SFS 2015:443 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2015:443 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
150443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 8 och 9 §§ lagen (2009:62)

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande
lydelse.

3 kap.

8 §

2

Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran

eller annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering
av terrorism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Polismyn-
digheten eller Säkerhetspolisen besluta att egendomen eller ett motsvarande
värde tills vidare inte får flyttas eller disponeras på annat sätt (dispositionsför-
bud).

Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål

och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den inne-
bär.

Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får Po-

lismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en ut-
ländsk finansunderrättelseenhet.

9 §

3

Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till

åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. �&klagarens beslut
får inte överklagas.

Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. �&tgärden upphör att

gälla när två arbetsdagar förflutit från Polismyndighetens eller Säkerhetspoli-
sens beslut, om den inte hävts före det.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har be-

slutats eller hävts.

Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas

om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs.
Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

2 Senaste lydelse 2014:663.

3 Senaste lydelse 2014:663.

SFS 2015:443

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

2

SFS 2015:443

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan bety-
delse.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.