskt rykle eller annat osant påstående som är ä'^-

nat alt framkalla fara for rikets säkerhet, domes för rijldcs^ipridninq fid

fara för rikels säkerhet till böter eller fängelse i högst tvä är ,

9 §.

Den som, med uppsåt alt gå främmande makt tillhanda, här i riket be­

driver verksamhet för anskaffande av uppgifter rörande militära eller and­

ra förhållanden, vilkas uppenbarande för den främmande makten kan med-

•»

i' i*- 4^

1-, •»", <- »

i

A VT^

r«l-i j-»4-

rxll *» T» T» -I

••itT

ellci

q n/in

lUl UUL^I

1 iiu^ou L>a ai.

'För olovlig underrättelseverksamhet skall ock dömas, om någon, med

upp så I att gå främmande makt tillhanda, här i riket hemligen eller med

användande av svikliga medel antingen bedriver verksamhet för anskaffan­

de av uppgifter om annans personliga förhållande eller till dylik verksam-

liet lämnar medverkan som ej är allenast tillfällig.

10 S

Skymfar nägon offentligen främmande makts

eller

nat dess höghetstecken, domes för skumjande av utländsk nkssijmbol

böter eller fängelse i högst sex månader.

>iui Jiu sagL^,

. i„7.,p söm innchaves av dess representa-

kes genom alt någon gor

där finnes,

tion eller gör skada dara eller a ^

12 §• „ .

vöm-ar folk till bäm-

Om någon ulan

li^stand ^

folk a tt olov-

m™,Io Krigstjnnrt

lär-nod

tjänst dön«s for

'

hgcn l^cgiva sig ur riket foi

månader eller, om

ning till böter eller fängelse i

o-

till fängelse i högst två år.

n^ndlar i dess intresse

Den som nv främmande

mottager penningar cllei

,„g^p.\vcrka den

dömes för lagande

dande av skrifter eller

eller yttre styrelse, dome

skicket eller om -åtgärder i ii -

^ l^ögst tva ar.

nn nf/fiadsA-Mindersfod lilJ

^

, ,, = trolöshet %nd

.Tän fttrsotr, fSräerodefso

befattning med iiemhg

I A

¬

background image

lacC

I0C2 - Xr 700

£:;is. Sfäsniii siänifilin^^ lill iui^'fOrriidcri skal] i\\o,n an.ses -lU

(k-he iiu'd fräininnndi- mnkl for all förljorcda, möiIk;rf;w-o ^ii

i fo fh:

Så,l;„.l l.rott I.1Ä förSv as,

J'-»aOia ellw undorläj"-

1)011 som iiridcrlalcr all avsIOja Iiöj^-fdnaulen, Irolösliel v" T r-

med fniminando iiudcl, snumeri ollar crrovl snioriprl ar

'''''läariHi.v

cliji vad i 23 la,,,. säv„V,cI, skall (ill's,"KlanSvS IZ'l If

»S

icke insett inen liorl inse att brottet va.r å förde.

^

"»i har,

L">

Olo\]i;.f nndcrriillelso'ci'lc snnihcl, slivjT>f*inde "•i\' utl-Sn it -i

ler iilovlig värvniiiv ellc- fiir.sök, rSrl,orcc]cisc. eller sl-ii7„ in« !'! i®-™.''»! <1-

<lorrM,,ds.,n-..rk.,,,.,.,.e(

ej ,,,.^ K-"'-"«ens fö^orÄ

. .éiKk r;fi,u

lill aän,i.,g ,s<„„ „„ saels dfiv ,m,i.7dke, h I slV'sveller stän,,,Ii..

eJ l.Hle,. 3I„I„S av 3kl4,re .da"'a;i1-;;^i;;;:,:e;f ^ ^ ^>;.;;,sa,,^

20 KAP.

Om änjbclsljrf:,fr.

^ t •

^ ^

lian olillliörli" belönit?'!'^ !"?.^utlova eller begär muta eller aii-

^'jest är särsidll bebi-el t,?r,

'^.pdisleiilövning, domes, oni ej giirnmg^n

^T/

säsoin simb-os i i"

T

'^-'11 gär ning innan }"in m-h-n i ^'c

skall gälla, om Jian begått

den soni ^ r

"les till böler eller fäji"obV(>p^r^'igi"i'ning, som i första slvckct sågs,

ou.sc enligt va<I i 1

stadgas.

¬

background image

1962 . Nr 700

4 §.

Asidosälter ämbetsman av försummelse, oEörstånd eJlpr nd-iMnmu ^

^

l^onom åligger enligt lag, instruktion dier annan författning/särÄ fö^^e

skrift eller tjänstens beskaffenhet, domes, om ej gärningen uteör iänstS

missbruk eller eljest ar särskilt belagd med slrafff for tjänstefel till Täter

eller suspension.

Är felet grovt, clonics till suspension eller avsättning; om skäl äro där­

till, skall tillika dömas till fängelse i högst ett år.

.0 8.

annor-

tvä år

" O'

Innehar den, som enligt bestämmelserna i 1—4 §§ förskyllt suspension

eller avsättning från viss tjänst, ej längre samma tjänst, men har han i

dess ställe crbållit annan befattning med likartade arbetsuppgifter, skall

dömas till suspension eller avsättning från den befattningen.

Har han ei i tjänstens ställe erhållit annan befattning som i första styc­

ket sägs, dömes till böter eller fängelse enligt vad i M §§ stadgas. Skulle

han eljest hava dömts till suspension eller avsattnmg jamte böter eller

fän^adse må vid straffets bestämmande hänsyn tagas till att suspension el-

icr TvTltnVng ej ädömes; skulle han ej hava

annan pafoljö an

suspension eller avsättning, ma varje påföljd eftetdvas.

När den, som enligt berfämmelserna i

suspension eller

.|t".agtvc'ket sägs, sliall han avsättas trän

svar förenad hetattning an i 6 s

_ ,mr,enbarligcn icke vara skickad att

denna, om han genom

mvest^'i iwsevärd mån skadat det ^'^seende

innchava befattningen; har han elj

dömes till suspension därifrån.

, den befattnmgen bor

,„er 3 § an dra stycket

r till ansvar jamhkt .

b an

^ e

skall vad ovan i

iiineiiavaren av

Dömes någon

Dömes någo liH ^^^^var jamim

befattning,

och innebar han med ambetsa - ' , [pjämpning.

första stycket stadgas äga motsvarande tiDamp

?J* ?

SS sägs visat sig uppen bar-

Om ämbetsman Senom annat bro an

^-'^V^TrottT^^'sfad-

ligen icke vara sldckad att

avsättning. Är for

följd som finnes böra

dock dömas till a\

a

gat fängelse i två är eller

^ kräver det.

kan do­

om tjänstens särskilda beslu

.

kgt första sty

'

• avsevärd

Dihnes ämbetsman cj

011^ han , genom broHet

mas till suspension fran

j avaren av f'efaltmngen

skall den

mån skadat det anseende

ådömes

immande ^v an nan

När suspension eller arsattnmo

beaktas "J^d bcs t^

^^.^lat ådo-

förlust ämbetsmannen dangenom J a^ disciplinstraff som eij

påföljd för brollel; och nia böter

mas helt eftergivas.

gg

ämbetsinau disnpbnar

för visst brott aln,

kestämmand av på

bVott. ocli

eljSsl sliolnt ådönnns hf" .fl'^lfolvis verkslnlUs nnr

föifiilla, om det cj lidt

¬

background image

10 §.

H-ii- iimliolsinnn ulnn lov cllci" lillkunnagivot förfall avhållit sir, f,

tiånsl^öiing och cj kunnat träffas med kallelse eller inställas,

Jian ef kommer innan Irc månader förflutit fraa det kallelse soni domT

len utfårdat ä Iionom Införts t allmanna lidniiigarna, till avsättning {?'

sin bcfaUning.

^

n §.

Om någon medverkat till tjäustemisshruk, tagande av luuta eller av

däriämte tillåiupas vad i 8 §! säg s.

Fur mcd\erknn liii tjänstefel må dömas allenast den. som därigenom

åsidosatt tjänslcplikt.

12 §.

Med ä mhetsinan förstås i denna balk domare, anium slalcns befattnings­

havare som endast medelst dom kan avsätlas från sin tjänst, .så oek d en

som har fcirtroendcsyssla från vilken Konungen må entlediga honom. Vad

som sägs om änihelsmän skall ock gälla om dera, som äro satta att för­

valta siiUlcrs, nicnighcters eller allmänna av Konungen stadfäsladc kassors,

verks eller andra inrättningars eller stiftelsers angelägenheter, om tjänste­

män som lyda nntlor ämbcis- eller förvaltningsinyndighcterna och om a nd­

ra som furordnats att förrätta änibele eller tjänsteärende.

Den .som är förordnad eller vald till ledamot av beslutande statlig ellei

kommunal församling eller sitter i jury eller Im.skatlningsnäinnd skall ock

vara underkastad ämhelsan.svar enligt *^2, 8 och ö—8 §§; dock må suspen­

sion ej adönia.s, ocli må den som är vald till Icdainot av beslutande statli,^

eller kommunal församling ej enligt 8 § dömas till avsättning i annat M

oil da han begått brott för vilket är stadgat fängelse i Ivä år eller däröver,

För den som," utan att vara underkastad ämbclsansvar, är anställd i all­

man Ijånsl eller fullgör lagshulgad tjänslcplikt sladl ock gälla vad i 3 >

sags.

Vail i 2 och 11

sägs om den som varit ämbetsman äger motsvarande

tilläinuning i fråga om den .som varit underkastad ansvar som sladgas i

andra slvckcl.

- vilken

Om innehavare av befallning vid företag för allmän samfärdsel, vllk®^

enligt Konungens förordnande skall åtnjuta skydd som i 17 kap. 1 § sVj

åsidosätter vad honom åligger till förekoniniamlc av olvcksliändelse, s

galla vad i å och 8 §§ stadgas.

mn^, for vdxccii s traff ur stadgat allenast om den förövas av' aiubets

¬

background image

1962 ' Kr 700

talan skall dock väckas inom två år från

om röstsammanräkning efter val sker sedan

eller,

tiden för sammanräkningen.

^u^it laga kraft, fråil

21 KAP.

Om brott av krigsmän

1 §.

Vägrar eller underlåter krigsman att lyda förman<! hefaiinina

,

håUer han oUllbörligen betaUningens [ullgormuie, och 5r del Ij ippcKi
^ ff H

f"

?

tjänsten, domes for lydmdsbrott till disciplin­

straff eller fängelse i högst ett år.

^

2 §.

Är brott som i 1 g sägs att anse som grovt, skall för groui lydnadsbrott

dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt

skall särskilt bealdas, om befallningen avsett tjänsteåtgärd av större rikt

eller om brottet skett infor samlad trupp eller förövats av flera i samråd.

Var riket i krig och förövades brottet under strid eller elj'est rid tillfälle

j, •;

då brott mot krigslydnaden medför särskild fara, domes till fängelse i högst

tio år eller på livstid.

3 §•

Ådagalägger samling av krigsmän uppsåt att, med förenat våld, sätta sig

upp mot förman, domes för myteri, anstiftare och anförare till fängelse i

högst sex år samt annan deltagare till disciplinstraff eller fängelse i högst

fjTa år.

Hava deltagare i myteri gått till förenat våld å person eller egendom, do-

mes anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år eller på livstid och
annan deltagare till fängelse i högst sex år.

.

Förövas myteri då riket ar i krig ocb sker Jet wider

tillfälle då brott mot krigslydnaden medför särskild fara, domes till fang

i högst tio år eller på livstid.

^

Efterkommer krigsman icke tillsägelse

ordning, med-

man. \nlken tjänstgör

bevakning eller ^

disciplinstraff

delats för denna tjänst, domes for ohorsn

eller fängelse i högst ett år.

. - .

xj..

Är brottet grovt, dömes till fängelse i h g 3^

^

™ at^

förmå underlydande

Missbrukar förman sin J«å'ndjgbet genom

eller underlåta,

till något som det icke ingår i f ""ffnSplm

eller fängelse r högst

dömes för missbruk au förmanskap till discipim

^

^^Dtuamma skall gälla, om

derlydandes förhållande i eller uto

j

förman utan s

goring eller vägrar bonom förmån, |a o
underlydande för fara ti"

^ j högst fyra år.

Är brottet grovt, domes tillf . ^

.^ovar befäl över -nan

Krigsman som, utan

tiU disciplmstraff eller ang

krigsman, dömes for ob ehorig ueja
se i högst ett år.

fänaelsc i högst fyra är.

Ar brottet grovt, domes till

S

* 481—GUHOOO. Svensk förf altnings^am

¬

background image

jSjC

1002 . Sr 700

IjäiislciilOviiiiig cllcr lor an ivinga iionoiii iin oiier hindra honom'?'^

.

..

,

..

if .

1

...I ...1 .1...

l.„ .

.

...

^

^

ior

honnot "krigsman till disciplinstraff eller fängelse i liögst'T\Vår

broilel är ringa, till disciplinstraff eller fängelse i högst sex mänS ?

brottet med hänsyn till att del innehnnt fara for krigslydnaden eller Pl­

att anse som g rorl, skall dömas till fängelse i högst fyra är.

Förövar krigsman, dä rilret är i krig, brott som nu sagts mot förman li

mot vaktpost cllcr annan krigsman som tjänstgör för bevakning eller

Oi'

/T/xT-nr^o fil? föilffnlto i

.7T. ^

8 §.

Krigsman, som iorolampar anmm krigsman i ellcr för hans tjänst, domes

för missfirniche mo! kri(jsnuui till disciplinstraff eller fängelse i liö"sl s es

mänader.

^

t) ti.

Vis.ar lirigsman, i annat fall än förut är sagt, vanvördnad mot förnian

eller mi.ssaktning mot underlydande ellcr brister han eljest i anständigt

uppförande mot krig.sman, och sker det i eller för dennes tjänst, domes for

oskickligt hcleende till disciplinstraff.

uppvigling

ett ar.

r ,fbänsyn till all gärningsmannen sökte förleda till alhar-

iigi brott cllcr eljc.st att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst

i\ ru cir»

Il ^

krig.sman olovligen frän avdelning av krig-snmk-

•n n oliil rf"

' tjänstgöra cllcr vista.s e llcr, om han skall tjänstgöra

tidrymd, imdcr vilken gäro'"S':

känt

""

•tfl 1'ulla sig nndan, ellcr

bildningen ellcr ann i

^"^rinnat medföra väsentligt avbrack

är.

domes till fängelse i böfisl

i kng, domes till fängelse i högst tio är.

mr sA.sfon ^>bnf m,- MT-^7^•7nine^

^ »,

hämnar kri"9mnn rUi-

malitci, cllcr f,,;i,...M?" kimi.'itgflr siistan chef ffir nvdclning

".Jsl

eller tinnes Ii m h"F '

'''""''•"I «PJ>Ott. obol.Srigcn s " 1»

11.11,1 genom torläriiig av .ilkohcJlhilliga drycker cllcr

I&

¬

background image

1962 . Nr 700

1871

iiorlcdcs salt sig ur stånd alt fullaöra tiänsfpn

C- ••

post till disciplinstraff eller fängelse i högst hå'^r

^

övergivande av

För övergivande av post då riket är i krig döm^s till Hi..- r , r.

ningclse i högst yra år ; förövades brottetliitT tr Ltr

W §.

It s.

Är krigsman under tjänsteutövning så påverkad av alkoholhaltiga dryc­

ker eller annat berusmngsmedel, att hans förmåga att fullgöra tjänsten

måste antagas vara nedsatt, dömes för onyWerhef i flansfenlill disciplin­

straff eller fängelse i högst ett år.

15 §.

Krigsman som, inom område eller utrymme som ny ttjas av krigsmakten,

uppträder berusad av alkoholhaltiga drycker, så att det framgår av hans

åtbörder eller tal, domes för fylleri till disciplinstraff.

Till disciplinstraff dömes jämväl, om ruset orsakats av annat än alkohol­

haltiga drycker.

16 §.

Krigsman som, inom område eller utrjmimc som ny ttjas av krigsmakten,

för oljud eller eljest beter sig på sätt som är ägnat att yäclca allman för­

argelse, dömes för förargelseväckande beteende till disciplinstraff.

17 §.

^tissbl•lllia^ krigsman, som ej är imilcrkasiad

ling eller nnderlälenhef sin slällning till tarfang

för det allmänna eller för någon enskild,

fM^t tvä år el

skiU lielagd med straff, för (jänsfemmårllk Ull fängelse . hogsl
ler, om brottet är ringa, till discipbnstran.

18 §.

iinHprkastad ämbetsansvar, av försum-

Äsidosätter krigsman, som ej ar

enligt reglementen,

mcise, oförsländ eller oskmklighct , *

särskilda föreskrifter el-

instruktioner eller andra allmanna

/tärningen utgör tjänstenusshruk

ler tjänstens beskaffenhet, domes, om ej 6^"

till disciphnstraff.

För fcirberedelse eller f

eker'stäVÄ

teri, så ock för försök,

dskapslillslånd

bng

eller

alt avslöja ryninmg

^p'gtsamma skall galla

[^^t, om det full­

en ligt vad i 23 kap. stadgas.

j^gnian, såframt ej brotten

stämpling till våld eller hot

» ringa.

därigenom åsido-

hordils, Iknllo Imva vnrit

^jSnss allenast don som <l ar.„c

För medverkan till tjänstefel

satt tjänsteplikt.

20 §-

^rnccrare. underofficera-

Krigsmän äro enligt denna

SiIS.

sLrktmrlmUan'oSr

dan egenskap äro tjo"? S2»vci av tefS'^fSfnda vid krigsm ak ten eller

Knnnngon mod liänsjm WI

„„der den tid de

förhållanden så forordnar, ne ^

fullgöra

i

förhnndil sig att såsom

I >:

i

I

'

I

1 .

¬

background image

j[S72

1ÖC2 • I^r 700

(-ensleap äm tjäjisiiröringssh^-jdi-i,. Onj n-nmn

ej er l)ei?raiisa(I tilJ kortare fid än fvä'inänador ^

ierff„,

r]n-sskyJ(lj«. Xännnre Lestännnclscr om vad

icÄ^^v

incddoI;js av Koniinqen.

^vses med w

Kl

vit;i UlKCn

roriiulkuide till denne.

9 T ^

'

tJoji pcu\sonnI som tivsf^'s ! on ^

*

officerare ocli annat liefäl av län",! fnrir ' P''"'

officerare ,i„i

Vad i 20 kai) 14 r

•?*

KAP.

Krigsartikiar

-

i lerk-,

' «•

I. hiiX'

' •^•

Jiiodlddicr

riket eXr ^fXltd^^^?"'

o. fXXcr, förd'"

V>i leder dem liJ] myteri, trolöshet el ei

ret rilJr'^?oKföX""'^-

^"^"'Ssmatcriel, fabrik, fct-

k'cnom o saX'X

derstud ^riler^" '^'rskuffai- kri"s%tk^'X' ^'ysströstnn bland aliniänheten,

^'e^är

,

"

• tjunstbarbctcr, förnödenheter eiler w

dylik fön,m,n.f. ... .

¬

background image

1962 . Nr 700

1873

3 §

Krigsman som, då riket är i krig

avp. fn

^

lijtt ö verlämnar sig åt denne, dömes för öpcriÖD^rfp m l?

pä viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller vklixttiå föngelse

Detsamma skall gälla, om svensk medborgare, då ril^et är i kr5. n-

pcn mot riket och gärningen ej är att anse som landsföSädei

4 §.

Krigsinan som,

rhpt är 1 k rig, obehörigen avsänder meddelande tUI

eller eljest tiadcr i förbindelse med någon, som tUlhÖr fiendens krigsmakt

eller vistas pa iiendcns område, domes för samröre med fienden ti ll disci­

plinstraff eller fängelse i högst två år.

5 §.

Därest, då riket är i krig, krigsman imder strid eller eljest \äd tillfälle

(la brott mot krigslydnaden medför särskild fara råder krigsmän att giva

sig åt fienden eller annorledes i krigsmäns närvaro obehörigen företager

något som är ägnat att framkalla trolöshet eller modlöshet, dömes för un-

dcrgrävande av siridsin7;an till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio

år, eller på livstid. Var faran ringa, dömes till fängelse i högst sex å r.

6 §.

Krigsman som, da riket är i krig, bland krigsmän sprider falskt rykte

eller annat osant påslående, ägnat att framkalla trolöshet eller mo^oshet

dömes för försvarsskadlig ryktesspridning till disciplinstraff eller fängelse
i högst två år.

^

Hålla krigsmän, imder beredskapstihstånd

hörigen sammankomst rörande ämne gf

cllcr rynming lätt kan

sammankamst tUI disci-

(ias hos krigsmannen, domes

„ jjuagit pä tillskyndan eller

l;;é"lmIi'mdaÄVsXS

Underlåter krigsman, under

''Itonom

""""k'fta

uppsåtligen eller av oaktsamhet att i

^ stridbart^ skick, anskaffa

svarsanslalt i stridsberedskap, bn g-

dömes för försumma

förnödenheter eller eljest

.Snaenom

av krigsförberedelse till fängelse

g

^ hänsyn till att

g

' ohrott

som nu sat,Lt>

^

grovt, sKaii

I

^ . r

I

'Ärli^iså^Sy^Ä^

framgfmgcn Ä krigsföretag satty fara

tio år, eller på livstid

dömas till fängelse på .uss tid, lagst y

^

Därest, då riket är i f jf-gtftflgäugHga^

ning av krigsmakten, utan

^,j^ta^ts elle . ^tgnel eller an-

nvttjals, föreskrivna forstorels^ stridsställnmgr kngfma

stånd utförts, till

krigföringen eller

lgg3t sex

nat som har avsevärd^ helN

daaiingcv^ tiH fauo

delning åt fienden, Monies

och hdgst tio år, eller på hvst.d. ^

ÄÄati

Underlåter krigsman, då

till

HlHängelse i högst sex

under eller i anslutning b" fJ^rfrfrfs/Örsnmhäk^

främja Icrigföringen, do

ar.

¬

background image

1874

1962 . Xr 700

Är ii ppsatligeii bcgani^ct Orolt som Jiii saj^ts ined hänsvn fin

fraiii-angen av kri^sfOrcta- satts i fara eller att aärnhi-R, .1,, ^

ansvarsfull slalliim- eller oek eljest att anse soin -rovt IT

'»nelt-T

fängelse j«a vjss tul. lägst fyra och högst tio är, eller pä livstil

eiJer, oin lian ar krigsman, till dlsciplinstrnff. För folkrältshrnri T- '

val (len som i annat fall än vid krigföring åsidosätter vnr

tagas enligt sädana avtal eller grundsatser angäende skvfid för S T"

och skcppshriUna vid stridskrafter i fält elleTtd] sjöss krJ^^r

viljicrsoner llndor Icrigslicl olter eljest angäende ocLpitlon odw!"'

orsakar skada a person, kroppsligt cllcr siälslirtf

n

skada eller olägenliet soin ej är nTga.*^

^

lidande eller ock atuum

. ••^i'1'rottet grovt, skall dömas till fängelse pä viss lid lä^^f hv".

i

i

ar-, eller pa hvslid. Vid bedömande hnruvida brntfp

V

beaktas, om det förövats genom ett stort ontnt i Ti TTi-

därigenom eljest mån-a mSs! or TörT.tc ?, ^-^I^dda handlingar eller o m

egendoms för! 11 st uppkommit,

'

^

skadats eller omfatlandi'

ler överlöpande tid Heiulen'^dd^

laiulsförräderi, landssvek el-

Säsom stämphng skalT ä^én T

^ 2 3 kap. sta.l.^as,

alt förbereda, möjliTröra eller nnriTirif'^

förbindelse med fienden för

övas. För förberedolsTpllpr ct.i

att brott som nu sagts niä för-

pation eller andra fientlir/helpT^i!""^^

da riket botas av krig, ocku-

uthrutit.

^

' domes till ansvar ändå att fientlighetcr icke

till fienden, dome's'andssvek eller överlöjiaiKlc

sådant ansvar döims

enligt vad i 23 kap. sägs; oeh skall iNl

-^•ar a färcle.

'

^

insett men bort inse alt brottet

13 §.

aibaga alt gärningen enlnh H-iVT

som därvid icke saknat anledning

straff än för garntn^'en är I

tilläten, mä dömas till Hndrlgnre

rande, skall ej dömas til] ansvm'T

'^aiisländighoterna synnerligen inild-

^'SroSro-TESEOTjjzrs

¬

background image

.-•I

23 KAP.

Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan

^

f fltt

detta kommit till

Har någon pähörjat uHorandet^m.^

föiSmbrSVSy

älst få

"tillfälliga omstandig-

lets fullbordan eller sadan a

fullbordat brott

heter varit utesluten.

, - ^ fni vad som ga ner

brottet

Straff för försök hestammesJiog^

for det fniJöar

och må cj sättas under fang^ •

är fängelse i två är eller dar

' 2 §• _ .

.

dier mottager

med uppsåt att utföra ellerjram^^^^^

^-

llp.r annat såsom fp f - förvarar, förta « faigkningsverk-

Dcn som, ined uppsai

penningar eller annat sås

^otiag

skaffarT förfärdigar, lamnar. "lott^,

nan dylik befattning

fi";

tyg eller annat sådant hj P

1962 . Nr 700

1875

,

vid avdelning av krigsmakten, som ar i fålt Pii^r f?- . -

t ' '

förhållanden, skall ock anses såsom kriasmnn

^J^^tgor under liknande

Beträffande krigsfånge, krigsdeltagare som intpm«voi

, .

ket riket är neutralt och utländsk man som vistS San^Tf

interncrade krigsdeltagare för att utöva sjukvård eUeranfe^l"l^i

tillämpliga delar galla vad för krigsman är stadgat.

^

^

15 §.

Därest, då riket ar 1 kng gärning som avses i 21 kap. eller i detta Impitel

förövas mot stat, vilken ar förbunden med riket, mot sådan stats krigsmakt

eller mot någon som tillhör denna, skall vad som ä r stadgat om enähan da

garnmg mot riket, dess krigsmakt eller krigsman aga motsvarande tillämp­

ning.

16 §.

I den män det med hänsyn till krigsfara, vari riket befinner sig, eller

andra av krig föranledda utomordentliga förhållanden finnes påkallat, äger

Konungen förordna, att vad i 19och 21 kap. samt i detta kapitel stadgas för

det fall att riket är i krig skall i tillämpliga delar gälla jämväl beträffa nde

brott som förövas under annan lid.

Om riket skulle komma att vara helt eller dehis ockuperat av främman­

de makt utan att militärt motstånd förekommer, skall likaledes beträffan­

de brott som förövas under sådan tid i tillämpliga delar gälla vad i de nämn­

da kapitlen finnes stadgat för det fall att riket är i krig. Därvid skall vad

som sägs om rikets forsvar äga tillämpning å motständsverksamheteu och

vad som sägs om fienden äga tillämpning ä ockupationsmakten.

Med fiende likställes i detta kapitll främmande

är i krig, om fara är att lerig med den makten an pp

Om intriide och upphörande av bemdLpsliUstod atadgas särrWU.

e - - . rou^uiämnas dödsstraff. Därom stadgas i

När riket är i krig, må i vassa fall tillämpas QOUS

särskild lag.

¬

background image

1902 • Nr 700

IS'O
d^Toux dömas för förberedelse fill brottcL, om han ej är förfallen ti]]

för fullbordat brott eller forsoTv.

ar

I fnll som särskilt angivas domes ock for stamplmg tiil brott. Med s län,«

]ing försfäs. ait någon i samråd med annan hcslntar garningen, sä o cki;

nåmm söker an stiffa annan eller åtager eller erbjuder sig att utföra den

'straff för förberedelse eller stårapling bestämmes under den högsta

må s ättas under den lägsta gräns som gäller for fullbordat brott; ej må dö

mas till högre straff än fängelse i tva ar, med innidre fängelse i åtta år el er

däröver kan följa å det fullbordade brottet. Var taran för brottets fullhor.

dan ringa, skall ej dömas till ansvar,

3 §.

Ansvar för försök, förberedelse eller stämpling till brott skall ej ådömas

den som frivilligt, genom att avbrj'ta gärningens utförande eller annorlcdes,

föranlett att brottet ej fullbordats. Ändå att brottet fullbordats må den som

tagit olovlig befattning med hjälpmedel ej pä den grund dömas till ansvar,

om han frivilligt förebyggt den brottsliga användningen av hjälpmedlet,

4 §.

Ansvar som i d enna balk är stadgal för viss gärning skall åclömas ej b lott

den som utfört gärningen utan jämväl annan som främjat denna med rä å

eller dåd. Den som ej är att anse såsom gärningsman domes, om han fo r-

mått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och eljest för medhjälp

därtill.

Envar medverkande bedömcs efter det uppsåt eller den oaktsamhet som

ligger honom till last. Ansvar som är stadgat för gärning av syssloman, gäh

denär eller annan i särskild ställning skall oclv drabba den som jämte ho­

nom medverk at till gärningen.

Vad i denna paragraf sägs skall ej gälla, om annat följer av vad för s är­

skilda fall är stadgat.

5 §.

Har någon förmälts att medverka till brott genom tvång, svek eller miss­

bruk av hans ungdom, oförslånd eller beroende ställning eller ock meuvcr-

kal allenast i mi ndre mån, må straffet för honom sättas under vad för b rot­

tet eljest är stadgat; i ringa fall slcall e j dömas till ansvar. Detsamma sKaii

gälla, då fråga är att unsvar som är stadgat för någon i särskild stallni h

skall ädömas annan medverkande.

LJi

* L VU ur. i ne lull då det är särskilt loresjutvc:.. ...

1 mderlalenhet alt avslöja brott ansvar enligt vad, nu sagts ädömas j-

Om

brottet var å färde.

, ..u än

föm o .K ^

uppfostrare eller förmyndare, i uuuat taii

rS

f

att från brott hindra den som star

nånnasm 11 1

ske utan fara för dem

^Lt

hindra brottM "

till myndighet, dömcs för undcrlåtcnh

den Gärning

avslöja eller hindra brott dömas, m^d ^

u garmng som var a fdrde sa fortskridit att straff kan följa dara.

15.=

¬

background image

1962 . Nr 700

1877

7 §.

/ g.

Ansvar som i denna balk är stadgat för det fnii

>.

bereder sig vinning eller tillägnar sig något skall iäi^väl

avsiktligen bereder annan .dnning eller tUlägnrUZ något

'

24 KAP.

Om nödvärn och annan noöhandling

1 §.

Gärning som någon begår i nödvärn skall icke medföra ansvar.

I nödvärn handlar den som söker

avvärja ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller

egendom,

betvinga den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar

att egendom ålertages på bar gärning,

hindra någon att olovligen intränga i mm, hus, gård eller fartyg, eller

från rum, hus, gård eller fartyg avlägsna någon, som inträngt olovligen

eller, om det är bostad, eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna,

allt såvitt ej handlingen med hänsyn till angreppels beskaffenhet och det

angripnas betydelse är uppenbart oförsvarlig.

Om polisman, som skall verkställa tjänsteåtgärd,

med våld eller hot om våld, må han for åtgärdens

våld som med hänsyn till omständigheterna kan

^ " erson

ma gäller sådan vaktpost eller

under civilförsvarsberedskap, som fullgör polisuppgiit

vj

g

bevakning eller för att

hållen eller eljest berövad fri-

Rymmer fånge eller den som

till motvärn eller gor

heten eller sätter han sig med våld

^

uppsikt han slår, då den-

han på annat sätt motstånd mot "-^8

,

j^nmingens hindrande eller

ordningenj

åtgärden, må jämväl brukas v^d en i

gälla dSresl, i fall som avses, delta slye

nämnts.

r j.§tt att bruka våld, äger

Har någon enligt denna para^^f ratt

mer honom Ml hjälp samma r • ^ ^

, Vid myteri eller

»Äa K»"

lydnaden medför aajs " d fare-^g^igt for att UPP«"

ohörsamhet bruka det val

_

motsvarande

o™-

. ,kall v ad i 2 §

®

1 fall som nu avses skall vau

tillämpning.

jetta kapitel är -»ek

'orsak.

Den som 1 annat f»" »f ^^rfefuU

»f? SSm"

för liv eller hälsa,

„ fö från ansv^, annan och omstand g

handlar i nöd, skall ock vara jn

annan

farans beskaffenhet, den s^aa

i övrigt måste anses fors

„iinQ i962,Sr700

!

\

\'

ii ;•

l.t • .

.tt-

¬

background image

1878

1962 . ^7r 700

Har nii^on i fnll som avses i 1— 4 §§ gjort större viild ellnr

än i varje fall är medgivet, skal? han )ik%'äl ej dömas til]

SKJ

on^tändiglicterna voro sädana att han svårligen ktmdc bosinnr®'"'

Fjnncs gärningen brottslig, ma dömas till lindrigare strlrf •

eljest är stadgat.

"

^

O §.

Gärning som nägon begått på ijefaihilng av den imrler

i ^

star skall ej medföra ansvar för honom, om han med hänsvn tm 7. H

hållandets art, gärningens heskaffenhel och oiristäncli-^hete^,. • Wadsföt.

att efterkomma befallningen.

^'"^"'shcterna i övrigt kade

9' K E D J E A V D E L N IN G E N

Om påföljderna

25 KAP.

Oin böter ni. ni,

1 §

Böter ädömas i dagsböter.

skola b%or°l)estftmmas"e7ler'7frtKn

feml'undra Itronor el et

M5n,as de dock^denl" ,^'pSSga^

(normerade böfer),

2 ^

Bagsbol f aä^älks \^^peiiV?r^^

n]"}!"!^''

högst ellhundratjugo.

femhundra kronor efter vn l

belopp från och med två till och med

takides inkomst förnm. 'n i 7"

^"cd liänsyn till dentil!-

liällanden i 5vri''^l lir

°®h ekonomiska för­

del- Ar brottet nnga, må dagsboteiis belopp därefter jämkas.

Mins,a bötosparöljd är lio kronor, ornaj annat är stadga,.

"a följa å vart odi

straff för flera brott, om böte r kun-

Gemensamt straff i iV i

b^tcr eller böter Joni ^^ke'må h5^,-SasTm^

stadgats normerade

stad^drför

ådömas i dagsliöler, om så-

^asom geinensaint et rr - '

Jihio ocli böter omedelbart

^^^^ömas till ett antal av etthundra-

iindPt- '?^

av brotten

belopp av ettusen hronor.

"nderskridas.

Madgat visst lägsta bötesstraff, må det straffet ej

h\>|er skola tillfaik i-,.^ ,

"^'Sot ^v'brol\'cn'hc?"el1er''d"^

^'ler delvis tillfalla annan än kronan eller anvands^

¬

background image

1962 - Kr 700

1879

för särskilt 'ändamål, skall efter omslåndirthetprn'.

^

skola fördelas.

'tnai^heterna forordnas huru böterna

7 §.

Om indrivning av böter är särskilt stadgat.

Böter som ej gäldas skola, om ej annat är fSreskrivpf ^!\r^o•nA^ .-n r-

eisc i lägst tio och högst nittio dagar i enlighet med V ad d ätomlr Sm

stadgat.

8 §.

Beträffande vite som blivit någon i särskilt fall förelagt genom beslut av

domstol eller annan myndighet skola 6 g första slyckel ocli 7 § äga motsva­

rande tillämpning. I fråga om annat vite skall tillämpas vad i detta kapitel

är stadgat om böter.

26 KAP.

Om fängels e

1 §.

Fängelse ådömes enligt vad för brottet är stadgat på viss tid, ej över tio

år, eller på livstid. Fängelse på viss tid må ej understiga en månad.

Om fängelse såsom förvandlingsstraff för böter är särskilt stadgat.

Fängelse må användas såsom gemensamt straff för flera brott, om fängelse

FäÄe pl^visftirnl^

över det svåraste av de högsta s traff som

lamna^'folja å brotten men må ej överskrida

översliga de högsta straffen sammanlagda med var

anses svara mot det fängelse som

Ej må det svåraste av de lägsta straffen underskridas.

Har någon dömts till påföljd

dliS vmnnit

belagt med fängelse och begär

fängelse i högst sex månader,

brott som avses i balkan och ar bek ^

nya brottet

må för återfallet dömas tiU

månader

högst två år, må for

fÄefSå; É

ii. .ajgas im,-.

Ej må broll, som någon

e I "

^ böicr eller d.sc.plm-

för förliöjning som i törsta styekcl sags, ej
Straff.

..,nnnvi verka n som svensk.

Utländsk dom må tillmätas samnu

^

rn f-infehe, med m indre syn-

.

tri^i e i dömas tiU mnoei.c,

Den som är under aderton a

Huaoett år allenast

nerliga skäl äro därtill-

^aderton men cj j » - laglydnad

Fängelse må ädömas

i

när frihetsberovandc ar

^^are än annan P^ A ^ begått innan han

eller fängelse eljest tinnes amp.b»^»

jem någon

Fängelse på livstid må cj -

fidlt aderton är.

5 §.

.-iij^het av straffet intagas i

för vcrIvstallJgiiv(

Den som dömts till

stadgat,

fångvärdsanstalt. Härom ar särs

¬

background image

ISSO

• Nr 700

c:;

I

-

D£?n som unclcrt^är fängelse på viss tid, ei under sev nl.^T^ i

korligl frigivns när Inm avtjännt fem sjättedelar nv liden 'fnbHa^

korlig frjgivning).

^o^igalorisk vi!].

8 §.

^

O •

^'c^kstä]Ias samtidigt flera fängelsestraff «:knll T-U? t-:TT"

7 ?. ? Iiänsyn tagas lilf den sammånlagda fänncisctidcn Som''ff* ®

liärvid iiveii rervandliiigsslraff för böl?r

Som fangehe anw

/~\ « W W.

^ m ^

m.^1 _

I

1*^

aa

;.n

och mö frigivning ej ste

fångvärdsnnsfalten.

fngivning meddelas av styres

(lon tid som

fastställas en prövotid motsvarande

Md frigiv ningen återstår av straffet, dock minst ett år.

Övervakningen liatull-trn.

-.

^^'^aamnden. '

'

"^^^'akningsnämnd. övervakare förordnas

ninssnämndcn!^\k^irf>f^v^^^^^^

annan än skyddskonsuicnt hos övervak-

salenl,

amgen stå under överinseende av sådan kon-

Öen frigivne skall ivin *•

^8 §.

>oUansjjj|jjj|j^^^ på kallelse

^ladcrrättad orn sin hostad

'snmgar apprättliåUaVörbiml!?/''^'^

honom och i övrigt enligt ba -

'^'inueise med honom.

¬

background image

m2.Nrvoo

I'Sns Brniåga slår alHullg^ra'tona"skyM^a"

15 §.

När det prövas lämpligt för att främja den frieivnec

hället. skola särskilda föreskrifter, gällande under^viss tid d ier

Uar^

meddelas rörande vad han har att iakttaga under prövotiden Xan S'

,l;rift må avse_ viste seort eller bostad, användande av fritid, förfoglnd;

över arbetsförtjänst eller andra tillgångar, allt under viss tid, högst ett år

ät gången, utbildning, arbetsanställning eller förbud att använda alkohol-

halliga drycker. Annan liknande föreskrift må ock meddelas.

Om det finnes erforderligt, må föreskrivas att den frighme skall i eller

utom sjukhus eller annan dylik inrättning underkasta sig läkarvård, nyk-

terlietsvård eller annan vård eller behandling.

Har den frigirae förpliktats ersätta genom brottet uppkommen skada,

niå meddelas föreskrifter rörande tid och sätt för skadest^ds skyldighet ens

ii !

fullgörande.

16 §.

Föreskrift enligt 15 § meddelas av övervakningsnämnden.

Om den frigivnes utveckling och. personliga förhållanden i öwigt föran­

leda därtill, må övervaknings nämnden ändra meddelad föreskrift, så ock

meddela ny föreskrift.

17 §.

övervakaren må meddela anvisningar i fråga om

skrift enligt Ifi §, så ock medgiva tillfällig lättnad ocl> vidt aga omedelbart

erforderlig jämkning.

^

Iakttager den frigivne icke vad som

äger

ler enligt föreskrift

om öven-akning eller meddela

over\'akningsnamnden, utom att

föreskrift enligt 15

efter omständigheterna

1. besluta att varning

meldel^

frigivningen be-

2. förlänga prövotiden med högst ett ar mo

stämda tiden.

iakttaga meddelad f öreskrift.

3. förelägga honom vid vite att

h

Kan det antagas att villkorligt

8^^^^

m R

meddelas även efter pm-

Beslut om åtgärd som avses i

volidens utgång, därest f^igfreTutan att prövohden torlaages

innan. Efte? pr6votidens_utgång

18 §, beslutas annan åtgärd som dar

^

om fdrverkande av .Hkor^

der, när den som dömts till fangets
i 34 kap.

12 §.

^.amven frihet förverkad

uppkommer fr åga om att f o.«n

SamttmÄhXa

på lämpligt sätt omhändertagas

i i»
!i::

• ^

¬

background image

Ik..

^^330

19(5:^ •

'00

Den soin suiiiiula omljunderlngcs ina ej kvarluxllas längre än o»

Om svnncrJiga skäl äro därtill, mä dock genom nytt Imslut foror

han skall kvarltällns yUmligare liögst en vecka. Efter prövotidens ,r?

inä den onduinderlagne ej kvarhällas.

2:1 g.

Förklaras villkorligt medgiven frihet förverkad, skall med avseende å r

gan om nv villkorlig frigivning utcrslodon av straffet anses såsom nli

straff. Doines icke den frigivne samtidigt till fängelse pä viss lid, niå d n t

faknllativ villkorlig frigmiing äga rum ända alt tid som i 6 g'sacs ii

gått till ända.

24 §.

Kan villkorligt medgiven frihet ej längre förklaras förverkad, skall skai

fet an ses vara till fullo verkställt vid prövotidens utgång.

27 KAP.

Om villkorlig dom

1 §.

Villkorlig dom må meddelas för brott vara kan följa fängelse, 0111 del

med l iänsyn främst till den tilltalades karaktär och personliga förhullantlen

i övrigt finnes grundad anledning antaga att övervakning eller annan m cni

ingripande åtgärd ej erfordras för att avhålla honom från vidare brottslig­

het.

Villkorlig dom må ej meddelas, om pu grund av hrottols svårhet el er

eljest hinder möter av hånsyn till allmän laglydnad. I fråga om brott a v

krigr-

^

^

, o-1 ,

, .

ulan

cLv

Lill ajjiijaxi luyjyuxiau^ i

uii4

m

-rrjgsman ma villkorlig dom ej brukas, med mindre del finnes kunna ske

nian fara för krigslydnaden och ordningen inom krigsmalden.

2

Om det för den. til ltalades tillrätluförandc eller av hänsvn till allmän ku-

lydnad finnes påkallat, må jämte villkorlig dom dömas till dagsböter, kÖ«si

ctlhnndratjugo, vare .sig bö ter äro stadgade för brottet eller ej.

Den som erliuller villkorlig dom skall vara underkastad cn jrrövotid a v

tv a ar.

Pröyoliden räknas från den dag rättens avgörande i vad angår

ki"

brottet genom nojdförklaring eller eljest vinner laga Irraft mot den domde.

xcuio

skall under prövotiden föra ett ordcnlligl och laglydigt k"

verac, imdvika skadligt sällskap samt efter fönnäga söka försörja mg-

Förest.rUf

V Fy.

"cn .salt som angivas 1 domen.

den dömde 'indr-,?^

^

ntyckel må, efter ansökan av åklaga

'niöe, andras eller upphävas, när skäl äro därtill.

bga donmn

do'n

honom till följd av

fl

¬

background image

1962 . Kr 700

1883

!

1. besluta att varnnig skall meddelas den dömu^

^^J.^u„dnnr5ja den villkorliga domen ooh beetämma annan pälöljd för

Efter prövolidens utgäng må ilgärd som sägs i första stvrl-rf t „.n o •

hcslutas, med mindre prövoliden förlänges

stycket 1 och 2 e j

Undanröjes den ^Ilkorliga domen, skall rid påföljdens bestämmande

skälig hansyn tagas lill bolcr som jämlikt 2 § ä dömts jämte den SSga

domen

7 §.

ö '

Om undanröjande av %111korlig dom och om vissa andra åtgärder, när

den dömde finnes hava begått annat brott, stadgas i 34 kap.

28 KAP.

Om skyd dstUlsyn

1 § •

Skydds tillsyn må ådömas för brott varå kan följa fängelse, såframt del

prövas erforderligt att den tilltalade ställes under övervakning och mera i n­

gripande påföljd än skyddstills3'ii ej finnes påkallad,

, - i

Den som är under aderton år må ej dömas till skyddstillsji], med mindre

denna påföljd finnes lämpligare än vård enli^ bwna\;^dslagen.

Är det lindrigaste straff som är stadgat for brottet fä?Sche ' |

' Lrto,

däröver, må dömas till skyddsllllsya allenast om synnerliga skal arc darlill.

Om det för den tilltalades '»WttaBLde eller av ^

Ivdnad finnes påkallat, må jämte ^'iy/''5,''l'//\?Xfener ?

etlhrindraljugo, vare sig böter äro stadgade for brottet eller ej.

Har den tilltalade fyllt aderton är,

.'•'^''|"^en^Srdna auT^dds-

derligt för lians lOlrättaförande eller eljest, i behandling skall, enli^ vad

tillsimen skall ingå behandlin^g i anstalt Så^an ben

därom bestämmes under

g- i övTigt särs kilt stadgat

högst två månader. Om l^el^andlmgen ar ^

Har den dömde ej

j verkställighet utan hinder av att

som 1 första stycket sags skall

ä skyddstillsjm icke vunnit lags.

SkyddstillsjTi

Snfavgörande i

den dlimL.

Prövotiden räknas från den o

känner laga kr

räknas provo­

brottet genom nöjdförklaring eller eljesi

raknas p

Har rätten meddelat heslut som i

s

liden från dagen för domen.

^

^ rvakning.

Under prövotiden skali

erforderl^^^^^

därtill.

Finnes övervakning i<=ke lan ge^v^^^

av over-

upphörande. Så länge provo

geslut som

ånyo ställas under övervakning.
vakningsnämnd.

i'.'.

¬

background image

1902 • Nr 700

a g.

Vad i 20 kap. 12 -17 §§ stadigas .skall äga motsvarande tillämnn; L

fällde don som dömts till skyddstills^ai. övervakare må ock förn

färcskrirt enligt 20 kap. I.o § meddelas av rätten vid å domän de

tilisvn.

%%

Iakttager den domde icke vad som åligger honom till följd av d

skvddstiH.syn, äger övervakningsnämnden, utom att förordna nm

ning eller meddela föreskrift enligt 20 kap. 15 g, efter omstäiuUof.pfpJ^'^'®''"

1. besluta att varning .skall meddelas den dömde,

®

2. förlänga prövotiden till högst fem år,

0. förelägga honom vid vite att iakttaga meddelad föreskrift

.åtgärd som av.se.s i denna paragraf må ej av övcrvakningsnämnden W

tas efter jirövotidcns utgång.

S §.

Har den dömde åsidosatt sina åligganden och kan det antaf^as att k i

leke skall låta sig rätta genom åtgärd som övcrvakningsnämnden agerad

taga, skall nämnden hos åklagare göra framställning att vad domstol föres

talan om undanröjande av skyddstilisynen eller om iiehandling varom sfac".

gas 1 . 1 g.

o

Talan .som nu sagt.s skall anliängiggöras före prövotidens utgång.

VrV-7

^'V^mbunsyn samt iii[ Döter som enligt 2 § ådömts jam

fängelse ådömas r)å kortare "tid än för Irrottet

^ 1- et 1.J ^ Ll i «

föreligga all undanröja skvddstillsvnen,niåril-

år för^ m-, f/'

^

^

om den dömde^yJlt aderton

Wd'iTh< h'^ m-

^

undergå behandling enligt 3 g. Föres talan o m

eller åtaäiö^c;

? siällcl beslutas imdanrijjande av skyddstillsjw"

b

Ikt ; ; j, b eslutas annan åtgärd som där avses.

dönulc

•^^l<yddsti]|syn och om vissa andra åtgärder, närdti''

hnnes h.na begått annat brott, stadgas i 31 kan.

<Jaii på vidare förordnande

lämpligt sätt oinliandertat,^

kvuiierhga .sk!d"fro^.pÄ^^^^^

ej kvarliållas längre än en

^Juall kvarbållas vttedhmro m-

ntWg

den omhändert[u»no oi f

i

vecka. Kfter prövotidens uV

huo OJ Kvarhailas.

¬

background image

1962. N. 700

29 KA P.

Om ungdomsfängelse

1 §•

llngdoinsfängclse må för brott varå kan följa fängelse ådömas den som

fvlll ndorton men ej tjugoett ar, såframt med hänsyn till ha ns personliga ut­

veckling, ^'andel och levnadsomständigheter i övrigt sådan fostran och ut-

kiidiiing som avses med ungdomsfängelse prövas lämplig.

Den soin ej fyllt åder ton år eller som fyllt tjugoett men e j tjugotre år må

dömas till ungdomsfängelse, ora sådan påföljd finnes uppenbart lämpligare

än annan påföljd.

Rätten äger förord na att dom å ungdomsfängelse skall gå i verkställighet

nian Ii in der av alt den ej vunnit laga kraft.

Bejiaiidlingcn av den som dömts till ungdomsfängelse ager rum i och

uloin anstalt'" och må pågå i högst fem å r, varav högst tre år i anstalt.

. ^

Rpli incllin^eii skall taga sin början i anstalt.

.. ,.,j i -i

Anstaltsviu-den skall försiggå i ungdomsanstalt eller, om särskilda skal

äro diirtill, i annan fångvårdsanstalt.

Om vården i anstalt är särsldlt stadgat.

Ikslut om övergäng till vård uloro

nämnden, som doclc ager

närmare bestämma dag

samlietsområde an.stalten hof)

dömde hör överföras till v

Finner övervaknlngsnamnden

^

övervaknrngsnanmdcn med

anstalt eller gör l^an flv ansökan

eget yttrande hänskjuta tragan tiit ung

,.|, ,|,aU drn dörade slä imdvr överv-ikning.

Lhider vården utom anstalt -

^ ^

12—17 §§

I fråga om vården

äga motsvarande liP^nipmn-,.

_^^^j^^sfängelseiiamn

enligt 2G ka p, 15 § meddelas

m ^

-£_11

«

T

lartliffl

anstalt.

8 §-

, ,,m äli <'fier honom enligt

Ungor den

"f

^

, bålk eller enligt t"fni"" "t

.

ska I

'

. öntÄ;S?iS^tr«3S«real:rit..

Så o ck föiclaggsa honom

tHflcra vad som åligger

• rda, ntom anstaVt^dst.-''^ena.a,.av.rd

\'isar den som vard^

iippfo^«"°

honom eller finnes pa o

miina

760

Tal

denna

därav,

kap. 15 §

, I
ii

¬

background image

jo^f,

19G2 • Xr 700

•u- fiiicillacf Un- all fnrelix-i^a alt haii )>Ci4ar Lrotl, ma iniadom.f-

ufhiititira lorordiia all han skall aterintai^as i aii.stniL

Dan al rr itila-iio skall, när svflel nicd l)chancllin^Hm iiäst vinin>s där"

niiui avarfäras till värd iilniii anstalt.

10 t;.

Oin älarinia-nhi^ 1 an stalt (K'ii oni ^•issa andra atgarder, när (fp„

fimtes ha\a lu-j^ätl a nnat Iirolt, sta(!L;as i ;i4 kaj).

11 i;.

fpjtlsoniincr

oiu att ätri inla.i^a den duindc i an.slall elk-r att v" k

a!f;:"trd som aN srs i 8

må dvervaknini^snännulcii cllnr ungdoiusfän^ P

nämmirn, satVainL miisländi:;]mierna föranleda därtill, förordna alt h

skall )iä Jäiniilif^t sätt omhändertai^as i avJddati på vidare förordnande

Den som sainmla oinliämlei la-es ma ej kvarhållas längre än'en veck

Ojn s ynnerliga skäl iiro därtill, nia dock genom nytt beslut förordnas att hs

skal! kvarliallas yllerngnre högst en ^eeka. H] må don omhändertagne kva"

hällas etter det den ailönuia påföljden ujiphurl.

12

Krfordras ieke läiigie alt den som vårdas nloni tuisLalt slår under övervak­

ning, sladi ungdoiiisrängelscnämnden förordna att den ådönida ])åföljdeD

skall uiijiliöia. .Sadaiil förordnande må dock icke, mod mindre särskilda skäl

äru (tärt i 11. meddelas förrän värdim ni om anstalt jiågatt under en samman-

iäiingande tid av tvä år.

aleddelas ej föroidnaiuie som i första st vek et sägs, ipijihör påföljden vid

nlgaiigi-ii a\' den lid som hehandliiigen liingst må }>ågå.

:U] Is AP.

öm fiiterneriii"

Inlernering ma adömas. om å hroltet eller, när flera brott förövats, ä n ä-

got av (kmi k an tojja fängelse i tvä år eller däröver samt med hänsvn till den

n talades lirnitsligket, sinncsheskaffenliet, vande! ocli lovnadsöm.sländig-

nelei 1 övri gt ett långvarigt frihetsherövandc utan låi förhand bestämd iJ .ii

hänrsida''' ^

'öreliygga fortsatt allvarlig hrolt.slighet frä»

i)

<L>

anlmlli''o(lömls"lhi inlernering äger nim i och idoffl

^'dslall ocii skall taga sin i,krjan i anstalt.

licrodi'mnridn^

lällciVmed Iiänsvn till hroltels

Miiu äm iGft'l'l'l'"'! J;'"'"

i inUTncriniis.-insliill ollor, iim säl*®

^

• L

2^

¬

background image

1 •.

i I- ^

1962 . Nr (00

- j S

1887

;

6 S

]5csliil om övergång Ull vård utom anslalt meddM^c . • ,

-

' I v

den, som dock äger uppdraga ål den övervakningsnämnd

f""-

i !!

Ijelsoniräde anstalten hör, att nänuare bestämma dac för

verksam-

; ^

Före utgången av minsta tiden oeh d ärefte^minst var liÄ

r n

,-,vc.;v„kningsn5n.ndon ],röva frägan om övergång till vårfulonrnnslal

! j

Fnincr ovcryakn,ngs,_>a,nncle_n a ll den dömde bör överföras till S

Horn

I':

anslal eller gor han sjalv ansökan därom, skall övervakningsnämnden med

' ft

cirel y ttrande hanskjuta fragan till interneringsnämndens provning

. • I

'

Bcfinnes att den dömde är i varaktigt heliov a vvård å sinncssjulduis, inä

interneringsnrminden efter utgången av minsta tiden förordna om interne­

ringens ujiphörande för hans intagning å sådant sjiildnis.

8 §.

Vård i anstalt må icke utan medgivande av domstol pågå under längre

tid utöver minsta liden än sammanlagt tre år eller, om minsta tiden är tre

år eller däröver, sammanlagt fem år.

Medgivande som avses i första stycket skall länmas, om del finnes på­

kallat för att förebygga fortsatt allvarlig brottslighet från den dömdes sida.

Medgivandet skall avse förlängning med tre år; genom nytt medgivande kan

tiden förlängas med tre år varje gång.

.

Talan om förlängning föres av riksåklagaren efter framstallnm^ m m c -

neringsnämnden. Föres sådan talan, må den domce laarhallas i an.l.lt

avl)i(lan på alt lagakraftägande beslut av ratten föreligger.

Under vården utom anstalt skall deLömde slå under övervakning.

anstalt.

IIR

il •

v',rl som åtiager Imnom tmipt

Iakttager den som värdas utom

som

denna balk eller enligt föreskri c

ineddela

po-

därav, äger övervakningsnaninde ,

varning skall me c

kap. 15 g, efter onuständigheterna bcsluU

f^.^skrift.

nom, så ock förelägga honom M

11. -itl 'nidtaga vad som åligger

Visa,- den som värdas "'™VhoVs'«Ppf6ra"'^^^

honom eller tinnes pä grund

I,roll, ma ,nlcrncrin„

är påkallad för att förebygga

erforderlig, ånyo

besluta att han slmil ^^tcrmlagas i ^

längre fmnes erto

Den återintagne skall, nar miso

överföras till värd utom ans . •

Om ålerintagning i ••'"^'"'[("rfadgas i

finnes liava begått annat

'

, u eller att vidtaga

,, .. lorinlagai" !)<•""]' ^ittlernerlngsn.mn-

Up])kommcr fräga om 'jnä^^överv.akningsnamu

åtgärd som avses i H s>

I 'I

n

Pi;

' 1

¬

background image

15)02 - Nr 700

»"

<-'

^

hAlIns ciWv dvl don inldjnda jininljdrn iipphnrl.

15 §.

Ei fordr:is irke Jdn^i c idl den som värdas uloin an.sLuU star utulc-i- ovcrvil

uiuk, skall ictlernarini^snänindeji ITirordiia att den ädöinda påföljden sk i "

iipiihöra. Sädanl föiordnuude mä doek ieke, ined jnindrc sårskiida skäl ä

därlill. nieddcJas fÖrWin tir åi' förfiulit cfler del den dömde senast överEp

des lill vävd utom emslrdl.

Har den dömde niidiT en suinmuuliäni^uiide tid av tre är .stått UIKILT över-

^:^klna^^. s(:uU nänuuiea jn-övn luirnvida påföljden må upphörn; häröver'

•vakninpen forlgåu iiitder fem år, slcidl ])årölj<lc!n iippluira.

:H K AP.

Oai incrlömiKindc till särskild vård

1 ^

Kan den som ije.e;all invjtlslip filming Itiiva förennäl för vård enligt bdrm-

ndrd.Hnpen. jtia vattim, efter hörande a\' harnavåiulsnäinud eller, i fråga om

den som år inskriven såsom elev vid ungdonisvårdsskola, skolans styrelsf,

overhunna ut itåiniulen eller .styrelsen att föraivstalla om erforderlig vård.

Oni det for <len diimdes tillrällnförande eller av hänsyn till allmän lagiyd-

jiad linnes pakallaf, nm jumlo iiverliimnandc till vård enligt barnavårdslagcn

diimas till dag.shoter, JiögsL eltlnimlraliugo, vare sig böter äro stadgade för

lirottel eller ej.

'

-

Kan den som hegutl hroltslig gärning bliva föremål för nård enligt ^"9^^

oin njjkierliehnnrd gemmt uverv;d>;ning eller tvång.sintagniiig å vårdanstall-

ma ratten, efter hörande av nyklerheisnämnd eller, i fråga om den som «r

imagen 1 sadan anstalt, aiistullens styrelse, överlämna ut luiiunden ellct

•styrelsen att fuiamslalta om erforder]ig\ård.
latm,!"V'7mstraff än fängelse i sov månader, niå jmr-

sVäl 'r-f p

Ingen om nvklerhel.svård ske rdlcnast om sarskiid-i

nuvMTnlf.?,"'!''""' '"å"'l ''mllsliK siirnins, i ulluLliulc Over siniio-Mliitos»-

nerVli ,m viÖf'','' ' ö''",!'

siimcssiulrhus, mO raUen. om cJw to

cnkr/ im å

ggl'«S0, fBrorOnn ,,11 hon sUall överlämna., Ull i" «'

ne.ssiuktln 1, t

®7';

«nriiin«cn icke )ie«atls iindcr jnfl.v;m;do

naliir att den

uniian själslig ahnonnitct av så

.MI

förnrtiiKuule nuakh

sinncssjnkdom, må doek -

<J"atuk meddelas allenast safrmnl särskilda skäl äro därtdk

lilIsvlg^uc^^Jn^^^^^^^

käriiing, i behov av iisvkxalrisk

pnndo åtgärd av Härskll >'•'r

överlämnas till

'

i

¬

background image

1962 . Nr 7 QQ

! "

: i

1889

32 KAP.

i I

: (•

Om ambetsstraff och om diBcipliiiBtraff för krigs man

M.spcnsion .nncbar nuslnmg av viss betallntag för bestämd tid oeh med-

[or UIKICI tkn lid den domde pa grund av dom en är skild från befallningens

nlovmng lorlust tiv de rall.gheter och tSrmäcer som älf ölja bersltoiEMo,

sälianil cj annal ai sarslult stadgat i fråga om viss rättighet eller för mån.

Tiden for suspension bestämmes till minst en månad ocli högst ett år,

vare sig påföljden avser ett eller flera brott.

Såsom gemensamt straff för flera brott må suspension användas, om sus­

pension kan följa å vart och ett av bro tten.

' ^

3 §.

.Sus])ension må ej verkställas medan den dömde för nndergåendc av på­

följd är intagen i fångvårdsanstalt eller militärhäkte,

i

_

Avsättning från viss befattning innebär förlust av befattningen ocli av de

rättiglieter och förmåner som åtfölja denna, såframt ej annat är särskilt

stadgat i fråga om viss rättighet eller förmån.

^ B

. Säso.n s-cnieiisiimt sliaft Mr flera bioll ä vilka ärobelsslratf kan tälja .nä

iivsältnino användas, om avsättning kan folja a någo av

O

B §.

Disciplinstraff för krigsmän

äVaffel verk ställes i

An-est ädömcs i mmst tre och högst trettio

militärhäkle.

, „iipr motsvarande betalning i penning-

Disciplinhot iitgörcs av

för minst cri och hogsl

ar enligt vad därom ar särskilt stadgat .

tjugo dagar,

- .

.

1 t ff för flera brott samt, nar fiäga

Om disciplinstrnrt säsoin

g,, disci^'^slrafr i slf'j'

är om brolt nv krigsman, om

s,adgas i särskild la„,

böter och av bo I er t stallet for

„i.5[§i]iöhel av disciplinstraff.

tillika meddelas bestämmekser om ^er

g

av

Har någon som ej är

^ ^

skall v d

kan till brott för vilket

'

discplmstraffet.

båföljdcn så anses som vore dagsböter

.33 KAP-

om nedsäfrni»® »cb rnvslnioln. »v päfäljd

;

' Ikn fvill tendon är mä cj dömas hll

hö., bro,t soar aägon begä» mna" h» -

2 §-

,

einnessiiikdom, sinnesslo-

w.„....--

•" *• •"

bci eller aniiaii sjalslig abnormim

. • I

!:•

¬

background image

1^02 - Nr 700

.

msos ifiinsOida nuMi .siiHU-ssJnKdoni, ma ej {illänipas anmm påföljd 3.4

tiil sårsOil.l vård eller, i tall .som angivas i andra stycket

idifi- skvddslillsyn.

,

.

'

Till ÖOler ma dalaas, »m del linnes atulamalsenligl U>v att avhålldå

[illlalade från forlsatl brnltslighet. Skyddsldlsyn jiia adöluas, därest tO®''

n^lolid med iiånsyn till omständighelorna finnes lämpligare än

jialolio meo iian-se >' u"

an säRjtiu

vård; ej må i sådan! fall loionliias 0111 l ielmndling varom stadgas i 28 ?

d s. '

......

'

Fitutes jialVWjd .som Itåi" s agts leke Itora adoina.s, skall den lillUdade^^

fri fnin pal'dljd.

_

.i

d

Döme.s nagnii i ma], vari Imii Imllits häktad, till iångelse ]iå vi.ss t id;fe

ler, .suspension eller dise.i|dins(rarf, må om med iiänsyn till om.ständiW

terna så prövas sddiligl iTn-ordnas. alt straffet .skall amses lili viss del eijfi

i sin ludliel •\eikslälll genom all den dömde hållits i häkte.

Atiömes ruigon som Jiörja! undergå ungdomsfäagelse, intonierlng el er,

eller dom a si;} (Ulsliltsyn. iielmndling varom stadgas i 28 laip. 3 § i slälei

straff som t IVirsta sfyeket sägs. må om med Iiiirisyii till omsländigheleriis

sa jirovas skiiligt niiordnas, all .straffet skall anse.s till vi.ss del eller i s k

liellict verkställt geiinin xåtdeti ellei' behandlingen i umslalt.

heslni i fraga som rn .se.s i lienna paragraf må vid imiivning i högre råt'

av Ida^^an angående ådömid påföljd äiuJras, iindå att talan ej fullföljts tnå.

beslutet.

•1

Ilar någon jiegått brott innan han fyllt aiiciion (\v, må efter tnnständig

luderjva adömas lindrigare slraff lin för broltel är .stadgat. Lindrigare strdf

ma oelg om s.årskilda skäl äro därtill, iiesliiininas för brott som någon begitt

under inftylande av själslig ahnoinnitel-

Ojn syniiei'liga skäl äro däri ii i oeb IiindeJ' uiipenbarligoti ej möter av h fi i;

syn till allmän laglydnad, må jämväl i annat fall ådöuias hndrigare stwji

än som sladgnls för lu-oltet.

l innes ]»a gi timl ;n .sfirslrilda omsliindighetcr uiuicniiart, alt påföljd Ipf

lirotlet ej är erforderlig, ma päföljd helt eftergivas.

3f IL\lk

/

fe

Vis-a hesiämmel.ev mn saimmmlniffamle av brott oeli föräudriiig av päfSl?

svn"li'n'rvl'^''"i-'"'

fängelse, villkorlig dom,

dlei-

iidernering hava begått annarbrotl före dg

Ställts cliei ('r" 'I'

innan påföljden till

1 ;• •

1

"

oi5isL'in(l*M^}i(*lorfi'1

broUet',""

ådönula {uiföljdeli .skall avse jämväl del a

, ädö^"

kaföljden oeli för l)rn!'l^

vm,n,t laga kraft, undanröja den

'

''onm till påföljd av annan arl.

O ^

nanile

""dngelse ])å livstid, må alionast meddelas Id

¬

background image

1962 . Nr 700

1891

jäinlörclsc med det förra är med hansvn til ^åff

lydeiso, eller eljest synnerliga.skäl äro därt 11

Dunies med tillampnins' av 1 S o fin Qfnorr fxv u ..

,le„ tidigare (lo nwn börjai verksläÄas, s kall i m6jlig™,^är"d slrar telr™

sliiininando iakttagas, all straffen tillhopa icke öveJsllA

iSmiT;

sf, kap. 2 § kunnat Adömas för häda £olle„! oc^nlf därvidTöiir' ill

lindrigare slralf an for brottet ar stadgat.

Undanröjande av fängelse enligt i §^ 3 mä ske endast om dom meddelas

innan straffet till tullo verkställts.

'ri|]äni})as 1 § 1 eller 2 beträffande någon som villkorligt frigivits från

fängelse, må den villkorligt medgivna friheten förklaras för\'erkad; dömcs

enligt 1 § 2 till fängelse på \iss tid, skal! sådan förklaring meddelas, om

ej särskilda skäl äro däremot.

Hesiutas ej förverkande enligt första stycket, äger rätten beshUa å tgärd

som avses i 20 kap. 18

. j r ^

Förverkande eller åtgärd som nyss sagls må e j faesliilas, med mindre frå­

ga därom uppkommer i mål vari den frigivne häktats eller erhållit del av
iital före prövotidens utgång.

5 §.

tals eller crhiillit del av åtal lore

mindre fråga

Undanréijande av villkorlig dom enl

hauf-^ts eller erhållit del av å tal

därom uppkommer i niål vari den domde haUtats eller
inom ett år från prövotidcns ntgång.

Är (len tidigare ådömda

ning nv 1 1 eller 2 besluta atgard c ^^^

3t,,ffets bestäm-

riömes med tillämpning av 1 s j "iJ i

, -.(ill

mande gälla vad i 28 kap. 9 S

^

ainlanröjande av sk^

Beslut enligt första stycket JdUrom uppkommen uml ^ a^ den

syn må ej meddelas,

åtal före prövolidens

dömde häktats eller erhållit tlei

Är den tidigare

?S7v vad i 29 kap. 1 §

ligt 1 § 1 meddelas utan b

tmärnpas.

talades ålder.

.

,

„iä vad i 1 § ^ f ?

ske endast om dom

Vårdas den dömde i

^Nereise enligt 1

av I § t5 till fang-

Undanröjande av dugdomsfa n

" Cas till vad den dom-

meddelas innan påföljden upp^

,HJig

därvid fängelse

else, skall vid straffels bestämma

,

<10 „n<Ier.=.ält pä

"ijer

aciöinos på l<orlare tid sn -

!•• I

¬

background image

|S;H

]0(i2 • XrTOO

1

J t'Her 2 Ju'tf äirandc den sojii dönMs tiif iin„,]

d-or rfiltiMi Idrlän-a den

lid soni iiiigthniisfäiii^olso JiiA

al", \an jd IndiaiuIJiti^ i anslail ma ä^^a rinn i högst Tyra är '

s«s

Föl ordnas Jiiiulikl 1 i; 1 all iin,g<lom.sr:ingcls(: sladl avse i"

iiroll, ma latieu In-slnla a1t den dömde skaU aterinta<'as i an 1?)^^

äger ork. om Inotlel hegails effej- det ^•^'r^<.stäl]iollclen'^av mmdV

luirjat. iöreskriva all den sojn vai'das i anstalt cllcr som åtenntw -

övorlöias till värd iiloni nnslall i'drriin sex niänactcj- förflntit

^

öe.siiil cdJer äteriiilaenineem såvida oj längsta tiden för värd i •!

förinnan ga]- till ända.

'

'

'

des$.

Jh-sliil som i (!enim jmragraf .^ägs jiiä ej meddelas, mod mindre M r

om iipj)kommer i ]ital vari den dömdo häktats cdlcr erliäilif dm

]i:in ja'il'oijdrn iijgdiiirl.

in-

'

h

Är den tidigare åaionnhi jrnföljdon inlerncrlng ocii värdas den n;-,„ i .

riilh-n vid tilldäpni,,,- a^• 1 S 1 bcs1?Ma t

anÖö 1 •'!

.-tnslalt. .Moddelas såd;ml öe.sliii ollcr tillämpas 1 § ] belräVfaiide^deim

ilvsöln^ Jnl

VLiidas dini ddiniJv i nlislnll, md vad ! I S 2 sägs idkc lillämTKis.

las k m'iv-M -V''"

s-"fisl I § • ! in ä ske endnsi ont dom medde

ska l fr-r't.i,i M,,, v r-i-.

-akiioiii aojii som Mimer laga h.irf".<

prövas avllm shP^''n'V'! ^

av äklagare ånyo

iiiii" UV " 5 ! ;• -indr " t

galia, när straff heslämls med tilliimp

brgält ])ri)ll(d h,n .V'., o

p;i viss tid skall verksliilla.s, alt den tlönidc

jhd' verksliiJlus och

^'nn ädönits honom för arinal brott böf-

^b;dl sodan donmrn-i

rb'niania att dol ;mdra straffet beaktals.

"led lillämi.niii.ön '-t s""'",

^ Ö'"" ibijiislol, cflcr nimiälan av äklaS"";

imdeigä illl fiiirröiv',]'^ ' I

liesläiiiijia del slraff den dömde sksdl

Inli.i .n den dom, son. sisl IVirekonnnoi- till vel-kstiilligkel.

<l<nn o liiiloi'-'' lönänMh "''"P'tl

''""l ä f/iiigclse )iä livslid

dom, skvdiklillsvii' ui ".

r- '"l- l.öler, fängelse j...'viss lid. viHIwrJ!

Ii«ll,l,sir;dr' ,-V|VP»

inloene,i,Ö olle,- disclldinsli-aff sk»«

slnllel I,,,.,len and,följden.

d;'>n'ä'iS!''Vö,gLnni;mf^l;^

" ""ö'''"'"»l''ngelj|; g

dom. skydrtslillsvn elle "du,' • '' ''"loe, längcise i liög.sl ett år. villki>«

or nngdoni, .-i ,. , d'y'l; Itlshaff, slndl. on. ,len dö.nde föl' uwW

Om

^'ddas i anskdl. ....gdon.sfängelse l.-a^'|

ork dom d räiigelsé'''5!'rf\.|'"' ."t b''"^ förekoimn.i dom ä nngilomsfanS*

iHi <,ver oil är, .skall äklagaro, sodan

¬

background image

1962 . Nt 700

i

1893

viuiiiU In-a kraU, göra auniälan därom hos domstni

••

sländigkoterna förklara, att den ena påföljden Si

" ""f-u

,„ulrn, eller undanröja det ådömda ungdomsfänSt orh V'

dol cllcr de brott som avsågos därmed Döm^l

fängelse

7 t; tredje stycket äga tillämpning.

'

fängelse, skall

13 §.

Förekoii^na till verkställighet på en gång dom å internering och dom

,7 in der, orvancll.ngsstraff for bo er, fängelse på viss tid, viilirorlig dom

skydds tillsyn, ungdomsfängelse eller disciplinstraff, skall, om don dömd é

för undergående av internering skall vårdas i anstalt, interneringen träda i

stället för den andra påföljden.

Finnes, med hänsyn till beskaffenheten av det brott som interneringen

sålunda ytterligare skall avse, ny minsta tid för anstaltsvården påkallad,

må efter ansökan av åklagare domstol bestämma sådan tid.

14 §.

Har någon dömts till suspension från viss befattning och finnes att han

före domen eller därefter innan straffet börjat verkställas begått annat

brott, för vilket lian skall suspenderas från samma befattning, äger rätten

efter omständigheterna

. j

I. förklara att den redan ådömda suspensionen skall avse jam \al det ann-

2!'dörnVim'suspension särskilt för delta brott, varvid den sammanräk­

nade tiden för straffen icke må överstiga ett år.

i 14 § 2.

aa'.- nägon

llll -säitalng Jrl

iiiaan domen vann laga Kiaft

samma befattning, sltall rätlen

Ej mä fö r brott so m i 20 j t»P- '-j |^SiTeUer atSuninroeb sädanl

straff, när för annat brott domes 1.11 saspen
Straff prövas vara tillfyllest-

35 KAP.

Om hortfalhu iae av påföljd

Je^den inisslänkte håklats eller erhållit

Påföljd må ej ådömas,

ni

fängelse i ett år, .

del av åtal för brottet infmi

svårare

. fängelse i tyå år,

1. två ar. om å brottet e ;anjc_j^

"^fiS öve' fån/efse i åt a år,

2. fem ar, om s^'^raste stw ^

S viss lid över åtta år,

3. tio år, om svåraste

' .j-^ffet är fängelse p ^

_ »

4. femlon ar, oni svaraste

pvstid kmi

f- ^er av vad

5. Ij uiofem ä-ö

mä Sj"k"„Tädftmns for nägat m

Innöattar en HandlwK,[ "•* "ä länge päfnlj" »

:

rSljd dömas för alla brcälf». =

dem.

r„tina f962,Nr700

•181 —CJSOOO. Svensk forfaKn'r^Ossa

¬

background image

1^63 . Nr 700

^

•V:

2 §.

För

som i lid kop. I- !

mQ påföljd CM' ådön.

(lon imsstmiido linkhds ollc-r orJ iallif dol av ålnl for brotloMn

om

hrollot kai! fnjja slr.-iff som o^an i 1 g 3 så-s, inom Ii7som"),''"H

I-n^tw.s liJtklod IIlon alt liava crliåliil do] nv åtal olior

sknvos mål mol im-on sodan Jmn fåll dol av ålal, skall i

g^,

liolon alt ådöma palöljd så anses som hade liäktninocn

^

a ^ J36D

Dr i ] noll '2

Jjostäiiula iidcrna skola rök nit- r^\

1

.oiok^. l-onilsåtles föi' åduniando av påföljd atl \nss'vntV'"

^'•'ollellif.

^•fjost lidi-ast kmido sko.

"domsaM [ ade moddeImlc.s dier ål al

Ilar iiai^on lu-^alt ])ro[[, som i I t

4

a

.

.it

som (lår av.srs åiiA-o f orö\'al l)rolt virV fän"ols(>

'"om t id

i I ^ o mförmåida [idmma flir åd^imrd^

mm

rräii dol soimre \' u' ilti sm s si 11

bådii kot-

'•I" 'lon hroitsli^o lu-ar M}crli-M O broH mV'

inolsvarandc lilkimpnins,

r. , *Lui,^.at mott ^nra fani^olse over två ar kan fö lja.

b;'ii följa låån^cdso Vvor''lvå^år''l',H

'D* elkm, om å lirotiet ick

så^s.

' * ' -sulan lemlon nr förrhilil från dn^momi4|

l^i"'d'L om (..j d(«ssrörjn'tim

•i"''

''"'fldDl från det domen vann laf[a

'bmule. Om'jH,rlfalland("' -(vTm

'T ^""'^^Dmas förvandlin» dclilivlts de n

åkiL;l lörvamllim.ssi7--Ifr

-sådan ansökan del^'ufs .samt av

Oör den dönuTe M- p |

'lojfon viiiiiii[ Ia"a Icrafi'nm/dömdes iivstid

mät eller sntts j a llmänt IVrv

' fvjbbmdo a\- liötcima lös Ci,kMidnin tagilsi

^':id Ull s aijts om Itölec

e£]eiKloinen-

""'u i^aller men utdömt vilo.

"odau säijs förfiutil fr-'i"i?'a!ö

'1'onen ej ])örjal vorkslälias innan lid se m

}; [:^"\ar, om IVn^else på

- ~;

'"•» "in fåiundse t se- iv

i

månader ådömts,

,

uloints,

manader eller på län-rc tid men icke över två

,

foinlo]\ år ooi er.

i

"'•'piK

•'

Pil liingic Ii,I

n.,1

älta at

Avlirytf^ verkst-iJIMu

.^i

liiHPm

ödömls på viss tirl, skall vad i^

ådöinf}*'

tiden Ijeräl iui

'lon fortsatta vcrkslåUit^b® , j

Tidei/ski u

«om återstår av^

nd-nas från don da- avliroltet .skedde

¬

background image

1962 . Ni 700

f '

„ä,- villUorliK Wilivning URI

„,en förklarad törverkad trSa ,l

,

l,esiuU>t duroiii vann laga kraft,

lurverKad, trän den dag

Unsclon.afiinplsc borltaller när fem' är ock mlcrnering när tcmlon år

{ilfe deLreJin,;^.

"""

verkstä^nigW oj plä'!

'\\yhvyics vcrkslällighetcii av ungdomsfängelse eller mlcrnering medan

den dönicle vårdas i anstalt eller meddelas när han vårdas utom anstalt

beslut om luuis återinlagning i anstalt, skall vad i forsla stycket sägs äga

motsvarande tillämpning i fråga om den fortsatta verkställigheten; och

skall därvid tiden räknas från det avbrottet skedde eller l>eslutet om åter­

in tagning vann laga kraft.

Om liortfallande av disciplinstraff är särskilt stadgal

36 KAP.

Om förverkande av egendom och om annan särskild rättsverkan av brott

l)Vggandc av krolt eiier

, pghalk må i staiiei

^

han oI,illigt; finnes

f ilUrom kjSIP'f,1^' nn" kl-

vcrlnit. »clsiiimnn skall sa'l"

nsHg törkercdclsc ™h„l 'I

. ,

sfnlan i.efallnins som inn'^^ar krotun ,i,|ä,npnlng mol >1' "

"

\-n,l i lorsla slsxkcl sap sWU,^,„

förvärvat egendomen titei .

- ,päcyr'imnden,»mS^fthoSLt-

Ändä all fall som i ,2 §

särskilda

förklaras for-

annat föremål, som P" S'' f

tiH 1'™»='''"

Imlcrna i övrigt kan befaras kom

.

,,^Laairätlepri^feckning,JU^^^^

10 §.

I

1

! I'

I I!

!. i.

' il

i C

I

f,

1

11 g.

!

;

i/j ih

¬

background image

1962 '• Nr 700

5

I sl iillcl iT.r fr) ! \eri;;i[i(le ä^or lällc]) föreskrivji utgöi-<J liij förchv r

inissiuilk.

Vuö i la.u cKrr lövinUniiv^ av iöieskvivel om särskild rällsverkan

^oii (löines liil siralT skali yälla ävei^ då ainiim inlföljd som omr^

1 ka p. 6 t' ail nnies.

'

^''^Halesj

^'i(l (illämpniiik^^Ji :iv föj-s[:i stycket skola villkorlig

skvdd-fii'

iiji^dotiislångelsi- ocli inteniering samt, om cJ i domen annorhindq

^

oas, (•.N orläiiiiianile liil siirskild ^aird imses lika med fängelse Därv'I

iiilerocriiig samt, o-n sa förord nas, .skyddstillsyn, ungdoinsfäii''o[se och ~ ^

lämnande till särskild vård anse.s motsvara fängelse i minst sex månad

T

I-orulsalles tor torverkando av egendom eller annan .särskild rättsverU

som kan tölja a brott, mt imgon dömi.s til! påföljd, mä rätten, om påfot

lor brottet eltergives. j (fen man omständiglieterna föranleda dfaåill Lor?

na, att sjidan riitlsA'erkan sladl iiilräd.a.

b

.k

Ilar ],mlt besätts av någon som ej fyllt femton år eller som liamllal

mtlytaiule a^ sinncNSjok-dom, sinnesslöhet eller annan .sjäj.slig abnormifll

i

jämställd med sinnessjiikddmi

ma i.dteii to((ndna rmi lorvei'kande av egendom eller om ammn särskM

,a T OM''.

^.'"•'älet. allemnst om och i don mån det

t "VÖMT'

.kärningens bcskarfeiihel oeh omstcändigheterna

1

kan anses .slmligl,

^

9

-X

•idömMi'"',."^;'""'V'-""

död eller av annan or.sak ])åföl]d ej läng^

(l-iTvin

I 1 •

vinna lilläm])ning endast såframt i nlål

• n

'lelgiMjs inr.m tio år från del hroUet^ijegicks. Talan må i#

jiunkl

'i äagaiv vaekas allenast om <lel finnes jjåkallat nr allimm sj|.

ning '"

^-'rtbs s kall vad i

kap. g t:; st adgas äga motsvarande

lo

^

SS

min^iKt y| ske 11 m om Im ar Iran del best n le! vann lago kraft.:;|..

•57 KAl^.

Om nämmlerna

- g

^nämm nndciTätTcJrrdlHoV'omfalla en eller

;.

"er soin dömis till fätmds'^

äamlläggning av ärenden rörande pe, ^

-'dtas .särskilda Öven-T ö ' '"'^'^"'^i^fängelse (dier internering må dock.

""jetnie besUimmes avilr.mmgenÖvcrva.Uuingsnäinnds verksamt

all viss nämmrSnl-iv^^^^

leda,möter, om ej Konungen föror

Ko,u,ngcin,estänniicr

Mr.sällare utses Hb äet

;

"mtcr. I brådskande falV så orå"

'"ed ordfiirandc "ob

'•

'

' ärenden av mindre vild ägor (rndfer^P.

¬

background image

v

la

1962 • NI 700

^Xan an„.a,as vid IZ

Konungen ager forordna att Övervakninesnäitin^ ... n \ .

om sädaa avdelning skall i tillämpliga i,a.

Änn^tr "lilii:

t.

*

2 §.

!'^

Svervakningsnäiund samt ersättare som

^-id fui fa ll f01 ordföranden tjänstgör i lians ställe. Ordföranden .skall vara

lagfaren och erfaren i domarvarv; ersättaren skall vara lagfaren

övriga ledamöter och ersättare utses av länsstyrelsen i det län, inom vilke t

nämnden har sitt huvudsakliga verksamhetsområde. De böra hava erfaren­

het hclräffandc ungdomsvård eller arbetsförmedling eller eljest i allmänna

värv.

Ordförande, övriga ledamöter och ersättare utses för fem ä r. Avgår leda­

mot eller ersättare före tidens utgång, utses ny ledamot eller er.sättare för

återstående tid.

3 §.

För prövning, enligt vad nedan .stadgas, av ärenden angående s illkorlig

frigivning skall finnas en särskild nämnd, kriminalvårdsnämnden. Denna

skall hestå av en ledamot som är eller varit innehavare av domarämbete och

som skall vara ordförande i nämnden samt ytterligare fyra ledamöter. Er­

sättare iitscs till det antal Konungen bestämmer. Konungen

lif, öviiqa ledamöter och ersätlarc. Vid Mali for

hans alRile av Konungen därtill utsedd ledamot eller ersättare som kunnat

förordnas till ordförande.

,

. x Avflår leda-

Ordförande, övriga ledamöter och

, J

eller ersättare för

mot eller ersättare före tidens utgång, ntses ny ledamot eller

återstående tid.

. -

Ordföranden må i

beslut skall

besluta ä nrimndens vagnar. Sa

^

träde med nämnden.

.

_ , ersättare utses lor i

"prsättare för

Ordförande, övriga

ulsca ny ledamot sllcr ersättare

mot eller ersättare före tidens utgui «

fdersläende tid.

5 §.

^ ,v. .„,„ärdsnänmden, ung-

' ..

.„tninasnämnd,

avlaet domared.

Ledamot och ersättare i over'^^^^^j^g5,jginnderi_s^o

.

domare;

domsfängel-senäinnden och ^

samma

äga tillämpning i

Mot ledamot och ersättare f^^l^fttgångsbaikcn sag^

; rt Uon. 13 § '

nssnamna-

, anöående

dock

frå

1

omröstning i Iirottmäl 1

rättelse.

¬

background image

1Ö62 • Nr 700

O S-

I

snin

i\v övci-v;ilintni,'sriiiniiid oclj nvsci- 'u

;iii iipjiltni Jimk- nv Ovcrvnkniiii^ cllej- av iiU'ddelud ioroslu'ifL, skal/

(II- oi ii aJln tiilfalir alt ydra sip. sdfraint dfl JiinifiJigcn ]<an sVe wh h^

raittii.' oj n a tios vara ulan papii. iJopur <Joji döiiuie att l>liva

i äroiulo lins näiniuloii, skafl lilirallo (lärtll! Jjorodas honom,

kord

1 äroiuio tios itririiiiKilvafilsniiinndon, inipdoinsfängolscnänindeii o | •

iiofjnpsnttmiitlon Ijär, om dol Icnn tinlaptis vara Lill gagn ooli lämnlfj

sko. liilläilo Jiorodas don dömde all ythm sig eller till "bliva 7iumllir/eTh-^7

DOM som dömts till langolse tigor hos kriniiiialvaj-dsnäiiinden påkalla -

ning av övorvakningsniimnds jiosbit i iironde otn villkorlig fri'dvnjng

AlnÖjos v illkorligl iVigiwn icke mod uvoi-vtikningsnämnds b?shit an^å

do sl äiltmdo under övorvtikning onligl 2V> ka ]). 11

föreskrift enl i af o

lö Oifoi-atgård enligt 2Si kap. LS, lH ollci- 22

åger han lios kriminalvÄ"

mimmlon ptiladla provning :tv iicshilel,

k §•.

Den suin dömts till skyiid.slitlsyn må genom besvär hos liovrätl föra ta

Imi mot övervakningsiiämnds besiul angåonde ställande under övervakning

mdtgl 2M Imj). a

atgard enligt 28 kaii. 7 eller 11 eller lAireskrift som a vses

1 -f. kap. la ^ besvar.stideri räknas från don dag dä han erliöll del av he-

slulol.

Atiiujos loke den som dömts till ungdomsfängelse eller inlorncriim med

overvakn.ngstiammisJioslMt enligt 2!) kap. 8 eller II

eller 80 kap. II eller

4 , oller angaemio loroskrift s„m avses i 25 kap. l.ö'

ägor han hos a Dg-

sliite^l

^'L-mnnmkm eilor inlornoriiigsnämnden [låkalla pj-övning av b

10

(JvmvaluiingMiämiids besiul som avses i 7- -O

länder omedelbart tiU ef-

biialtelso. savida ej annorlunda förordnas.

'p 1

• • •

öonim balk meddelas av ö v|-

luä nu 11 al vårds/^^^kkks, av iiovräll onligl 8 § eller |v

' ' aim on, ungdoms I än gol sonämnden eller inlerneringsn§i!i|'

:i8 KAP.

J

Rättegåiig..]iestämtnoIser ni. ni.

dens uigaiin ./vm/y/ lyirl'^^'^>4ldstillsyn ägor före

ädönida' iiåföibU.iå S-Kl/n^r^T

domen i vad

- •

idod stöd a\ 27 kan'/ V n

jämväl böter, som ådo.

stadgas i 28 kan

s"

"•

in'begriimr bcliandlmt^ v..

skriver.

i - • s- i <nKlaringen mgives 1 <leii "ordning Konungen

<k4i (irnutie fiilifpijfV.^J/'^^ I kireslni\en ordning, må icke återtagas.

f"'':Uol an.ses alerk-i ' t'1 .

'å"'

^ ^

•Ahgaen<lf nöjdföi-]-]' •'

p''""ii förldaringen.

intiuaiering öp

om (bn"n ä fängolso, nngdomsfa

;E^.

¬

background image

1962 . NI 700

1699

2 B

Har domstol överliimnat någon tiJl Urd

i,

rten om nvlJtorhetsvård men finnes vid or nvm

I^^^Jiavårdslagen eller la-

S".«!"«w»

B»«M. fi'4Ä2f'S!!l"Sil5»«'.

lu 11 wvLi;iiicin>£iiu men Dnnes. viH

«iier la-

ag angivna förutsättningar icke föreliPda^- ^

stadgad ordning,

;K:.rs«3rK:r-•

ssi

3§.

ges åv

XJ ^ ,

Fråga om åtgärd enligt 27 kap. 5 g andra stycket eller 6 § uppta.^

(len riilt som först avgjort det mål vari meddelats ^^llko^]ig do m.

Talan enligt 28 kap. 8 § väckes vid allmän underrätt, inom vårs område

(len övervakningsnainnd som liandhar övervakningen över den dömde är

verlosam.

Talan enligt 80 kap. 8 § väckes vid den rätt som först avgjort det mål vari

clöint.s till internering.

^^ål som avses i denna paragraf må ock upptagas av domstol, d är brott­

mål mot den domde är anhängigt, eller av rä tten i den oil, där den dömde

mera varaktigt uppehåller sig, om rätten med hänsyn till utredningen samt

kostnader och andra omständigheter finner det lämpligt.

4 §.

Anmälan jämlikt 34 kap. 10, 12 eller 15 § göres lio s första domstol i något

'^\"nsök"m jämlikt 34 kap. 13 § göres hos den rätt som först avgjort det

mål vari dömts till internering.

•11-1

AS 99 kan 8 ^ eller 30 kap. 8 § skal l anses

talan som avses i 2/ kap. 6

. tg^de delgavs den dömde,

anluingiggjord, då ansökan om målets upp t,

Angående rättens sammansällning nar den har alt

^

jandc av påtolju enngi ot iiif;

'

het enligt 34 leap. 4 § samt återinla^t

.i i. , s samt

34 kap.^8 eller 9 §.

j-^p. 4

åtgärd enhgt 34 kap. . b

Fråga om annan åtgärd enhgt 34 K apharadsralt

åtgärd eller l^elKandling enhg 3

^ ^

f Sandra stvcket eller 28

nårnnd eller i ^^dhusralt -

'

med en lagfa-

U.;."' f f I?i;L^sr«hUr5.- utan nämnd och
ren domare.

7 §•

. .

rättmi. om det ej av

uppkommen rnd«a om

;

Inn.-,n rätten enliSl •^gt^.Knselse

'"YSsen^

="7, ik

nä^.0ll nom clöinis till

f°än

tillämpning . M

eifm-derligt, girande

äga m olsiarand

neringsnämnden. ^'W m • ^

avses i 34 kap. 12 §•

¬

background image

1%2 • Nr 700

I ;i(Ut

S"

I

c.iii

2 i; nicr 27 kap. O § andra stycket eJler fii-

n ') i- 20 kai.. <S

rller 2 ! ka]'. 10 andra .stycket, 12 eller U S nli !

v/nlt! än-ar tiilaiitl'niiik av 10

andra

skall mulcrralt lam/a ]'

pr,tade tillkilJc alt yttra s.- !k-ar han att b iva numtligen hörd, skS

ffiMc <];ir litl hci.-das iKTunn. lkitlvns avgörande ay saken sker genomS

.xlgtird enliyt 28 ];ap. 11

ma heslnlas utan att tillfälle beredes den?'

de'at^yltra sig.

Ikiltens heslut om aigiird euligf 27 kaju 5 ^ andni stycket, 28 kap li

eller 2 ! ka[>. 10 ainlra stycket, 12 eller 12 i; e ller 15 § såvitt angår tiliw

ning av 10 amfra slycket kinder oniedelharl till eftcrrätteLse, om ej an7

hmda föroi-dnas. Dcl.s.miima gäller avgörniiden enligt 27 kap. G § , 28 bl

1)

eller 24 kaj,. 4, .7. f, elivi 8

angående föreskrifter, vite, prövotid el|f,

(i(l för ungdnnisfängei.se.

'

.\\ ser hésliil fämiikt 28 kaj). O

aiulra stycket eller 34 kaj). G 1; uti nka

sunt ej fyllt Ijugnlie ar sladl Lindcrgå beliaiKliing varom stadgas i 28 bp.

2 y. äger riitleii förordna att lu-.slntet .skall gå i verkställighet ntaii hioijv

av all det ej vunnit laga iLrafi. Sådant förordnande må ock meddelas iftä'.

ga om hesliil jäinlikt 21 kaj). 8 oni rUerinlagning i anstalt av den somuR'

dergär uiigdumsfängelse.

\'arning ^a.l1n beslutats av dom stol eller övervakningsnäinnd skall ii lat

li röj smal meddelas rien dömde personligen. Ivan varningen ej meddelas i

samhand med hesluiet. må tlel (",\erliimnus åt annan doiiislol eller övend:-

ningsiiämnd atl meddela <ieii.

!•

n

_ ^'ile smn förelagts nied stöd av 20 kap. 18

28 kap. 7 eller O g ,

8 b tit) kap. 11 t] etle j" 24 ka]). 4 eller O t; inå ntdiinias allena.sl om åkta^,

eitei' tjaiin.slalining a\ ö\eiaiikniiigmdiiiinden anliängiggör talan därom^ir

nmi den a döm da patfiljden til! fnilo verksliilits eller eljest upphört.

talan skall anses anhängiggjojal. du ansökan om iililöniando av vitet

den dömde.

£

^

"s

Met åligger polisiiiyiuiighet alt lämna domstol, övervakningsnuinn(J%

minaiyardsnamiidem iingdoiiisfängelseiiämiulen och inicimeriiigstiäin
eno\ r-

b'r (len d ömdes inslälhmde i mal eller årende enligt denna- ,

ni

'ttri l!

jdmlikt 2 0 k ap. 22 t j, 2 8 kap. 11 2^,; .'

serJA i

^rfonlnis för lillämj.ningcn av hest" : I'

scimM2.;.-.j,Skap.med(hdasavKoiniiigen.

"

h.dl.s ikialtträ<jande förordnar Konungen med riksdags

''•M-v, hava yolnVlI'''b-samligen atl eflerrätta.

'

bekridl^ låtit

hand imdm'sjaivii och med Vårt knnt,:.

Stoekliolnis slott

ni n

,

,

GUSTAF ADOLF

'•iLislituMlopartemenlel)

HFOMAN

'^•StoLlJir.ln,

Kiinrp. UoUl i-yOiCTiel, F- .\. XorstriH Ä .Son^'' ;

¬

background image

i

SVEN SK FÖRFATTNINGSSAMLING

1962 • N r 701—707

UtlcDin frän tiycket ita 21 jan. 1963

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.