SFS 2018:1697 Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område / SFS 2018:1697 Lag om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
SFS2018-1697.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om åklagarväsendets behandling av personuppgifter

inom brottsdatalagens område

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde
1 §
Denna lag gäller utöver brottsdatalagen (2018:1177) när �&klagar-
myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten i egenskap av behörig myndighet
behandlar personuppgifter i åklagarverksamhet i syfte att

1. förebygga eller förhindra brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. handlägga frågor om ändring eller verkställighet av straffrättsliga

påföljder, eller

4. handlägga frågor som rör upprätthållande av allmän ordning och

säkerhet.

Personuppgiftsansvar
2 §
�&klagarmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som myndigheten utför.

Ekobrottsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av

personuppgifter som myndigheten utför.

Behandling av uppgifter om juridiska personer
3 §
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer gäller också
vid behandling av uppgifter om juridiska personer:

1. 2 § om personuppgiftsansvar,
2. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter,
3. 3 kap. 2 § om gemensamt tillgängliga uppgifter, och
4. 4 kap. 1, 2 och 4 §§ om längsta tid som personuppgifter får behandlas.
Bestämmelserna om personuppgifter i följande paragrafer i brottsdata-

lagen (2018:1177) gäller också vid sådan behandling:

1. 2 kap. 2 § om diarieföring och handläggning i vissa fall,
2. 2 kap. 3 § andra stycket om ändamålet med behandlingen,
3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas,
4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och
5. 3 kap. 6 § om tillgången till personuppgifter.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

SFS

2018:1697

Publicerad
den

20 november 2018

background image

2

SFS

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling

Rättsliga grunder
1 §
Personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för att �&klagar-
myndigheten eller Ekobrottsmyndigheten ska kunna utföra följande uppgifter:

1. förebygga eller förhindra brottslig verksamhet,
2. utreda eller lagföra brott,
3. handlägga frågor om ändring eller verkställighet av straffrättsliga

påföljder,

4. handlägga frågor som rör upprätthållande av allmän ordning och

säkerhet, eller

5. fullgöra förpliktelser som följer av internationella åtaganden.

Behandling för nya ändamål
2 §
Förutsättningarna för att behandla personuppgifter som behandlas med
stöd av 1 § för nya ändamål regleras i 2 kap. 4 och 22 §§ brottsdatalagen
(2018:1177).

Särskilda upplysningar
3 §
Bestämmelserna om särskilda upplysningar i 2 kap. 3 § andra stycket,
9 och 10 §§ brottsdatalagen (2018:1177) gäller endast vid behandling av
personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §.

Känsliga personuppgifter
4 §
Sökförbudet i 2 kap. 14 § brottsdatalagen (2018:1177) hindrar inte att
brottsrubriceringar eller uppgifter som beskriver en persons utseende
används som sökbegrepp.

Utlämnande av personuppgifter
5 §
Om det är förenligt med svenska intressen får personuppgifter lämnas
ut till

1. Eurojust,
2. Interpol,
3. Europol, eller
4. en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till

Interpol.

Personuppgifter får lämnas ut enligt första stycket endast om mottagaren

behöver uppgifterna för att utföra en uppgift som avses i 1 §.

Personuppgifter får vidare lämnas ut till en utländsk myndighet eller

mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell
överenskommelse som Sverige har tillträtt efter riksdagens godkännande.

6 § �&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket har, trots
sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket och 35 kap. 1 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av personuppgifter som har gjorts
gemensamt tillgängliga med stöd av 3 kap. 2 §, om den mottagande
myndigheten behöver uppgifterna för ett syfte som anges i 1 kap. 2 §
brottsdatalagen (2018:1177).

7 § Personuppgifter får lämnas ut elektroniskt på annat sätt än genom
direktåtkomst om det inte är olämpligt.

2018:1697

background image

3

SFS

Elektroniskt utlämnande genom direktåtkomst är tillåtet bara i den

utsträckning som anges i 3 kap. 5 §.

Rätt att meddela föreskrifter
8 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om

1. att personuppgifter får lämnas ut i andra fall än som anges i 5 och 6 §§,

och

2. begränsning av möjligheten att lämna ut personuppgifter elektroniskt

enligt 7 § första stycket.

3 kap. Gemensamt tillgängliga uppgifter

Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel innehåller särskilda bestämmelser för behandling av
personuppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §. Uppgifter som endast ett fåtal personer har rätt att ta del av anses inte
som gemensamt tillgängliga.

Detta kapitel gäller inte när personuppgifter behandlas med stöd av 2 kap.

2 § brottsdatalagen (2018:1177).

Personuppgifter som får göras gemensamt tillgängliga
2 §
Alla personuppgifter som behandlas för syften som omfattas av denna
lags tillämpningsområde får göras gemensamt tillgängliga.

Sökning
3 §
Vid sökning i automatiserade behandlingssystem på namn, person-
nummer, samordningsnummer eller andra liknande identitetsbeteckningar i
uppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga, får endast sådana uppgifter
tas fram som anger att den sökta personen

1. är anmäld för brott,
2. är eller har varit misstänkt för brott,
3. är misstänkt för att ha utövat eller komma att utöva brottslig

verksamhet,

4. har anmält ett brott,
5. är målsägande i ett ärende som rör ansvar för brott,
6. är sökande, motpart eller annan part eller kan jämställas med part i ett

ärende,

7. förekommer i ett ärende som vittne eller annan som lämnar eller har

lämnat uppgifter eller yttrande,

8. är eller har varit åklagare i ett ärende eller är eller har varit offentlig

försvarare eller målsägandebiträde eller kan jämställas med sådana, eller

9. har gett in eller tillhandahållits en handling.

4 § Bestämmelserna i 3 § gäller inte vid sökning i en viss handling eller i
ett visst ärende.

Direktåtkomst
5 §
�&klagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen och Skatteverket får för ett
syfte som anges i 1 kap. 2 § brottsdatalagen (2018:1177) medges direkt-

2018:1697

background image

4

SFS

åtkomst till personuppgifter som har gjorts gemensamt tillgängliga med stöd
av 2 §.

Rätt att meddela föreskrifter
6 §
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela
föreskrifter om ytterligare undantag från 3 §, utöver vad som framgår av 4 §.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. gemensamt tillgängliga uppgifter, och
2. omfattningen av direktåtkomst enligt 5 § och om behörighet och

säkerhet vid sådan åtkomst.

4 kap. Längsta tid som personuppgifter får behandlas

Allmän bestämmelse
1 §
Detta kapitel gäller bara för automatiserad behandling.

Av 2 kap. 17 § första stycket brottsdatalagen (2018:1177) framgår det att

personuppgifter inte får behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt
med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Personuppgifter i ärenden
2 §
Personuppgifter i ett ärende får inte behandlas för ändamål inom denna
lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår
då ärendet avslutades av åklagaren eller, om frågan prövats av domstol, från
utgången av det kalenderår då domstolens avgörande fick laga kraft.

3 § Om en förundersökning mot en person inte har inletts eller har lagts
ner, om ett åtal har lagts ner eller om en frikännande dom har fått laga kraft,
får personen inte längre vara sökbar som misstänkt.

�vriga personuppgifter
4 §
Personuppgifter som inte kan hänföras till ett ärende får inte behandlas
längre än ett år efter utgången av det kalenderår då de behandlades
automatiserat första gången.

Bestämmelsen i 2 kap. 17 § andra stycket brottsdatalagen (2018:1177)

gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

Rätt att meddela föreskrifter
5 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

1. att uppgifter i vissa ärendetyper eller vissa kategorier av person-

uppgifter får fortsätta att behandlas för ändamål inom denna lags
tillämpningsområde under längre tid än vad som anges i 2 §,

2. att personuppgifter får behandlas för arkivändamål av allmänt intresse

eller vetenskapliga, statistiska eller historiska ändamål under längre tid än
vad som anges i 4 §, och

3. begränsning av behandlingen av personuppgifter för ändamål inom

denna lags tillämpningsområde vid digital arkivering.

2018:1697

background image

5

SFS

5 kap. �vriga bestämmelser

Administrativa sanktionsavgifter
1 §
En sanktionsavgift får tas ut av den personuppgiftsansvarige vid
överträdelse av bestämmelserna i

1. 2 kap. 1 § om rättsliga grunder för behandling av personuppgifter, eller
2. 4 kap. 2 eller 4 § om den längsta tid som personuppgifter får behandlas.
Sanktionsavgiften ska bestämmas till högst 10 000 000 kronor.

Skadestånd
2 §
Bestämmelsen om skadestånd i 7 kap. 1 § brottsdatalagen (2018:1177)
ska tillämpas vid behandling av personuppgifter i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats i anslutning till den.

�verklagande
3 §
Bestämmelser om överklagande finns i 7 kap. brottsdata-
lagen (2018:1177).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Genom lagen upphävs åklagardatalagen (2015:433).
3. En sanktionsavgift enligt 5 kap. 1 § får beslutas endast för överträdelser

som har skett efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

MORGAN JOHANSSON

(Justitiedepartementet)

2018:1697

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.