SFS 1980:28

800028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Denna lag träder i kraft den 1 april 1980.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Lars Grönwall

(Socialdepartementet)

Utkom från trycket

den 5 februari 198 0

Lag..

.

SFS 1980:28

om ändring i narkotikastrafflagen (1968: 64);

utfärdad den 10 januari 1980.

Enligt riksdagens beslut- föreskrivs att 7§ narkotikastrafnagen

(1968: 64) skall ha nedan angivna lydelse.

7 § Angående beslag av egendom, som kan antagas vara förverkad enligt

6 §, gäller bes tämmelserna om beslag i rättegån gsbalken med följand e av­
vikelser.

Bestämmelsen att åtal skall väckas inom viss tid gäller e j i an nat fall än

då rätten utsatt sådan tid.

Bestämmelserna i 2 § 1 och 3 samt 3 § lagen (1958:205) om förverkande

av alkoholhaltiga drycker m. m. skall äga motsvarande tillämpning då be­
slag skett av narkotika, injektionsspruta eller kanyl. Regeringen eller myn­
dighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om förfa­
randet med n arkotika som tagits i be slag.

Prop. 1978/79:111 (bil. 4 p. 2.1), JuU 1979/80:9, r.skr89.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.