SFS 1996:1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden / SFS 1996:1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)
SFS 1996_1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1016
Utkom från trycket
den 12 november 1996

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om insiderlagen (1990:1342)
dels att nuvarande 20-24 §§ skall betecknas 26, 20, 21, 27 respektive

28§§,

dels att 1, 2, 4, 5, 7-11, 13-15, 16, 18, 19, nya 20, 21, 26 och 27 §§ samt

rubrikerna närmast före 4 § och närmast före nya 20 § skall ha följande ly-
delse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 20, 21, 23 och 24 §§ skall

sättas närmast före nya 26, 20, 27 respektive 28 §§,

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 7 a, 7 b och 22-25 §§, av

följande lydelse.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om förbud att handla med finan-

siella instrument på värdepappersmarknaden samt om skyldighet att lämna
uppgifter om sådana instrument.

Vad som sägs i denna lag skall inte tillämpas vid affärer som genomförs

för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.

2 §3 I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan organi-

serad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver sådan
verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 1-5 lagen (1991:981) om värdepappers-
rörelse,

2. finansiellt instrument: vad som anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument,

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är

noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat
med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktieter-
min. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de aktier
optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med köp av
aktierna.

Om finansiella instrument ägs av två eller flera med samäganderätt, skall

en delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många
av instrumenten som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

Förbud att handla med finansiella instrument på värdepappersmark-
naden i vissa fall

4 § Har någon anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt
innebär att han får kännedom om omständigheter som har betydelse för
kursen på finansiella instrument och har han på grund härav fått infor-

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10.

2

Senaste lydelse 1991:1005.

3

Senaste lydelse 1994:2014. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

1728

background image

SFS 1996:1016

mation eller kunskap om en icke offentliggjord omständighet som är ägnad
att väsentligt påverka kursen på finansiella instrument gäller följande. In-
nan omständigheten blivit allmänt känd eller upphört att ha betydelse för
kurssättningen får han inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja
sådana finansiella instrument på värdepappersmarknaden. Han får inte
heller använda informationen eller kunskapen till att med råd eller på annat
sådant sätt föranleda någon annan till köp eller försäljning som här avses.

Förbudet i första stycket gäller även den som har fått information eller

kunskap om en omständighet som rör ett aktiebolag i vilket han äger aktier.

Den som i annat fall än som sägs förut i denna paragraf fått kännedom

om en icke offentliggjord omständighet, som är ägnad att väsentligt påver-
ka kursen på finansiella instrument och som måste ha röjts av någon som
avses i första eller andra stycket eller på annat sätt kommit ut obehörigen,
får inte för egen eller annans räkning köpa eller sälja sådana finansiella in-
strument på värdepappersmarknaden innan omständigheten blivit allmänt

känd eller upphört att ha betydelse för kurssättningen.

5 § Omständighet som enligt 4 § är ägnad att väsentligt påverka kursen
på finansiella instrument kan exempelvis vara

1. en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjud-

ande av en juridisk person till en vidare krets om förvärv av aktier i ett ak-
tiebolag,

2. någon annan omständighet i ett aktiebolags eller dess moderföretags

verksamhet som det normalt lämnas upplysning om i årsredovisning, del-
årsrapport, årsbokslut eller i annan form,

3. beslut av förvaltare av finansiella instrument eller kapitalplacerande

institution om köp eller försäljning av finansiellt instrument och liknande
marknadsinformation,

4. ränteändring, valutakursändring, författningsändring och annan lik-

nande händelse.

7 §4 Utan hinder av 4 § får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med

stöd av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
fullgöra köp- eller säljorder som lämnats företaget samt, utan användande
av information eller kunskap som avses i 4 § denna lag, fullgöra verksam-
het som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera fi-
nansiella instrument,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda

omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än
option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som före-

skrivits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens räkning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den

underliggande tillgången eller sälja optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den under-

liggande tillgången som optionen avser,

4

Senaste lydelse 1994:2014.

5 5 - S F S 1996

1729

background image

SFS 1996:1016

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet,
8. köp eller försäljning ske av andra finansiella instrument än aktier, om

förvärvet eller överlåtelsen sker utan att sådan information som avses i 4 §
används.

7 a § Om den som enligt 8 § första stycket 1-3 har insynsställning i ett
aktiemarknadsbolag förvärvar aktier i bolaget, får motsvarande antal aktier
av samma slag överlåtas mot vederlag tidigast tre månader efter förvärvet.

Detsamma gäller för fysiska och juridiska personer som förvärvar aktier i

aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 § skall likställas med akti-
er som innehas av personer som avses i första stycket.

7 b § Utan hinder av 7 a § får

1. aktier överlåtas om kursen fallit under anskaffningskursen,

2. aktier överlåtas enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om köp av

aktier,

3. överlåtelse ske av tilldelade emissionsrätter.

Om det finns synnerliga skäl, får Finansinspektionen medge ytterligare

undantag från förbudet enligt 7 a §.

8 §5 Följande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsställning i
ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderföretags styrelse,

2. verkställande direktör eller vice verkställande direktör i bolaget eller

dess moderföretag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderföretag,

4. bolagsman i ett handelsbolag som är bolagets moderföretag, dock inte

kommanditdelägare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat upp-

drag av stadigvarande natur för bolaget eller dess moderföretag, om befatt-
ningen eller uppdraget normalt kan antas medföra tillgång till icke offent-
liggjord information om sådant förhållande som kan påverka kursen på
aktierna i bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande

befattningshavare i ett dotterföretag, om denne normalt kan antas få tillgång
till icke offentliggjord information om sådant förhållande som kan påverka
kursen på aktierna i bolaget,

7. den som äger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktie-

kapitalet eller av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, eller äger aktier i
denna omfattning tillsammans med sådan fysisk eller juridisk person som
är aktieägaren närstående på det sätt som anges i 10 § första stycket.

Finansinspektionen skall på begäran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderföretag pröva frågan, om en befattningshavare eller uppdragstagare
har en sådan ledande ställning eller ett sådant kvalificerat uppdrag som av-
ses i första stycket 5 eller 6.

9 §6 Den som har insynsställning i ett aktiemarknadsbolag skall skrift-
ligen anmäla innehav av aktier i bolaget och ändring i innehavet till Finans-
inspektionen.

5

Senaste lydelse 1992:557. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

6

Senaste lydelse 1992:1323.

1730

background image

SFS 1996:1016

Finansinspektionen kan medge befrielse från anmälningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erhållas på annat sätt.

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte

1. innan den som avses i 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot under-

rättelse enligt 14 eller 15 §,

2. om innehavet inte uppgår till 200 aktier eller, om innehavet avser vär-

depapper som enligt 2 § andra stycket likställs med aktier, understiger ett
marknadsvärde motsvarande 50 000 kronor,

3. om ändring i innehavet efter den senast gjorda anmälningen inte upp-

går till 200 aktier eller, om ändringen avser värdepapper som enligt 2 §
andra stycket likställs med aktier, understiger ett marknadsvärde mot-
svarande 50 000 kronor,

4. om ökning i innehavet föranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp sänkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erhållits i utbyte mot annat värdepapper som avses

i 2 § andra stycket.

Av 10 § framgår att anmälningsskyldigheten omfattar även vissa närstå-

endes aktieinnehav.

Uppgifter som skall anmälas enligt denna paragraf får efter tillstånd av

Finansinspektionen föras över till insiderregistret genom automatisk data-
behandling. Sådant tillstånd får ges endast till den som är förvaltare enligt
8 kap. 1 § aktiekontolagen (1989:827).

10 § Vid tillämpning av 9 § skall följande aktier i aktiemarknadsbolaget
likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av

1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,

2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad,
3. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett vä-

sentligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon
som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar

- ägarandel, uppgående till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelarna, eller

- ekonomisk andel, innefattande rätt att uppbära tio procent eller mer av

avkastningen, eller

- röstandel, uppgående till tio procent eller mer av röstetalet för samtliga

aktier eller av röstetalet hos det högsta beslutande organet,

4. juridisk person vars verksamhet den anmälningsskyldige har ett vä-

sentligt inflytande över och i vilken den anmälningsskyldige eller någon
som avses i 1-3 eller flera av dem tillsammans innehar en sådan ägarandel,
ekonomisk andel eller röstandel som avses i 3.

Om flera personer är anmälningsskyldiga för samma aktieinnehav eller

för ändring i innehavet, behöver anmälan endast göras av en av dem.

11 § Om det med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information

inom en myndighet är påkallat för kontroll av att förbudet i 4 § första
stycket efterlevs, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras
en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöt-
erna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktio-
närer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras särskilda insyns-
ställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i frå-

1731

background image

SFS 1996:1016

ga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, upp-
dragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning enligt denna paragraf skall till

myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och
ändringar i innehavet.

13 §7 Anmälan enligt 9 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet skall

göras senast fjorton dagar efter det att

1. aktie i bolaget noterats vid en börs eller auktoriserad marknadsplats,

2. insynsställning uppkommit enligt 8 § första stycket 1-4 eller 7 eller

den som omfattas av 8 § första stycket 5 eller 6 tagit emot underrättelse en-
ligt 14 eller 15 §,

3. den anmälningsskyldige förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller

annan ändring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anmälningsskyldige fått vetskap om att närstående, som avses i

10 §, innehar, förvärvat eller överlåtit aktier i bolaget eller att annan änd-

ring skett i den närståendes aktieinnehav.

14 §8 Ett aktiemarknadsbolag skall anmäla till Finansinspektionen vilka

personer som har insynsställning i bolaget eller dess dotterföretag enligt 8 §
första stycket 1-3, 5 och 6 senast fjorton dagar från det att insynsställning-
en uppkom. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underrätta
personer med insynsställning enligt 8 § första stycket 5 eller 6 om anmälan.

15 §9 Ett aktiemarknadsbolags moderföretag skall anmäla till Finans-

inspektionen vilka personer i moderföretaget som har insynsställning enligt
8 § första stycket 1-5 senast fjorton dagar från det att insynsställningen
uppkom. Moderföretaget skall samtidigt skriftligen underrätta personer
med insynsställning enligt 8 § första stycket 5 om anmälan.

16 §10 Finansinspektionen skall föra eller låta föra register (insiderre-

gister) över anmälningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 §§ eller, i fall som
avses i 9 § andra stycket, över däremot svarande uppgifter som lämnats
från annat register.

Uppgifter som inte längre omfattas av anmälningsskyldighet får avföras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 år efter det att de av-
förts.

Registret skall föras med hjälp av automatisk databehandling. Finans-

inspektionen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289) för registret.
Inspektionen skall på lämpligt sätt underrätta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

18 §11 Om det finns anledning anta att en bestämmelse i denna lag har

överträtts, har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver
för sin utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,

7

Senaste lydelse 1992:557.

8

Senaste lydelse 1992:1322.

9

Senaste lydelse 1992:1322.

10

Senaste lydelse 1992:1323.

11

Senaste lydelse 1994:2014.

1732

background image

SFS 1996:1016

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars finansiella instru-

ment överträdelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie-

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. börs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt

1 kap. 4 § lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet,

7. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

8. någon annan som köpt eller sålt finansiella instrument om det finns

anledning anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller
annan sådan åtgärd som avses i 4 §.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullgöras.

19 §12 Om någon inte fullgör sin skyldighet enligt 18 § första stycket

2-4, 6 eller 7, får Finansinspektionen förelägga vite.

Straff och avgifter

20 § Den som uppsåtligen bryter mot 4 § skall dömas för insiderbrott till
böter eller fängelse i högst två år, om gärningen inte är belagd med

strängare straff i brottsbalken.

�r brottet med hänsyn till affärens omfattning och övriga omständigheter

grovt, skall dömas till fängelse lägst sex månader och högst fyra år, om
gärningen inte är belagd med strängare straff i brottsbalken.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 4 § skall dömas för vårdslöst

insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år.

I fall som kan antas sakna betydelse för allmänhetens förtroende för vär-

depappersmarknaden eller som annars är ringa skall inte dömas till ansvar
enligt denna paragraf.

Utan hinder av 35 kap. 1 § brottsbalken får påföljd för brott som avses i

tredje stycket dömas ut, om den misstänkte häktats eller erhållit del av åtal
för brottet inom fem år från det att gärningen begicks.

21 §13 Finansinspektionen skall besluta att en särskild avgift skall tas ut,
om någon

1. underlåter att inom föreskriven tid göra anmälan enligt 9, 14 eller

15 §,

2. lämnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullgörande av anmäl-

ningsskyldighet enligt någon av nämnda paragrafer eller vid fullgörande av
uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket 2-4, 6 och 7,

3. överlåter aktier i strid mot 7 a §.

22 § Särskild avgift beräknas enligt följande,

1. vid underlåtenhet att göra anmälan enligt 9 § eller när oriktig eller vil-

seledande uppgift har lämnats vid fullgörande av anmälningsskyldighet en-

12

Senaste lydelse 1992:557.

13

�ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

1733

background image

SFS 1996:1016

ligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget för aktierna eller, om veder-
lag inte har utgått, 15 000 kronor,

2. vid underlåtenhet att göra anmälan eller lämna uppgifter enligt 14 el-

ler 15 § eller när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid full-
görande av anmälningsskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor,

3. när oriktig eller vilseledande uppgift har lämnats vid fullgörande av

uppgiftsskyldighet som avses i 18 § första stycket 2-4, 6 eller 7: 15 000
kronor,

4. vid överträdelse av 7 a §: 90 procent av skillnaden mellan inköps- och

försäljningspriset.

Avgift enligt första stycket 1 eller 4 skall uppgå till lägst 15 000 och

högst 350 000 kronor.

23 § Särskild avgift tas ut av den som enligt bestämmelse som avses i
21 § 1 och 2 är skyldig att göra anmälan eller lämna uppgift som där
åsyftas eller, såvitt avser 21 § 3, inte får överlåta aktier inom viss tid efter
förvärvet.

Innan beslut om särskild avgift meddelas skall den berörde ges tillfälle

att yttra sig i ärendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift får
inte meddelas, om den berörde inte senast två år från det att lagöver-
trädelsen ägde rum har delgetts upplysning om att frågan om särskild avgift
har tagits upp av inspektionen.

24 § Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns
synnerliga skäl, får särskild avgift efterges helt eller delvis.

25 § Särskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och tillfaller
staten. Bestämmelser om indrivning av sådan avgift finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning får verk-

ställighet ske enligt utsökningsbalken.

26 §14 Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol.

Inspektionen får i fråga om annat beslut än sådant som gäller särskild

avgift förordna att beslutet skall gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

27 § Vinning av brott enligt 20 § skall förklaras förverkad, om det inte är
oskäligt.

1734

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Bestämmelserna i 7 a § gäller endast om förvärvet har skett efter

ikraftträdandet.

3. De äldre bestämmelserna i 22 § gäller fortfarande i fråga om över-

trädelser som skett före den 1 januari 1997. Annan påföljd än böter får dock
inte ådömas.

4. Särskild avgift som avses i 21 § får tas ut endast för överträdelser som

har skett efter ikraftträdandet.

5. Den nya bestämmelsen i 20 § femte stycket tillämpas även på brott

som har begåtts före ikraftträdandet, om inte möjligheten att ådöma påföljd
har bortfallit dessförinnan enligt äldre bestämmelser.

14

Senaste lydelse av förutvarande 20 § 1995:80.

background image

SFS 1996:1016

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1735

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.