SFS 2005:283 Lag om ändring i brottsbalken

050283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om brottsbalken

dels att 36 kap. 1, 2, 5 och 17 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i balken skall införas en ny paragraf, 36 kap. 1 a §, av följande

lydelse.

36 kap.

1 §

2 Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras förverkat, om det inte

är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersätt-
ning för kostnader i samband med ett brott, om mottagandet utgör brott en-
ligt denna balk; i stället för det mottagna får dess värde förklaras förverkat.

Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i första stycket

också tillämpas i fråga om utbyte av brott och ersättning för kostnader i sam-
band med brott enligt annan lag eller författning, om det för brottet är före-
skrivet fängelse i mer än ett år.

1 a §

Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att förklara utbyte

av brott förverkat skall bland andra omständigheter beaktas om det finns an-
ledning att anta att skadeståndsskyldighet i anledning av brottet kommer att
åläggas eller annars bli fullgjord.

Som utbyte av brott anses vid förverkande även egendom som har trätt i

stället för utbyte, avkastning av utbyte samt avkastning av det som trätt i
stället för utbyte.

2 §

3 Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna balk

får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid brott enligt denna balk, om brottet har fullbor-
dats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse eller stämpling.

Vad som har sagts i första stycket gäller även egendom som frambragts

genom brott enligt denna balk, egendom vars användande utgör sådant brott
samt egendom som någon annars tagit befattning med på ett sätt som utgör
sådant brott.

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

2 Senaste lydelse 1986:1007.

3 Senaste lydelse 1968:165.

SFS 2005:283

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

2

SFS 2005:283

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.
Om inte annat är särskilt föreskrivet, skall bestämmelserna i första och

tredje styckena också tillämpas i fråga om egendom som använts eller varit
avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt annan lag eller författ-
ning, om det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än ett år.

5 §

4 Förverkande till följd av brott av egendom eller dess värde får, om ej

annat har föreskrivits, ske hos

a) gärningsmannen eller annan som medverkat till brottet,
b) den i vars ställe gärningsmannen eller annan medverkande var,
c) den som genom brottet beretts vinning eller näringsidkare som avses i

4 §,

d) den som efter brottet förvärvat egendomen genom bodelning eller på

grund av arv eller testamente eller genom gåva eller som efter brottet förvär-
vat egendomen på annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig anled-
ning till antagande om egendomens samband med brottet.

Tillhörde egendomen vid brottet inte någon av dem som anges i första

stycket a–c, får den inte förklaras förverkad. Egendom som enligt 1 a § skall
anses som utbyte får dock förklaras förverkad om den egendom, som den
förverkade egendomen trätt i stället för, vid brottet tillhörde någon av dem
som anges i första stycket a–c.

Särskild rätt till egendom som förklarats förverkad består, om ej även den

särskilda rätten förklaras förverkad.

Sådan rätt som har vunnits genom utmätning eller betalningssäkring upp-

hör, om egendomen förklaras förverkad, såvida ej av särskild anledning för-
ordnas att rätten skall bestå.

17 §

5 Förverkad egendom och företagsbot tillfaller staten, om ej annat är

föreskrivet.

Har utbyte av brott som svarar mot
1. skada för enskild eller
2. medel som en enskild är berättigad att få tillbaka
förklarats förverkat hos någon, svarar staten i dennes ställe för ersättning

åt den skadelidande eller ersättningsberättigade intill värdet av vad som har
tillfallit staten på grund av beslutet om förverkande. Vid verkställighet av
detta beslut har den hos vilken förverkandet skett rätt att räkna av vad han el-
ler hon visar sig ha utgett som ersättning till den skadelidande eller ersätt-
ningsberättigade.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Susanne Kjaersgaard Olsson
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 1987:791.

5 Senaste lydelse 1986:1007.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.