SFS 1999:164 Lag om ändring i brottsbalken

990164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 11 mars 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels

att 9 kap. 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i brottsbalken skall införas två nya paragrafer, 9 kap. 6 a och

7 a §§.

9 kap.

6 §

2

Den som

1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med

något som är frånhänt annan genom brott,

2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott

tillkommen fordran

döms för

häleri

till fängelse i högst två år.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i

en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på
ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något
som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms till fängelse,

lägst sex månader och högst sex år.

6 a §

Den som

1. otillbörligen främjar möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egen-

dom som härrör från brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom, eller

2. med uppsåt att dölja egendomens ursprung medverkar till att bortföra,

överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med egendom som härrör
från brottsligt förvärv

döms för

penninghäleri

till fängelse i högst två år.

För penninghäleri döms också den som, i annat fall än som anges i första

stycket, otillbörligen medverkar till att bortföra, överlåta, omsätta eller vidta
annan sådan åtgärd med egendom, om åtgärden är ägnad att dölja att annan
har berikat sig genom brottslig gärning.

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms till fängelse,

lägst sex månader och högst sex år.

1

Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134.

2

Senaste lydelse 1993:207.

SFS 1999:164

Utkom från trycket
den 8 april 1999

background image

2

SFS 1999:164

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

7 a §

Är brott som avses i 6 a § att anse som ringa, döms för

penninghäle-

riförseelse

till böter eller fängelse i högst sex månader.

För penninghäleriförseelse skall också dömas den som
1. i fall som avses i 6 a § första stycket inte insåg men hade skälig anled-

ning att anta att brott förelåg, eller

2. i fall som avses i 6 a § andra stycket inte insåg men hade skälig anled-

ning att anta att annan berikat sig genom brottslig gärning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.