SFS 2021:1016 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser / SFS 2021:1016 Lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser
SFS2021-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord,

brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Utfärdad den 3 november 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2014:406) om straff
för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

dels att rubriken till lagen samt 16 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 11 a och 17 §§, och

närmast före 11 a och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Lag om straff för vissa internationella brott

Aggressionsbrott
11 a §
För aggressionsbrott döms den som kan utöva kontroll eller styra
över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder,
inleder eller utför en aggressionshandling som till sin karaktär, svårhetsgrad
och omfattning, utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas
stadga.

Med aggressionshandling avses en stats användning av väpnat våld mot

en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende,
eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta nationernas stadga.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

16 §2 För försök, förberedelse eller stämpling till och underlåtenhet att
avslöja eller förhindra folkmord, brott mot mänskligheten, aggressionsbrott
och krigsförbrytelse döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

I fråga om aggressionsbrott kan endast den som kan utöva kontroll eller

styra över en stats politiska eller militära handlande dömas till ansvar enligt
första stycket. Detsamma ska gälla för ansvar enligt 23 kap. 4 § brotts-
balken.

1 Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20.
2 Senaste lydelse 2016:515.

SFS

2021:1016

Publicerad
den

8 november 2021

background image

SFS

2021:1016

2

Domsrätt över aggressionsbrott
17 §
Svensk domstol är behörig att döma över aggressionsbrott som har
begåtts utanför Sverige eller försök, förberedelse eller stämpling till eller
underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott i de fall som avses i
2 kap. 3 § 1, 2 a och b och 4 brottsbalken. Svensk domstol är också behörig
att döma över aggressionsbrott om den aggressionshandling som ligger till
grund för brottet har begåtts av en stat gentemot vilken de ändringar i
Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen som har skett genom
resolution RC/Res.6 har trätt i kraft vid tiden för brottet.

�&tal för brott enligt första stycket får väckas endast efter förordnande av

regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Walo von Greyerz
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.