SFS 2022:1459 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen / SFS 2022:1459 Lag om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
SFS2022-1459.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2015:96) om erkännande och

verkställighet av frihetsberövande påföljder inom

Europeiska unionen

Utfärdad den 3 november 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 och 6 §§ lagen (2015:96) om
erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom
Europeiska unionen ska ha följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 En dom på frihetsberövande påföljd får sändas över till en annan
medlemsstat för att där erkännas och verkställas

1. om den dömde befinner sig i den andra medlemsstaten eller i Sverige,
2. om förutsättningarna i 2 och 3 §§ är uppfyllda,
3. om den dömdes sociala återanpassning underlättas av att verk-

ställigheten överförs dit, och

4. om det i övrigt är lämpligt.

6 §3 När ett beslut enligt 4 § har fått laga kraft, ska Kriminalvården sända
över domen till en behörig myndighet i den andra medlemsstaten. Domen
får inte samtidigt sändas över till mer än en medlemsstat.

Domen får sändas över vid en tidigare tidpunkt, om
1. verkställigheten av den påföljd som avses i domen pågår i Sverige när

Kriminalvården meddelar sitt beslut enligt 4 §,

2. den dömde befinner sig i den andra medlemsstaten och inte har kunnat

tillfrågas enligt 5 § andra stycket, eller

3. det finns särskilda skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2022.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut om att sända över en dom

till en annan medlemsstat som har meddelats av Kriminalvården före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GUNNAR STR�MMER

Martin Rhodin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:273, bet. 2022/23:JuU4, rskr. 2022/23:3.
2 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
3 Senaste lydelse 2020:384.

SFS

2022:1459

Publicerad
den

8 november 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.