SFS 2020:621 Lag om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande / SFS 2020:621 Lag om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande
SFS2020-621.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

n

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av

tid för frihetsberövande

Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § lagen (2018:1250) om tillgodo-
räknande av tid för frihetsberövande ska ha följande lydelse.

3 § Om någon döms till fängelse på viss tid eller till sluten ungdomsvård
och med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser
har varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som
verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt
verkställd genom frihetsberövandet. En förutsättning för ett sådant beslut är
att den tid som den utdömda påföljden överstiger frihetsberövandet med är
ringa.

Om någon döms till böter, ungdomstjänst eller ungdomsövervakning och

med anledning av de brott som prövats i målet eller som påföljden avser har
varit frihetsberövad på ett sätt som enligt 2 § ska tillgodoräknas som
verkställighet av påföljd, får rätten besluta att påföljden ska anses helt eller
delvis verkställd genom frihetsberövandet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Clara Ahlqvist
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333.

SFS

2020:621

Publicerad
den

27 juni 2020

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.