SFS 2017:719 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser / SFS 2017:719 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
170719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:406) om straff för
folkmord, brott mot mänskligheten och
krigsförbrytelser;

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:406) om straff

för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser att 6 § ska ha föl-
jande lydelse.

6 §

För krigsförbrytelse döms, om gärningen ingår som ett led i eller på

annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation, den som

1. plundrar, eller
2. utan att det är nödvändigt av militära skäl
a) i stor omfattning förstör, tillägnar sig eller beslagtar någon annans egen-

dom, eller

b) förstör, tillägnar sig eller beslagtar sådan egendom som skyddas enligt

Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse
av väpnad konflikt och det andra protokollet till konventionen.

Straffet är fängelse i högst sex år.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:109, bet. 2016/17:KrU12, rskr. 2016/17:312.

SFS 2017:719

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.