SFS 2014:406 Lag om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

140406.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser;

utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Folkmord

1 §

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en natio-

nell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan,

1. dödar en medlem av folkgruppen,
2. tillfogar en medlem av folkgruppen allvarlig smärta eller skada eller ut-

sätter denne för svårt lidande,

3. påtvingar medlemmar av folkgruppen levnadsvillkor som är ägnade att

medföra att folkgruppen helt eller delvis förintas,

4. vidtar åtgärder som är ägnade att förhindra att barn föds inom folkgrup-

pen, eller

5. genom tvång för över ett barn som inte fyllt arton år från folkgruppen till

en annan grupp.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Brott mot mänskligheten

2 §

För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som

ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila,
den som

1. dödar en person som ingår i gruppen,
2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller

utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behand-
ling,

3. utsätter en person som ingår i gruppen för ett allvarligt sexuellt över-

grepp genom våldtäkt, påtvingad prostitution eller annan till sitt allvar jämför-
bar gärning,

4. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller

att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en
kvinna som ingår i gruppen och som med tvång gjorts havande,

5. förorsakar att en person som ingår i gruppen kommer i sexuellt slaveri

eller, i strid med allmän folkrätt, kommer i tvångsarbete eller annat sådant
tvångstillstånd,

1 Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261.

SFS 2014:406

Utkom från trycket
den 11 juni 2014

background image

2

SFS 2014:406

6. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en person

som ingår i gruppen,

7. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar någon som ingår i gruppen,
8. utsätter personer som ingår i gruppen för förföljelse genom att i strid

med allmän folkrätt beröva dem grundläggande rättigheter på grund av poli-
tiska, rasmässiga, nationella, etniska, kulturella, religiösa, könsmässiga eller
andra enligt allmän folkrätt otillåtna motiv, eller

9. för en stats eller politisk organisations räkning, eller med dess tillstånd,

stöd eller samtycke, i syfte att undandra en person i gruppen från rättsligt
skydd under en längre tid,

a) frihetsberövar denne om frihetsberövandet följs av en vägran att erkänna

detta eller att lämna information om personens öde eller uppehållsort,

b) sedan ett frihetsberövande skett vägrar att erkänna detta eller att lämna

information om den frihetsberövades öde eller uppehållsort, eller

c) sedan en sådan vägran skett vidmakthåller frihetsberövandet.
Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Krigsförbrytelser

Skyddad person

3 §

Med skyddad person avses i denna lag den som såsom sårad, sjuk,

skeppsbruten, krigsfånge eller civil eller i annan egenskap åtnjuter särskilt
skydd enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949, det första tilläggs-
protokollet till dessa från 1977 eller annars enligt allmän folkrätt som är till-
lämplig i väpnad konflikt eller under ockupation.

Krigsförbrytelse mot person

4 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. dödar en skyddad person,
2. tillfogar en skyddad person allvarlig smärta eller skada eller utsätter

denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

3. utsätter en skyddad person för medicinskt eller vetenskapligt experiment

som inte sker i personens intresse och som innebär allvarlig fara för hans eller
hennes liv eller hälsa,

4. skadar en person som är försatt ur stridbart skick,
5. utsätter en skyddad person för allvarligt sexuellt övergrepp genom våld-

täkt, påtvingad prostitution, sexuellt slaveri eller annan till sitt allvar jämför-
bar gärning,

6. i syfte att påverka den etniska sammansättningen av en befolkning eller

att föröva andra svåra överträdelser av allmän folkrätt, frihetsberövar en skyd-
dad person av kvinnligt kön som med tvång gjorts havande,

7. utsätter en skyddad person för förödmjukande eller nedsättande behand-

ling som är ägnad att allvarligt kränka den personliga värdigheten,

8. i strid med allmän folkrätt deporterar eller tvångsförflyttar en skyddad

person,

9. verkställer eller dömer ut ett straff mot en skyddad person utan att han

eller hon först fått en rättvis rättegång,

background image

3

SFS 2014:406

10. i syfte att förmå en stat, person eller organisation att utföra eller avstå

från en handling, tar en skyddad person som gisslan, eller

11. till nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper rekryterar eller för

direkt deltagande i fientligheter använder barn som inte fyllt femton år.

Straffet är fängelse i högst sex år.

5 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation,
den som

1. för en ockupationsmakts räkning låter förflytta en del av dess civilbe-

folkning till ett ockuperat område,

2. tvingar en medborgare i en stat som är motpart i konflikten att delta i mi-

litära operationer mot den egna staten eller tvingar en skyddad person att
tjänstgöra i en fientlig makts väpnade styrkor, eller

3. i strid med allmän folkrätt frihetsberövar en skyddad person eller på ett

oförsvarligt sätt dröjer med att sända hem en krigsfånge eller en civil person
som berövats friheten.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser egendom

6 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som
plundrar eller, utan att det är nödvändigt av militära skäl, i stor omfattning
förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egendom.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom upphävande av rätten till domstolsprövning

7 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en internationell väpnad konflikt eller ockupation,
den som helt eller i betydande omfattning upphäver motpartens medborgares
rätt till prövning i domstol av civila eller andra medborgerliga rättigheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse som avser särskilt skyddade insatser eller kännetecken

8 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. riktar ett anfall mot personal, anläggningar, materiel, enheter eller fordon

som deltar i en humanitär biståndsinsats eller i en fredsfrämjande insats i en-
lighet med Förenta nationernas stadga, under förutsättning att dessa är berätti-
gade till det skydd som gäller för civila eller civil egendom enligt allmän folk-
rätt,

2. riktar ett anfall mot personal, byggnader, utrustning, medicinska enheter

eller transporter som i enlighet med allmän folkrätt har rätt att bära känne-
tecknen röda korset eller röda halvmånen eller något annat på motsvarande
sätt erkänt internationellt kännetecken, eller

3. i strid med allmän folkrätt använder ett kännetecken som avses under 2

för militära ändamål eller använder parlamentärflagga, Förenta nationernas

background image

4

SFS 2014:406

flagga, fiendens flagga eller militära beteckningar eller uniform, på ett sätt
som leder till död eller allvarlig personskada.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmetoder

9 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på an-

nat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. riktar ett anfall mot en civilbefolkning som sådan eller mot enskilda

civila som inte direkt deltar i fientligheterna,

2. riktar ett anfall mot byggnader som är avsedda för religion, undervis-

ning, konst, vetenskap eller välgörande ändamål, mot historiska minnesmär-
ken, kulturegendom, sjukhus eller uppsamlingsplatser för sjuka och sårade
eller mot annan civil egendom, under förutsättning att dessa inte utgör ett
militärt mål,

3. riktar ett anfall mot städer, byar, bostäder eller byggnader som inte för-

svaras och som inte utgör ett militärt mål,

4. riktar ett anfall mot ett militärt mål som kommer att leda till att civila

kommer att dödas eller skadas, civil egendom förstöras eller den naturliga
miljön förorsakas allvarliga skador i en omfattning som saknar proportion i
förhållande till den konkreta och omedelbara övergripande militära fördel
som kan förväntas,

5. med användning av förrädiskt förfarande dödar eller skadar någon som

tillhör motpartens nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper,

6. beordrar eller hotar med att pardon inte kommer att ges,
7. använder en skyddad person för att genom hans eller hennes närvaro

motverka att motparten går till anfall mot vissa platser eller områden eller mot
nationella väpnade styrkor eller väpnade grupper eller för att främja egna
militära operationer, eller

8. i avsikt att utnyttja utsvältning som stridsmetod berövar en civilbefolk-

ning livsnödvändiga förnödenheter.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Krigsförbrytelse genom användande av förbjudna stridsmedel

10 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på

annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. använder gift eller giftiga vapen,
2. använder biologiska eller kemiska vapen, eller
3. i strid med allmän folkrätt använder annat stridsmedel som är av sådan

beskaffenhet att det kan förorsaka överflödig skada eller onödigt lidande eller
som är urskillningslöst.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Grov krigsförbrytelse

11 §

Är brott som avses i 4–10 §§ att anse som grovt, döms för grov krigs-

förbrytelse till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livs-
tid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen
ingått som ett led i en plan eller politik eller som en del av en omfattande
brottslighet eller om gärningen förorsakat död, allvarlig smärta eller skada

background image

5

SFS 2014:406

eller svårt lidande, omfattande skada på egendom eller synnerligen allvarliga
skador på den naturliga miljön.

Subjektivt rekvisit avseende barns ålder

12 §

Till ansvar som i 1 § första stycket 5 eller 4 § första stycket 11 är före-

skrivet för en gärning som begås mot ett barn under viss ålder ska även den
dömas som inte insåg men hade skälig anledning att anta att barnet inte upp-
nått den åldern.

Ansvar för förmän

Utvidgat gärningsmannaskap

13 §

En militär eller civil förman som underlåter att vidta de för honom eller

henne möjliga åtgärder som är nödvändiga och skäliga för att förhindra att
folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse begås av en underly-
dande som står under förmannens lydnad och effektiva kontroll ska anses som
gärningsman.

Underlåtenhet att utöva kontroll

14 §

En militär eller civil förman som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

underlåter att utöva särskild tillsyn över en underlydande som står under hans
eller hennes lydnad och effektiva kontroll ska dömas för underlåtenhet att ut-
öva kontroll
till fängelse i högst fyra år, om den underlydande har begått folk-
mord, brott mot mänskligheten eller krigsförbrytelse som förmannen borde ha
förutsett och hade kunnat förhindra.

Underlåtenhet att anmäla brott

15 §

En militär eller civil förman som, när det kan ske utan fara för att för-

mannen avslöjar egen brottslighet, underlåter att för undersökning och lag-
föring anmäla skälig misstanke om att en underlydande som står under hans
eller hennes lydnad och effektiva kontroll har begått folkmord, brott mot
mänskligheten eller krigsförbrytelse ska dömas för underlåtenhet att anmäla
brott
till fängelse i högst fyra år.

Försök m.m.

16 §

För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att av-

slöja folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelse döms det till an-
svar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014, då lagen (1964:169) om straff för

folkmord ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.