SFS 2022:617 Lag om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2022:617 Lag om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2022-617.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1696) om Skatteverkets

behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens

område

Utfärdad den 25 maj 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (2018:1696) om
Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
ska införas en ny paragraf, 1 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.
1 a §
I lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen
samt i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen
finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter. Om det
i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället
för bestämmelserna i denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:127, bet. 2021/22:JuU39, rskr. 2021/22:317.

SFS

2022:617

Publicerad
den

1 juni 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.